Видове доставки на стоки - част II

дата: 17.07.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 34 мин.

гледания: 71

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

С множество практически примери са разгледани различните видове доставки на стоки, съответно кога и по какъв начин се начислява ДДС при тях, включително при безвъзмездните доставки. Акцентът е поставен върху доставките в международната търговия. Направени са ясни разграничителни линии между различните ДДС режими, така че да бъде ясно при конкретен набор от параметри по сделката кой точно режим трябва да се прилага. Разгледани са по-конкретно:

 • Концепция за безвъзмездна доставка;
 • Безвъзмездни доставки, които са приравнени на възмездни – ДДС третиране и изключения;
 • Трансфер на стоки, когато лицето разполага с бази в различни държави от ЕС;
 • Вътреобщностни доставки (ВОД) – стандартни случаи, нови превозни средства, акцизни стоки;
 • Задгранична доставка на стоки втора употреба;
 • Доставка на стоки с монтаж и инсталация от страна на доставчика;
 • Стоки, продавани на борда на самолети и кораби;
 • Доставка на самолети и кораби и тяхното снабдяване, когато извършват международен превоз;
 • Изпращане на стоки за временна работа върху тях или за временно извършване на услуги посредством тях;
 • Дистанционни продажби;
 • Тристранни операции.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Кога възниква данъчното събитие при доставка на стоки?
 2. Какво е безвъзмездна доставка на стоки?
 3. Продажба на цена 2 лв. на лек автомобил, придобит преди 3 години, може ли да се счита за безвъзмездна доставка?
 4. Какъв проблем би могло да възникне при безвъзмездните доставки?
 5. Коригира ли се данъчния кредит при безвъзмездни доставки?
 6. Как се възстановява ДДС на бюджета при безвъзмездни доставки?
 7. Как се документира и как се отразява в дневниците възстановяването на ДДС на бюджета  при безвъзмездни доставки?
 8. В кои случаи са налице безвъзмездни доставки, които са приравнени на възмездни?
 9. Кои са изключенията при безвъзмездните доставки, при които не се коригира ползвания данъчен кредит?
 10. Прави ли се корекция на ползвания данъчен кредит при дарение на актив?
 11. Трябва ли да се прави корекция на ползван данъчен кредит при безвъзмездно предоставяне на стоки на социален дом?
 12. Как ще се третира данъчният кредит, ползван за закупуване на недвижим имот, който ще се използва както за дейността на дружеството, така и за лични нужди на управителя?
 13. Как ще се признава данъчен кредит на разходите за консумативи на недвижим имот, който се ползва за офис и за жилище на управителя?
 14. Кои материали се признават за рекламни?
 15. Коригира ли се ползваният данъчен кредит за рекламни материали?
 16. Какво е мостра?
 17. Има ли таван за стойността на мостра?
 18. Има ли ограничение за броя на предоставяните мостри?
 19. Ползва ли се данъчен кредит за мострите?
 20. В кои случаи на предоставяне на облекло е налице безвъзмездна доставка, без да се прави корекция на данъчен кредит?
 21. Каква е разликата между представителните разходи и разходите за представително облекло?
 22. Кога е налице трансфер на стоки?
 23. Доставка на стоки ли е трансферът на стоки?
 24. Какъв ДДС ефект може да възникне при трансфер на стоки?
 25. Кога трансферът на стоки може да се класифицира като ВОД?
 26. Какво е ДДС третирането при трансфер на стоки от една към друга държава от ЕС, като и в двете държави лицето е регистрирано по ДДС?
 27. Кога е налице ВОД?
 28. Какви са специфичните случаи на ВОД?
 29. Как се третира продажбата в рамките на ЕС на ново превозно средство от физическо лице?
 30. Кога не са изпълнени условията на ВОД?
 31. Кога доставката на акцизни стоки е ВОД?
 32. Самоначислява ли се ДДС при ВОД?
 33. Самоначислява ли се ДДС при доставка с място на изпълнение в друга държава?
 34. Каква е разликата между ВОД и доставка с място на изпълнение в друга държава?
 35. Как се третира доставката на стоки между две дружества от различни държави на ЕС, ако едното не е регистрирано по ДДС?
 36. Как ще се обложи доставката, ако българско регистрирано по ЗДДС дружество продава стока на регистрирано за целите на ДДС дружество от друга държава на ЕС, но стоката не напуска България?
 37. Възможно ли е чужда фирма да се регистрира по ЗДДС и да поиска възстановяване или приспадане на ДДС за наличните активи в българския си склад?
 38. Как се третира за целите на ЗДДС облагането на маржа на цената при стоки втора употреба?
 39. Как се определя размерът на начисления ДДС при облагането на маржа на цената?
 40. Как ще се обложи доставката на стоки втора употреба на лице от ЕС, като се прилага облагане на маржа на цената?
 41. Как ще се обложи доставката на стоки втора употреба от български на румънски дилър?
 42. Как ще се облага по ЗДДС доставката на стока с монтаж и инсталация между две дружества, регистрирани за целите на ДДС в различни държави на ЕС?
 43. При авансово плащане по ВОП или ВОД има ли задължение за самоначисляване на ДДС?
 44. Има ли задължение за самоначисляване на ДДС при авансово плащане за доставка на стоки с монтаж и инсталация от доставчика?
 45. Какво означава регистрация за целите на ДДС в друга държава от ЕС, необходимо ли е да се води счетоводна отчетност там?
 46. Регистрацията за целите на ДДС в друга държава от ЕС и корпоративното облагане там обвързани ли са?
 47. Какво е данъчното третиране и как се определя мястото на изпълнение на доставката при стоки, продавани на борда на самолети?
 48. Как се облага по ЗДДС продажбата на самолети, кораби и стоки за снабдяването им в международни рейсове?
 49. Как се облагат с ДДС доставките на електроенергия, газ, топлинна и хладилна енергия чрез преносни мрежи?
 50. Как се облага с ДДС доставката, извършвана от посредник в тристранна операция?
 51. Как ще се облага с ДДС изпращането на стоки за временна работа върху тях, при условие че след това ще се върнат в страната?
 52. Има ли срок, в който стоката, предоставена за временна работа, трябва да се върне в страната?
 53. Какво е ДДС третирането при изпращане на стоки от една страна за извършването на услуги с тях в друга европейска страна, при условие че ще се върнат?
 54. Как ще се документира получаването и предоставянето на активи, които са изпратени в друга държава под наем?
 55. Кога е налице дистанционна продажба?
 56. Електронната търговия дистанционна продажба ли е?
 57. Как ще се облага с ДДС услуга, извършвана от българска регистрирана по ЗДДС фирма, по озеленяване във Франция, като в договорената цена са включени труд и материали?
 58. Кога е налице тристранна операция?
 59. Какво е данъчното третиране на доставките при различните участници в тристранната операция?
 60. Получателят в тристранна операция трябва ли да си самоначислява ДДС при авансово плащане към посредника в тристранната операция?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: