• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 15.04.2014

  Специални режими на облагане по ЗДДС Задължения на служителите по трудови правоотношения

  Специалните режими на облагане по реда на ЗДДС (Закона за Данъка върху Добавената Стойност) налагат специфични правила, различаващи се от общоприетите. Различията могат да намерят отражение в няколко аспекта, в това число определяне на данъчна основа, възникване на данъчно събитие, необходимост от специална регистрация и т.н.

  лектор: Станислава Бъзовска

  продължителност: 18 мин

  гледания: 152

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата от част I

  лектор: Станислава Бъзовска

  продължителност: 15 мин

  гледания: 67

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  При възникване на трудово правоотношение, за двете страни – работника и работодателя, възникват различни права и задължения. Част от задълженията са договорени предварително в трудовия договор, а друга част произтичат от трудовия закон и нормативните актове по прилагането му. Работника е длъжен да изпълнява работата, за която се е договорил, и да спазва установената от работодателя трудова дисциплина. Наред с това, служителите имат и други задължения, които дискутираме в този семинар.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 37 мин

  гледания: 46

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.04.2014

  Данък върху разходите Корекция на Декларации образец №1 и 6

  Обхват и същност на представителните разходи. Характеристика и особености на социалните разходи в натура. Преглед на разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозните средства, както и кои от тези разходи подлежат на освобождаване от облагане с данък върху разходите.

  лектор: Рада Колева

  продължителност: 21 мин

  гледания: 236

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата от част I

  лектор: Рада Колева

  продължителност: 23 мин

  гледания: 94

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво представлява Декларация Обр. 1 и 6? Какви са промените от 01.01.2014г? Каква е тяхната цел? Кой подава Декларация Обр. 1 и 6? Кои лица са самоосигуряващи се?...

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 25 мин

  гледания: 107

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.03.2014

  Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ

  Попълване и подаване на Годишна Данъчна Декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък.

  лектор: Станислава Бъзовска

  продължителност: 30 мин

  гледания: 212

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата от част I

  лектор: Станислава Бъзовска

  продължителност: 27 мин

  гледания: 127

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. се попълва и подава едновременно с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. На база на предоставената в справката информация самоосигуряващите се лица заверяват осигурителните си книжки за съответната година. По тази причина правилното попълване на справката е от изключително значение за лицата, които се осигуряват за своя сметка и имат задължение да подадат годишна данъчна декларация за 2013 г.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 59 мин

  гледания: 168

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.03.2014

  МСС 12: Данъци върху дохода Данъчно облагане при сделки с недвижими имоти

  Основните моменти около отчитането на данъците върху дохода. Значение на данъчната основа и временните данъчни разлики в обхвата на счетоводните стандарти. Влиянието на отсрочените данъци, как се признават и как се измерват.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 19 мин

  гледания: 161

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата за МСС 12 от част I.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 21 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основните видове сделки с недвижими имоти – покупко-продажба, замяна, дарение, суперфиция, апорт, прехвърляне и преобразуване на търговско предприятие, и различните режими на данъчно облагане съгласно ЗМДТ, ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 51 мин

  гледания: 83

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.02.2014

  Годишно приключване Подаване на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

  Счетоводни и данъчни аспекти при годишното приключване и изготвяне на годишните финансови отчети. Попълване на Годишна данъчна декларация и приложенията към нея.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 197

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Новото Приложение 4 в Годишната данъчна декларация и временни и постоянни разлики. Продължение по темата от част I

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 18 мин

  гледания: 156

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Деклариране на изплатени доходи на физически лица под формата на Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ (доходи по граждански договори, доходи на лица упражняващи свободни професии, наеми и т.н.). Определяме лицата, които имат задължение за подаване на справката както и сроковете за подаването и.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 19 мин

  гледания: 142

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.02.2014

  МСС 18: Приходи Как функционират заложните къщи

  Критериите за признаване на приходи; Приходи от продажби на стоки и услуги, както и такива от начисляване на лихви и дивиденти; В кой отчетен период да се признаят приходите.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 40 мин

  гледания: 303

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение на темата от Част I.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 24 мин

  гледания: 152

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Спецификите на дейността на заложните къщи, законовите норми към дейността им, особени изисквания към техните сделки и регулаторни органи.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 20 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.01.2014

  Обратно начисляване на ДДС Освободени и облагаеми доставки със сгради и земя Патентен данък

  Какво представлява режима на обратно начисляване на ДДС; Какви са неговите особености; Кои са неговите текущи приложения; Регулация на режима от ЕС; Приложения...

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 11 мин

  гледания: 207

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кое спада към освободените доставки на земята; Данъчното третиране преди и след учредяване и прехвърляне на правото на строеж; Как се прави разграничение на нова...

  лектор: Рада Колева

  продължителност: 9 мин

  гледания: 116

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво представлява патентния данък данък; Кои са данъчно задължените лица; Кой са патентните дейности; Как се изчислява патентния данък; Патентен данък и...

  лектор: Лора Танева

  продължителност: 7 мин

  гледания: 99

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.01.2014

  Одит на европроекти Данъчен кредит за разходи за леки автомобили Готови за проверка от Инспекцията по труда

  Кой са структурните фондове и кои страни финансира Кохезионният фонд; Насоки за извършване на одит по проекти; Съществени разлики между проект и програма, както и...

  лектор: Жасмин Ангелова

  продължителност: 8 мин

  гледания: 152

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои автомобили са леки според ЗДДС; Кои са разходите, свързани с експлоатацията им; Как се третират разходите, свързани с наети леки автомобили; Кога имаме право на...

  лектор: Виктор Баталов

  продължителност: 10 мин

  гледания: 274

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  За повечето счетоводители проверката от ИТ предизвиква мрачни мисли, но всъщност винаги може да сте крачка напред и да нямате проблеми, стига да сте подготвени с необходимите документи.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 9 мин

  гледания: 135

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.12.2013

  Промените в ЗДДС за 2014 г. Промените в ЗКПО, ДОПК и ЗДДФЛ за 2014 г. Промените в осигуряването за 2014 г.

  Обзор на значимите промени в Закона за данъка върху добавената стойност, в сила от началото на 2014 г. Включва обстоен анализ на новия специален режим на касова отчетност на ДДС.

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 52 мин

  гледания: 425

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обзор на по-съществените промени в ЗКПО, ДОПК и ЗДДФЛ, влезли в сила от началото на 2014 г.

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 23 мин

  гледания: 178

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обзор на промените в ЗБ на ДОО, в КСО и Наредба № Н-8

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 47 мин

  гледания: 256

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.12.2013

  Принудително събиране на публични вземания МСС 8 - Счетоводна Политика

  Преглед на производството по принудително събиране на публични вземания по реда на ДОПК; съпоставка с производствата по ГПК и АПК; правомощията на органите по принудително изпълнение; етапи на производството; начини за спиране или прекратяване на производства; способи за защита на длъжника.

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 46 мин

  гледания: 70

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата от първа част

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 32 мин

  гледания: 29

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Същност на счетоводната политика и в кои случаи тя може да претърпява промени. Даваме примери, чрез които да проследим по какъв начин промените в счетоводните приблизителни оценки влияят върху финансовото състояние на дружеството. Разглеждаме по какъв начин се коригират допуснати грешки, както през текущия, така и през предходни отчетни периоди.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 26 мин

  гледания: 92

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: