• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 17.02.2015

  Промени в данъчното законодателство за 2015 год. Промени в осигурителното законодателство за 2015 год.

  Продажби на електронните услуги на данъчно незадължени лица в ЕС; Зареждане на собствени машини и МПС на ведомствени бензиностанции; Промени при лизинга във връзка с остатъчната стойност.

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 224

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Право на данъчен кредит за автомобили; Скрито разпределение на печалбата; Бартер - право на строеж срещу СМР; Безвъзмездно подобрение на нает актив;

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 32 мин

  гледания: 134

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Повишаване на праговете; Допълнително задължително пенсионно осигуряване; Очаквано отпадане на осигурителните книжки; Пенсиониране без прекратяване на трудовото правоотношение; Електронни болнични

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 47 мин

  гледания: 91

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Нов ред за издаване на болнични; Криминализиране на укриването на осигурителни вноски; Изчисляване на доход при СИРВ; Промени в Наредба Н-8; Промени в Декларации образец 1 и 6.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 32 мин

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.02.2015

  Преобразувания на счетоводния финансов резултат Съставяне и представяне на годишни финансови отчети Продължителност, увеличаване и намаляване на работното време

  Данъчни преобразувания на финансовия резултат - временни и постоянни разлики; Данъчни постоянни разлики в „увеличение” и в „намаление”; Данъчни временни разлики; Формиране на данъчен финансов резултат.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 47 мин

  гледания: 295

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Защо са ни необходими финансови отчети и защо е важно оповестяването; Изисквания към ГФО и съставителите на ГФО; Кои дружества подлежат на задължителен финансов одит и какви са процедурите.

  лектор: Жасмин Ангелова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 210

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Удължаване на работното време; Намалено и непълно работно време; Ненормиран работен ден; Нощен труд и работа на смени; Почивки и отпуски; Отчитане на работното време; Полагане на извънреден труд; Санкции;

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 28 мин

  гледания: 79

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 68

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.01.2015

  Промени в данъчното законодателство за 2015 год. Промени в осигурителното законодателство за 2015 год.

  Промените в изискванията за регистрация по ДДС при електронните услуги в рамките на ЕС; Облекчения за изпълнители на инвестиционни проекти; Промени при доставки от данъчно задължени лица на данъчно незадължени лица.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 246

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на значимите промени в Закона за корпоративното и подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физически лица в сила от 01.01.2015 год

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 26 мин

  гледания: 148

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в минималните облагаеми доходи при земеделските производители; Промени в КСО за 2015 г.; Новият чл. 4б; Промени в чл. 6, ал. 8 от КСО и новият чл. 54м, чл. 6, ал. 15 (нова) от КСО;

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 28 мин

  гледания: 106

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието и сроковете ...; Изменения в подаването на образец Декларация 1 и Декларация 2.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 38 мин

  гледания: 108

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 08.01.2015

  Данъци на Физически Лица – съставяне на ГДД Осигуряване на Физически Лица – годишно изравняване

  Как се определя къде е източникът на доходи; Кои доходи са необлагаеми; Облагане на доходи от наем, от дивиденти, от допълнително осигуряване и застраховка „Живот”; Облагане на дейност като ЕТ.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 46 мин

  гледания: 271

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при попълването на ГДД; Данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност, за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане, за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, за дарения, за млади семейства; Санкции за неподадена декларация.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 22 мин

  гледания: 99

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица имат задължение да попълват Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2014 г.; Срок и място за подаване на Справката; Начин за попълване на Справката.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 23 мин

  гледания: 104

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Примери и казуси за попълване на Таблица 1 и Таблица 2 от Справката; Довнасяне на осигурителни вноски;

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 14 мин

  гледания: 89

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 16.12.2014

  Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти Годишно Приключване на ЮЛ – съставяне на ГДД

  Промени при преобразуването на финансовия резултат, разходи от обезценка и отписване на вземания, вземания с 3-годишен давностен срок, периодични плащания, разходи за обезценка при събиране на вземания.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 37 мин

  гледания: 715

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се определя приложимата счетоводна база, изисквания за авансови вноски, надвнесен корпоративен данък, инвентаризация на активи и пасиви, откриване и отстраняване на грешки от минали периоди

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 22 мин

  гледания: 270

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предполагаеми промени в Годишната данъчна декларация за 2015 г. Попълване на части от I до VI от ГДД. Разясняване на данъчни постоянни и временни разлики. Данъчно амортизируем актив. Пресмятане на неизползвани отпуски. Пренасяне на данъчна загуба;

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 37 мин

  гледания: 369

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преобразуване на счетоводен финансов резултат. Попълване на приложения 2, 3 и 4. Справка за скрито разпределение на печалбата. Определяне на авансовите вноски за 2015 г. Преизчисляване на частичен данъчен кредит и как се прави корекция.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 39 мин

  гледания: 221

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.12.2014

  Удостоверяване и документиране на доходи и данъци по трудово правоотношение Отчитане на имоти, машини и съоръжения Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на служителя

  Класификация на ДМА, условия за признаване на ДМА, оценка на ДМА при признаването им, първоначални и последващи разходи на ДМА, начини за придобиване на ДМА, модел на преоценка, счетоводен и данъчен амортизационен план, амортизационни норми, отписване на ДМА, липси на ДМА и счетоводното им завеждане.

  лектор: Рада Колева

  продължителност: 46 мин

  гледания: 357

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Изчисляване на годишна данъчна основа, възможности за данъчни облекчения, възстановяване на данък, данък за довнасяне, срокове за издаване на служебни бележки, контрол и санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 43 мин

  гледания: 90

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при прекратяване на трудово правоотношение по взаимно съгласие, прекратяване на срочен трудов договор, прекратяване с предизвестие от работника, обезщетения изплащани от работодател и от НОИ

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 68 мин

  гледания: 72

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални счетоводни и данъчни въпроси, поставени от публиката на Accounting Seminars.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 24 мин

  гледания: 80

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.11.2014

  Видове отпуски, ползване на платен годишен отпуск и график за отпуски Отчитане и данъчни ефекти при преобразувания, придобивания, сливания и разделяния Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

  Как се определя размерът на полагаемия годишен отпуск; График за отпуски; Отказ за ползване на отпуск; Отлагане на отпуск и давност.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 50 мин

  гледания: 76

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчни ефекти при придобиване, контрол, вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество, несъстоятелност и неплатежоспособност.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данък върху недвижимите имоти; Данък върху превозните средства, Патентен данък, Туристически данък, Такса за битови отпадъци.

  лектор: Жасмин Ангелова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 94

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 31 мин

  гледания: 71

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.11.2014

  Отчитане на материалните запаси Корпоративно облагане, корекция на счетоводни грешки Индивидуални и колективни трудови спорове

  Какво са МЗ, как ги разграничаваме и оценяваме; Методи за изписване на МЗ; Брак и липси и данъчни ефекти от тях; Оповестявания в отчетите и санкции.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 36 мин

  гледания: 404

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на данъчна основа и данъчни ставки ; Срок, начин на деклариране и плащане на данъци по ЗКПО; Авансови вноски; Признаване на приходи и разходи; Корекция на счетоводни грешки;

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 65 мин

  гледания: 228

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Права на работниците; Давностни срокове; Уреждане на колективните трудови спорове; Законно провеждане на стачка; Уволнение за неефективно изпълнение на трудовите задължения.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 53 мин

  гледания: 51

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални данъчни, счетоводни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 43 мин

  гледания: 77

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.10.2014

  Признаване на приходи и ефектите върху финансовия резултат Осигуряване на самоосигуряващи се лица Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори

  Обхват на стандарта МСС 18 - Приход; Какво е приход, как го начисляваме и как го оценяваме; Основни видове приходи; Как се отразяват приходите в ГДД.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 228

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Задължения на самоосигуряващите се лица; Процедури и срокове при самоосигуряването; Прекъсване и възобновяване на осигуряването; Определяне на самоосигурителния доход; Минимални прагове.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 49 мин

  гледания: 130

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на минимален и максимален осигурителен доход; Деклариране на допълнителни доходи и осигуряване по тях; Внасяне на осигурителни вноски; Санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 33 мин

  гледания: 89

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални данъчни, счетоводни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 37 мин

  гледания: 76

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.10.2014

  Коригиране на декларации 1 и 6 Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти

  Кой подава декларации 1 и 6; Срок за коригиране и ограничения; Примери с чести казуси от практиката и начини за решаването им; Разяснение на коригирането на Д1 и Д6; Едновременна корекция и подаване на двете декларации; Санкции за некоректно съставени или коригирани декларации.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 29 мин

  гледания: 464

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Мерките, които определени категории лица са длъжни да вземат срещу действия по пране на пари и финансиране на тероризъм. Ограничения за плащанията в брой.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 92

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Стандарта за обезценка на дълготрайни материални активи - МСС 36 - индикатори, които налагат тест за обезценка; определяне на възстановима стойност; процедури по обезценка; оповестявания; данъчно третиране.

  лектор: Ванеса Драгомирова

  продължителност: 52 мин

  гледания: 242

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпросите на публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 42 мин

  гледания: 122

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: