• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 05.07.2016

  - Облагане и осигуряване на управители и собственици - Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО - Вътреобщностна търговия, внос и износ на стоки, съгласно ЗДДС

  Възможности за получаване на доходи от управители или съдружници – ДУК, Полагане на личен труд, Дивиденти, Тантиеми / премии. Осигурителен доход и стаж – размер и удостоверяване

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 22 мин

  гледания: 158

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обезщетения при временна неработоспособност; Обезщетения за майчинство / бащинство; Обезщетения за бременност и раждане; За осиновяване на дете от 2 до 5 години; За отпуска на бащите; Обезщетение при смърт или тежко заболяване на майката

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 44 мин

  гледания: 43

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 25 мин

  гледания: 30

  продава се само в пакет (виж)

  ВОДС и ВОП; Дистанционни продажби; Тристранни операции; Внос и Износ; Доставки на услуги в и извън ЕС

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 68 мин

  гледания: 157

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.06.2016

  - Сумирано изчисляване на работното време - Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя - Отчитане на инвестиционни имоти

  Отчитане на отработеното време и на възнаграждението при работа по сменен график

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 59 мин

  гледания: 303

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Прекратяване на ТД със срок за изпитване; Прекратяване на ТД от страна на работодателя с предизвестие и без предизвестие; Дисциплинарно уволнение; Прекратяване срещу уговорено обезщетение;

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 64 мин

  гледания: 42

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Анализ на МСС 40 – Инвестиционни имоти; Как да разпознаваме кое е инвестиционен имот; Първоначално признаване на инвестиционен имот; Последваща оценка; Оповестявания; Данъчни аспекти

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 32 мин

  гледания: 77

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 12 мин

  гледания: 28

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.06.2016

  - Документиране и удостоверяване на трудовия стаж - Отчитане на дълготрайни нематериални активи - Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС

  Трудов стаж при пълно и непълно раб. време и при повече от един работодател едновременно; Зачитане на трудов стаж за допълнително възнаграждение; Удостоверяване на трудов стаж при загубване на трудова книжка; Специфични вписвания в трудовата книжка.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 97

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Критерии за признаване на ДНА; Начините за придобиване на ДНА; Особеностите при отчитането на нематериален актив в зависимост от начина на придобиване; Отчитане на последващи разходи; Амортизация на ДНА; Оповестявания; Данъчни аспекти

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 54

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове регистрация; Срок и процедура по регистрацията; Видове дерегистрация по ЗДДС; Следствие от дерегистрацията; Режим на касова отчетност; Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 45 мин

  гледания: 101

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор:

  продължителност: 21 мин

  гледания: 25

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.05.2016

  - Документиране на осигурителен стаж - Имуществена отговорност на работодателя и на служителите - Преминаване към МСФО

  Изчисляване на осигурителен стаж и на осигурителен доход; Зачитане на осигурителен стаж при трудови правоотношения; Правила при издаване на УП-2.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 38 мин

  гледания: 104

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  За какво се носи имуществена отговорност; Кога ИО се носи от работникът и кога от работодателят; Как се реализира ИО

  лектор: адв. Детелина Попова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 47

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предимства, възможности и недостатъци; Стъпки и трудности при преминаването; Често срещани разлики м/у НСС/МСФО; Данъчни ефекти и Санкции; Одит по МСФО 1

  лектор: Самуил Димитров

  продължителност: 29 мин

  гледания: 120

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 26 мин

  гледания: 45

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 10.05.2016

  - Двойно данъчно облагане - Изплащане на хонорари и осигуровки по граждански договори - Командировки в страната и чужбина

  Правна сила и тълкуване на СИДДО; Процедури по прилагане; Възможни данъчни конфликти и тяхното решаване; Методи за избягване на двойното данъчно облагане

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 64 мин

  гледания: 139

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разлика между трудов и граждански договор; Осигурителни вноски и данъци; Деклариране и внасяне на осигуровки - Декларации образец №1 и №6; Определяне на осигурителния доход.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 36 мин

  гледания: 59

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица могат да бъдат командировани; Какви са допустимите срокове; Полагаеми обезщетения, пътни, квартирни, дневни, други разходи; Данъчно третиране на командировките

  лектор: Самуил Димитров

  продължителност: 37 мин

  гледания: 104

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 24

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.04.2016

  - Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и др. - Обезщетения при съкращения - Дисциплинарни наказания и уволнения

  За какво се изплащат обезщетенията; Какви осигуровки и данъци се начисляват; Как се декларират; Зачитат ли се за трудов и осигурителен стаж; Санкции и административна отговорност при неправилно определяне.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 43

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при определяне размера на обезщетенията при съкращения; Право на обезщетение при работа по няколко трудови договора едновременно; Какви документи се съставят при изплащане; Санкции и отговорност при неправилно определяне на обезщетенията.

  лектор:

  продължителност: 29 мин

  гледания: 26

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Критерии и процедури за налагане на дисциплинарни наказания; Дисциплинарно уволнение; Заличаване на наложеното наказание; Закрила при уволнение

  лектор: адв. Детелина Попова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 52

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 30 мин

  гледания: 23

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.04.2016

  - Деклариране на доходи изплатени на физическо лице - Основни моменти в ЗДДС - Документи при постъпване на служител

  Кой има задължение да подаде справката, в какъв срок, кои доходи се включват в справката, къде и как се подава справката, санкции при неподаване или неверни данни.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 26 мин

  гледания: 70

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са задължените лица по ЗДДС; Доставка на стока и доставка на услуга; Документиране на доставките; Санкции по ЗДДС

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 37 мин

  гледания: 150

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво представлява едно трудово досие, какви документи трябва да се представят и какви да се изготвят, как се поддържа и съхранява досието.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 22 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 13 мин

  гледания: 38

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.03.2016

  Новости в осигурителното законодателство Данъци на физически лица

  Закон за бюджета на ДОО и Закон за бюджета на НЗОК за 2016 г.; Промени в КСО; Нови категории осигурени лица; Условия за пенсиониране.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 37 мин

  гледания: 91

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в ЗЗО - прекъсване и възобновяване на здравноосигурителен статус; Нова разпоредба за осигурителните книжки; Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за 2015 г. ; Указания на НОИ и НАП.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 37

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промените в сила от 2016 г.; Попълване на годишната данъчна декларация за доходи придобити през 2015-та

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 98

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Годишна данъчна декларация за 2015-та

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 43 мин

  гледания: 37

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 01.03.2016

  Промени в ЗДДС през 2016 г.

  Представяне разбираем начин на новостите в ЗДДС - внасяне на яснота по т.н. "Данък Уикенд"

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 36 мин

  гледания: 420

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Представяне разбираем начин на новостите в ЗДДС - изменения в данъчната основа за начисляване на ДДС

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 26 мин

  гледания: 126

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Представяне по разбираем начин на новостите в ЗДДС - регулиране на разходите по наетите автомобили, регулиране на данъка върху разходите, променени санкции

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 29 мин

  гледания: 83

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Представяне по разбираем начин на новостите в ЗДДС - промени в писменото потвърждение за тристранни операции и ВОП, нови изисквания за петролните бази, промяна при дистанционните продажби, нови изисквания за подаване на описи на активи

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 18 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 23.02.2016

  Годишно приключване на юридически лица и новости в ЗКПО

  Разходи, несвързани с дейността; Разходи, които не са документално обосновани

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 40 мин

  гледания: 186

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разходи с характер на скрито разпределение на печалбата; Разходи за начислен данък или ползван данъчен кредит по ЗДДС; Разходи за начислени глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативни актове; Разходи от липси и брак.

  лектор:

  продължителност: 43 мин

  гледания: 94

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Третиране на приходи от дивиденти; Разходи за пътуване и престой; Данъчно третиране на обезценки и отписване на вземания

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 34 мин

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчно третиране при обезценки и отписване на вземания; Провизии за задължения; Слаба капитализация; Неплатени задължения; Пренасяне на данъчна загуба; Сделки със свързани лица и отклонение от данъчно облагане; Данъчни облекчения; Данък, удържан при източника.

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 53 мин

  гледания: 79

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: