• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 16.08.2016

  - Съставяне и представяне на консoлидирани финансови отчети - Отчитане на земеделско производство - Отчитане на финансов и оперативен лизинг

  Какво представлява консолидацията на ФО; Кой трябва да съставя и кой може да не съставя КФО; Основни правила и изисквания; Консолидационни процедури и корекции

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 63 мин

  гледания: 110

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Лизинг на земя и сгради; Отчитане на финансов лизинг и на оперативен лизинг при лизингодателя и лизингополучателя; Обратен лизинг; ДДС при лизинг

  лектор: Игор Жеков

  продължителност: 39 мин

  гледания: 215

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Признаване и оценка на земеделска продукция и биологичен актив; Отчитане на безвъзмездни средства – субсидии; Данъчни и други аспекти.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 41 мин

  гледания: 118

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 13 мин

  гледания: 52

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.08.2016

  - Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях - Обжалване на ревизионни актове - Начисляване, деклариране, приспадане и възстановяване на ДДС

  Причини за проверка от ИТ; Документи, които трябва да има на обекта или в офиса при проверка; Най-честите предписания и санкции налагани от ИТ.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 28 мин

  гледания: 61

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Оспорване на данъчни доклади и обжалване на ревизионни актове по реда на ДОПК; Обжалване по административен ред и по съдебен ред; Обжалване на актове по ЗАНН;

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 54 мин

  гледания: 20

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са задължените платци на ДДС; Кога не се издава фактура и какво е самофактуриране; Какво е протокол по ЗДДС; Как се декларира ДДС? Прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 57 мин

  гледания: 145

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 42 мин

  гледания: 50

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.07.2016

  - Право на данъчен кредит по ЗДДС - Непълно и ненормирано работно време - Данък при източника и данък върху разходите

  Кога може да се приспада данъчен кредит; Пълен и частичен данъчен кредит; Корекция на данъчен кредит; Връщане на ползван данъчен кредит при

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 109

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Удължаване на работното време; Почивки и отпуски при различните видове раб. Време; Непълен работен ден; Ненормиран работен ден; Подневно отчитане на работното време

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 37 мин

  гледания: 23

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данък при източника - обекти на облагане, данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка, прилагане на СИДДО; Данък върху разходите - представителни разходи; социални разходи; разходи за експлоатация на превозно средство.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 138

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 13 мин

  гледания: 21

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.07.2016

  - Облагане и осигуряване на управители и собственици - Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО - Вътреобщностна търговия, внос и износ на стоки, съгласно ЗДДС

  Възможности за получаване на доходи от управители или съдружници – ДУК, Полагане на личен труд, Дивиденти, Тантиеми / премии. Осигурителен доход и стаж – размер и удостоверяване

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 22 мин

  гледания: 161

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обезщетения при временна неработоспособност; Обезщетения за майчинство / бащинство; Обезщетения за бременност и раждане; За осиновяване на дете от 2 до 5 години; За отпуска на бащите; Обезщетение при смърт или тежко заболяване на майката

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 44 мин

  гледания: 43

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 25 мин

  гледания: 30

  продава се само в пакет (виж)

  ВОДС и ВОП; Дистанционни продажби; Тристранни операции; Внос и Износ; Доставки на услуги в и извън ЕС

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 68 мин

  гледания: 159

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.06.2016

  - Сумирано изчисляване на работното време - Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя - Отчитане на инвестиционни имоти

  Отчитане на отработеното време и на възнаграждението при работа по сменен график

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 59 мин

  гледания: 303

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Прекратяване на ТД със срок за изпитване; Прекратяване на ТД от страна на работодателя с предизвестие и без предизвестие; Дисциплинарно уволнение; Прекратяване срещу уговорено обезщетение;

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 64 мин

  гледания: 42

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Анализ на МСС 40 – Инвестиционни имоти; Как да разпознаваме кое е инвестиционен имот; Първоначално признаване на инвестиционен имот; Последваща оценка; Оповестявания; Данъчни аспекти

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 32 мин

  гледания: 78

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 12 мин

  гледания: 28

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.06.2016

  - Документиране и удостоверяване на трудовия стаж - Отчитане на дълготрайни нематериални активи - Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС

  Трудов стаж при пълно и непълно раб. време и при повече от един работодател едновременно; Зачитане на трудов стаж за допълнително възнаграждение; Удостоверяване на трудов стаж при загубване на трудова книжка; Специфични вписвания в трудовата книжка.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 97

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Критерии за признаване на ДНА; Начините за придобиване на ДНА; Особеностите при отчитането на нематериален актив в зависимост от начина на придобиване; Отчитане на последващи разходи; Амортизация на ДНА; Оповестявания; Данъчни аспекти

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 54

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове регистрация; Срок и процедура по регистрацията; Видове дерегистрация по ЗДДС; Следствие от дерегистрацията; Режим на касова отчетност; Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 45 мин

  гледания: 102

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор:

  продължителност: 21 мин

  гледания: 25

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.05.2016

  - Документиране на осигурителен стаж - Имуществена отговорност на работодателя и на служителите - Преминаване към МСФО

  Изчисляване на осигурителен стаж и на осигурителен доход; Зачитане на осигурителен стаж при трудови правоотношения; Правила при издаване на УП-2.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 38 мин

  гледания: 105

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  За какво се носи имуществена отговорност; Кога ИО се носи от работникът и кога от работодателят; Как се реализира ИО

  лектор: адв. Детелина Попова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предимства, възможности и недостатъци; Стъпки и трудности при преминаването; Често срещани разлики м/у НСС/МСФО; Данъчни ефекти и Санкции; Одит по МСФО 1

  лектор: Самуил Димитров

  продължителност: 29 мин

  гледания: 121

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 26 мин

  гледания: 64

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 10.05.2016

  - Двойно данъчно облагане - Изплащане на хонорари и осигуровки по граждански договори - Командировки в страната и чужбина

  Правна сила и тълкуване на СИДДО; Процедури по прилагане; Възможни данъчни конфликти и тяхното решаване; Методи за избягване на двойното данъчно облагане

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 64 мин

  гледания: 139

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разлика между трудов и граждански договор; Осигурителни вноски и данъци; Деклариране и внасяне на осигуровки - Декларации образец №1 и №6; Определяне на осигурителния доход.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 36 мин

  гледания: 59

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица могат да бъдат командировани; Какви са допустимите срокове; Полагаеми обезщетения, пътни, квартирни, дневни, други разходи; Данъчно третиране на командировките

  лектор: Самуил Димитров

  продължителност: 37 мин

  гледания: 105

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 25

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.04.2016

  - Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и др. - Обезщетения при съкращения - Дисциплинарни наказания и уволнения

  За какво се изплащат обезщетенията; Какви осигуровки и данъци се начисляват; Как се декларират; Зачитат ли се за трудов и осигурителен стаж; Санкции и административна отговорност при неправилно определяне.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 43

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при определяне размера на обезщетенията при съкращения; Право на обезщетение при работа по няколко трудови договора едновременно; Какви документи се съставят при изплащане; Санкции и отговорност при неправилно определяне на обезщетенията.

  лектор:

  продължителност: 29 мин

  гледания: 26

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Критерии и процедури за налагане на дисциплинарни наказания; Дисциплинарно уволнение; Заличаване на наложеното наказание; Закрила при уволнение

  лектор: адв. Детелина Попова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 53

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 30 мин

  гледания: 24

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.04.2016

  - Деклариране на доходи изплатени на физическо лице - Основни моменти в ЗДДС - Документи при постъпване на служител

  Кой има задължение да подаде справката, в какъв срок, кои доходи се включват в справката, къде и как се подава справката, санкции при неподаване или неверни данни.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 26 мин

  гледания: 70

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са задължените лица по ЗДДС; Доставка на стока и доставка на услуга; Документиране на доставките; Санкции по ЗДДС

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 37 мин

  гледания: 150

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво представлява едно трудово досие, какви документи трябва да се представят и какви да се изготвят, как се поддържа и съхранява досието.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 22 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 13 мин

  гледания: 38

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: