• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 02.02.2016

  Преобразувания на счетоводния финансов резултат Съставяне и представяне на годишни финансови отчети Продължителност, увеличаване и намаляване на работното време

  Данъчно преобразуване на финансов резултат; Данъчни постоянни разлики – увеличения и намаления; Данъчни временни разлики; Непризнати разходи.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 44 мин

  гледания: 521

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Принципи и изисквания при изготвянето на ФО; Какво включва пълният комплект на ФО; Съставители на ФО; Кои ФО подлежат на независим финансов одит; Какви са санкциите?

  лектор: Величка Маркова

  продължителност: 35 мин

  гледания: 309

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове работно време; Почивки и отпуски; Ненормиран работен ден; Въвеждане на непълно работно време Удължаване на работния ден; Санкции при неправилно отчитане на раб. време.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 29 мин

  гледания: 58

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания: 64

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.01.2016

  Новият Закон за счетоводството Промени в данъчното законодателство за 2016 г. Промени в осигурителното законодателство за 2016 г.

  Преглед на най-съществените промени в Закона за счетоводството, в сила от 1.01.2016-та.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 31 мин

  гледания: 287

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на промените в ДОПК, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС и ЗОПБ за 2016-та година.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 20 мин

  гледания: 110

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на най-важните промени в осигурителното законодателство за 2016-та, въведени чрез обновяване на КСО и ЗЗО

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 54 мин

  гледания: 178

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по данъчни, счетоводни и осигурителни казуси, поставени от посетителите на семинарите и коментирани от експертите на Академия Булмар.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 30 мин

  гледания: 59

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.01.2016

  Данъци на физически лица – съставяне на ГДД Осигуряване на физически лица – годишно изравняване

  Новостите през 2015 год.; Кои са данъчно задължени лица; Определяне на източник на дохода; Облагаеми и необлагаеми доходи; Данъчно третиране и документиране по някой основни видове доходи.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 33 мин

  гледания: 316

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  За лица с намалена работоспособност; За лични вноски за ДО и застраховане; За лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; За дарения; За млади семейства; За деца и деца с увреждания.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 11 мин

  гледания: 105

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правила и начини за попълване на Справката осигурителния доход в Годишната данъчна декларация за самоосигуряващи се физически лица

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 36 мин

  гледания: 153

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по казуси на счетоводна, данъчна и трудово-правна тематика, поставени от публиката и дискутирани от експертите на Академия БулМар.

  лектор:

  продължителност: 23 мин

  гледания: 38

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 15.12.2015

  Новости в законодатеслтвото Годишно Приключване на ЮЛ – съставяне на ГДД

  Реквизити на документи; Категории и групи категории на предприятия; Консолидирани отчети; Счетоводни бази; Кои предприятия подлежат на одит; Публикуване на отчети.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 370

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в ЗДДФЛ - нови облекчения; ЗКПО – последна промяна от 08.12.2015 г.; ЗДДС – промени от 2016 г.; Промени в ЗОПБ – промяна в размера на плащанията в брой.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 33 мин

  гледания: 196

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчни постоянни разлики; Данъчни временни разлики; Данъчни амортизируеми активи; Регулиране на слабата капитализация; Отписване на задължения; Пренасяне на данъчна загуба.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 34 мин

  гледания: 277

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преобразувания в счетоводния финансов резултат; Авансови вноски по ЗКПО; Сделки със свързани лица; Годишно преизчисляване на ползвания частичен данъчен кредит.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 151

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 01.12.2015

  Документиране на изплатен доход и удържан данък по трудово правоотношение Отчитане на имоти, машини и съоръжения Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на служителя

  Годишно преизчисляване на данъка по основно трудово правоотношение; Случаи, при които не се извършва преизчисляване на годишна база; Санкции при неправилно преизчисляване на данъка.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 41 мин

  гледания: 142

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Счетоводно отчитане на Дълготрайни материални активи; Условия за признаване на ДМА; Оценка при придобиване; Начините на придобиване на ДМА; Третиране на последващите разходи; Методи на амортизация; Преоценка, обезценка и отписване на ДМА.

  лектор: Десислава Христова

  продължителност: 45 мин

  гледания: 276

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основания за прекратяване на ТД; Прекратяване от страна на служител с предизвестие и без спазване на предизвестието; Дължими обезщетения от страна на служителя; Кога напусналите имат право на обезщетение; Защитни механизми за работодателя.

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 60 мин

  гледания: 55

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по казуси на счетоводна, данъчна и трудово-правна тематика, поставени от публиката и дискутирани от експертите на Академия БулМар.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 13 мин

  гледания: 38

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.11.2015

  Данъчни ефекти при преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и др. МСС 8 - Счетоводна Политика, Промени в Счетоводните Приблизителни Оценки и Грешки Видове отпуски, ползване на платен годишен отпуск

  Какви активи и пасиви могат да бъдат обект на бизнес комбинация; Разпределение на покупната цена върху придобитите активи и пасиви; Счетоводно отчитане и данъчни ефекти; По-важни оповестявания към финансовите отчети.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 55 мин

  гледания: 207

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основен преглед на международен стандарт 8 - Същност на счетоводната политика; Промени в сч. политика; Как промените влияят върху финансовото състояние на дружеството; Корекция на допуснати грешки.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 43 мин

  гледания: 122

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове платени отпуски; Отчитане на ползваните отпуски; Отлагане на годишен отпуск; Давностен срок за ползване на отпуск; Провизиране на неизползваните отпуски; Санкции при некоректно отчитане на отпуските.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 36 мин

  гледания: 52

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по казуси на счетоводна, данъчна и трудово-правна тематика, поставени от публиката и дискутирани от експертите на Академия БулМар.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 17 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.11.2015

  Индивидуални и колективни трудови спорове Отчитане на материалните запаси Корпоративно облагане, корекция на счетоводни грешки

  Видове данъци по ЗКПО и задължени лица; Определяне на данъчна основа и данъчни ставки; Срок, начин на деклариране и плащане на данъци; Авансови вноски; Признаване на приходи и разходи.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 50 мин

  гледания: 237

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне себестойността на материалните запаси; Реализиране на МЗ и признаване на приход; Методи за изписване на себестойност; Обезценка на МЗ и данъчни ефекти.

  лектор: Десислава Христова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 279

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Давностни срокове за различните искове; Подведомственост на споровете; Трудовите спорове с чуждестранни лица; Трудовите спорове на български работници в чужбина; Особености на производството по трудовите спорове; Решаване на колективни трудови спорове.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 30 мин

  гледания: 29

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси поставени от публиката с експертите на Академия БулМар.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 26 мин

  гледания: 42

  Цена:
  0 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.10.2015

  Осигуряване на самоосигуряващи се лица Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори Признаване на приходи и ефектите върху финансовия резултат

  Кой трябва да се регистрира като СОЛ; За кои фондове СОЛ е задължено да се осигурява; Как да променим вида на осигуряването; Как се определя минималният осигурителния доход?

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 39 мин

  гледания: 240

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на минималният осиг. доход; Изчисляване на пропорционален МОД; Срокове за внасяне на осигуровките; Санкции и контрол

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 31 мин

  гледания: 76

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кога настъпва моментът на признаване на приходи; Как се оценява приход; Приходи от продажба на стоки, услуги, лихви и дивиденти; Данъчни ефекти, свързани с приходите.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 24 мин

  гледания: 175

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по данъчни, счетоводни, осигурителни и правни казуси с експертите на консултантска компания Kreston BulMar

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 23 мин

  гледания: 93

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.10.2015

  Обезценка на активи Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари Коригиране на декларации 1 и 6

  Условия за обезценка на активи; Тестваме за обезценка; Индикатори за обезценка; Практически примери

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 34 мин

  гледания: 144

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво е пране на пари; Какви са мерките и задълженията на лицата; Примери от практиката; Какви са санкциите и от кого се налагат; Казуси във връзка със ЗОПБ и ЗМИП.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 54

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кой подава декларации 1 и 6; Срокове за коригиране и заличаване на декларациите; Ограничения при коригиране; Кои данни се коригират и кои заличават; Примери от практиката.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси с експертите на Академия БулМар.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 35

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 24.09.2015

  Сделки между свързани лица Консoлидирани финансови отчети Трудов договор за един ден

  Кои лица са свързани; Какъв е проблемът при тях; Счетоводно отчитане и оповестяване; Какво декларираме; Данъчни ефекти.

  лектор: Денислава Стойкова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 325

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Защо е необходимо консолидиране на финансовите отчети; Кой съставя такива отчети; Основни стъпки при консолидация.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 52 мин

  гледания: 139

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основания, принципи и предмет на договора за един ден; Форма на договора и реквизити; Процедура по регистрация и заверка; Особености при осигуряването и при подаване на декларации.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 37 мин

  гледания: 35

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси поставени от публиката към експерти на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 12 мин

  гледания: 49

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: