• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 17.11.2015

  Данъчни ефекти при преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и др. МСС 8 - Счетоводна Политика, Промени в Счетоводните Приблизителни Оценки и Грешки Видове отпуски, ползване на платен годишен отпуск

  Какви активи и пасиви могат да бъдат обект на бизнес комбинация; Разпределение на покупната цена върху придобитите активи и пасиви; Счетоводно отчитане и данъчни ефекти; По-важни оповестявания към финансовите отчети.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 55 мин

  гледания: 194

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основен преглед на международен стандарт 8 - Същност на счетоводната политика; Промени в сч. политика; Как промените влияят върху финансовото състояние на дружеството; Корекция на допуснати грешки.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 43 мин

  гледания: 119

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове платени отпуски; Отчитане на ползваните отпуски; Отлагане на годишен отпуск; Давностен срок за ползване на отпуск; Провизиране на неизползваните отпуски; Санкции при некоректно отчитане на отпуските.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 36 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по казуси на счетоводна, данъчна и трудово-правна тематика, поставени от публиката и дискутирани от експертите на Академия БулМар.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 17 мин

  гледания: 34

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.11.2015

  Индивидуални и колективни трудови спорове Отчитане на материалните запаси Корпоративно облагане, корекция на счетоводни грешки

  Видове данъци по ЗКПО и задължени лица; Определяне на данъчна основа и данъчни ставки; Срок, начин на деклариране и плащане на данъци; Авансови вноски; Признаване на приходи и разходи.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 50 мин

  гледания: 224

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне себестойността на материалните запаси; Реализиране на МЗ и признаване на приход; Методи за изписване на себестойност; Обезценка на МЗ и данъчни ефекти.

  лектор: Десислава Христова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 267

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Давностни срокове за различните искове; Подведомственост на споровете; Трудовите спорове с чуждестранни лица; Трудовите спорове на български работници в чужбина; Особености на производството по трудовите спорове; Решаване на колективни трудови спорове.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 30 мин

  гледания: 27

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси поставени от публиката с експертите на Академия БулМар.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 26 мин

  гледания: 40

  Цена:
  0 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.10.2015

  Осигуряване на самоосигуряващи се лица Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори Признаване на приходи и ефектите върху финансовия резултат

  Кой трябва да се регистрира като СОЛ; За кои фондове СОЛ е задължено да се осигурява; Как да променим вида на осигуряването; Как се определя минималният осигурителния доход?

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 39 мин

  гледания: 235

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на минималният осиг. доход; Изчисляване на пропорционален МОД; Срокове за внасяне на осигуровките; Санкции и контрол

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 31 мин

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кога настъпва моментът на признаване на приходи; Как се оценява приход; Приходи от продажба на стоки, услуги, лихви и дивиденти; Данъчни ефекти, свързани с приходите.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 24 мин

  гледания: 162

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по данъчни, счетоводни, осигурителни и правни казуси с експертите на консултантска компания Kreston BulMar

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 23 мин

  гледания: 90

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.10.2015

  Обезценка на активи Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари Коригиране на декларации 1 и 6

  Условия за обезценка на активи; Тестваме за обезценка; Индикатори за обезценка; Практически примери

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 34 мин

  гледания: 142

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво е пране на пари; Какви са мерките и задълженията на лицата; Примери от практиката; Какви са санкциите и от кого се налагат; Казуси във връзка със ЗОПБ и ЗМИП.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 41

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кой подава декларации 1 и 6; Срокове за коригиране и заличаване на декларациите; Ограничения при коригиране; Кои данни се коригират и кои заличават; Примери от практиката.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 80

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси с експертите на Академия БулМар.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 31

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 24.09.2015

  Сделки между свързани лица Консoлидирани финансови отчети Трудов договор за един ден

  Кои лица са свързани; Какъв е проблемът при тях; Счетоводно отчитане и оповестяване; Какво декларираме; Данъчни ефекти.

  лектор: Денислава Стойкова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 324

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Защо е необходимо консолидиране на финансовите отчети; Кой съставя такива отчети; Основни стъпки при консолидация.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 52 мин

  гледания: 136

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основания, принципи и предмет на договора за един ден; Форма на договора и реквизити; Процедура по регистрация и заверка; Особености при осигуряването и при подаване на декларации.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 37 мин

  гледания: 33

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси поставени от публиката към експерти на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 12 мин

  гледания: 45

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 08.09.2015

  Регистрация и дерегистрация по ЗДДС Хонорари и осигуровки за лица по граждански договори Ревизионен процес по ДОПК

  Кои лица подлежат на регистрация по ЗДДС, условия и срокове за регистрация; Видове регистрации; Регистрация на физически лица; Дерегистрация по ЗДДС; Кога е изгодна регистрацията по ЗДДС; Режимът на касова отчетност.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 44 мин

  гледания: 233

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видовете нормативно признати разходи; Видове граждански договори; Разликите между граждански и трудов договор; Осигуровки при граждански договор.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 101

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Проверката по делегация; Проверките за установяване на административни нарушения; Проверките по несъстоятелност; Ревизия; Правила за доказване на обстоятелства; Спиране на ревизията.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 40 мин

  гледания: 64

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и правни казуси поставени от публиката. На въпросите отговаря екип експерти от Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 29

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.08.2015

  Вътреобщностна търговия, внос и износ на стоки, съгласно ЗДДС Отчитане на земеделско производство Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях

  Видове доставки на стоки в ЕС; Какво е ВОДС, къде е мястото на изпълнение, как се определя данъчната основа; Какво е ВОП; Тристранни операции; Дистанционни продажби; Доставки на услуги в рамките на ЕС и извън него.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 66 мин

  гледания: 582

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Оценяване на биологични активи; Отчитане на трайни насаждения; Прилагане на метода на справедливата себестойност; Третиране на земеделски субсидии; Оповестявания по МСС 41.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 39 мин

  гледания: 164

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правомощията на инспекторите по труда; Причините за проверка от ИТ; Необходими документи при проверка от ИТ; Най-честите предписания и санкции на налагани от ИТ.

  лектор:

  продължителност: 37 мин

  гледания: 78

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и правни казуси поставени от публиката. На въпросите отговаря екип експерти от Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 24 мин

  гледания: 35

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.08.2015

  Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане Обжалване на ревизионни актове Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

  Кога е допустим извънредния труд и в кои случаи е забранен; Допустимата продължителност на извънредния труд? Отчитане и заплащане на извънреден труд; Санкции при неспазване на разпоредбите засягащи извънредния труд.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 45 мин

  гледания: 145

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво е ревизионен акт (РА) и какъв е редът на обжалване на акта; До кого се подава обжалване на РА и в какви срокове; Какво трябва да знаем за обжалването; Как се доказва доставка и кои доказателства не се вземат предвид от съда.

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 71 мин

  гледания: 55

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са задължените платци на ДДС; Кога не се издава фактура и какво е самофактуриране; Какво е протокол по ЗДДС; Как се декларира ДДС? Прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС.

  лектор: Мая Митева

  продължителност: 43 мин

  гледания: 154

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и правни казуси поставени от публиката. На въпросите отговаря екип експерти от Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 57

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.07.2015

  Право на данъчен кредит по ЗДДС Видове работно време Данък при източника и данък върху разходите

  Данъчен кредит при леки автомобили и мотоциклети; Пълен и частичен данъчен кредит; Изчисляване на частичен данъчен кредит; Корекция на данъчен кредит; Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 38 мин

  гледания: 323

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Непълно работно време; Ненормиран работен ден; Почивки и отпуските при различните видове РВ; Отчитане на РВ; Непълен работен ден; Вътрешно заместване; Дневни трудови договори; Санкции при неправилно отчитане на РВ.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 46

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъка при източника; Прилагане на СИДДО; Санкциите при неспазване на разпоредбите на ЗКПО; Данък върху разхода; Представителни разходи; Социални разходи предоставени в натура; Данъчни облекчения за социалните разходи ; Данък върху азходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 218

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 50

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.07.2015

  Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО – болнични, майчинство и т.н. Отчитане на лизинг

  Какви са възможностите управител или съдружник да получава доходи - ДУК, дивидент, тантиеми/премии; Изчисляване и удостоверяване на осигуровки; Осигурителен стаж.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 29 мин

  гледания: 491

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обезщетения за временната неработоспособност при бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2 до 5 години; Как баща може да придобие право на обезщетение; Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение при майчинство и общо заболяване; Приложение 15 към болничен лист; Санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 64 мин

  гледания: 108

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на лизинга като финансов или оперативен; Завеждане на актив; Отчитане на лизинг при лизингодателя; Обратен лизинг; Особени случаи при лизинг.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 24 мин

  гледания: 457

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 22 мин

  гледания: 38

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: