• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 06.12.2016

  - Годишно преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения - Отчитане на имоти, машини и съоръжения - Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на служителя

  Доходи които се преизчисляват от работодателя; Документи, които работодателите издават в края на годината; Дължим годишен данък; Възстановяване на данък; Довнасяне на данък

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 32 мин

  гледания: 245

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Признаване и оценка на ДМА; Начини на придобиване на ДМА; Амортизация и методи на амортизация; Преоценка и преоценъчен резерв; Обезценка на ДМА; Брак и липси на ДМА;

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 391

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основания за прекратяване с предизвестие; Неспазване срока на предизвестие от страна на работника; Дължими обезщетения; Основания за прекратяване от страна на работник без предизвестие; Защитни механизми на работодателя.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 43 мин

  гледания: 56

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 19 мин

  гледания: 35

  Цена:
  0 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 15.11.2016

  - Ползване на платен годишен отпуск - Данъчни ефекти при бизнес комбинации - Деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

  Ползване на отпуск; Прекъсване или отлагане на отпуск; Погасяване на правото за отпуск по давност; Отчитане на ползвания отпуск; Контрол и санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 44 мин

  гледания: 85

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Активи и Пасиви, обект на БК; Репутация – оценка, тестове за обезценка; Счетоводно отчитане на БК; Данъчни ефекти при БК; Одиторска проверка при БК; По-важни оповестявания

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 46 мин

  гледания: 44

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Местни данъци; Данък при унищожаване на сграда; Данък върху наследствата; Данък при дарение; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 55 мин

  гледания: 138

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 25

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 01.11.2016

  - Уреждане на трудови спорове - Отчитане на материалните запаси - Корпоративно облагане по ЗКПО, корекция на счетоводни грешки

  Способи за решаване на индивидуални и колективни трудови спорове – преговори и арбитраж, стачка, локаут. Предявяване на различни видове искове към работодател.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 37 мин

  гледания: 68

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне себестойността на материалните запаси и методи за изписване; Нетна реализируема стойност на МЗ; Обезценка на МЗ и обръщане на обезценка, данъчни ефекти от обезценка; Брак и липси на МЗ – счетоводно и данъчно отчитане; Оповестявания към отчетите, свързани с МЗ;

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 37 мин

  гледания: 434

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове данъци; Данъчно задължени лица; Определяне на данъчна основа и данъчни ставки; Срок, начин на деклариране и плащане на данъци; Авансови вноски; Данъчно признаване на приходи и разходи; Корекция на счетоводна грешка.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 47 мин

  гледания: 264

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 17

  гледания: 50

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.10.2016

  - Осигуряване на самоосигуряващи се лица, различни от собственици и управители - Осигуряване по трудови договори - Признаване на приходи и ефектите върху финансовия резултат

  Начини на осигуряване на самоосигуряващи се лица; Подаване на данни и декларации за осигуряване; Видове осигуряване – разлики в осигурените рискове; Осигурителни вноски и осигурителен доход.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 37 мин

  гледания: 140

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Размер и разпределение на осигурителните вноски; Определяне на минималния размер на осигурителния доход; Приоритет и поредност на доходите от различни трудови дейности.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 28 мин

  гледания: 58

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обхват на МСС 18; Момент на признаване на приход и критерий, които трябва да са изпълнени; Оценяване на приход; Специфични сделки; Данъчни ефекти свързани с приходите.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 26 мин

  гледания: 83

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания: 31

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.10.2016

  - Коригиране на декларации 1 и 6 - Ревизионен процес по ДОПК, права и задължения на данъкоплатците и НАП - Обезценка на активи

  Кой подава декларации 1 и 6; Срокове за коригиране и заличаване на декларациите; Ограничения при коригиране; Кои данни се коригират и кои заличават; Примери от практиката.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 28 мин

  гледания: 187

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове проверки и техните особености; Какво представляват ревизиите; Ревизионно производство и обжалване на актове.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 47 мин

  гледания: 67

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Цел и обхват на МСС 36 Обезценка на активи; Индикатори, които налагат обезценка на активите; Процедури при обезценяването на активи; Данъчни ефекти при обезценка на активи.

  лектор: Величка Маркова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 148

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 52

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.09.2016

  - Основно и допълнителни възнаграждения и системи за заплащане на труда - Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане - Сделки между свързани лица – отчитане и данъчни ефекти

  Основна и минимална работна заплата; Брутно възнаграждение; Системи за заплащане на труда; Допълнителни трудови възнаграждения; Допустими удръжки от възнаграждението.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 49 мин

  гледания: 133

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Допустим максимален размер на извънредния труд; Отчитане на извънредния труд; Заплащане на извънреден труд;

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 23 мин

  гледания: 40

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Случаите в които две лица се приемат за свързани; Оповестяване на свързани лица; Отчитане на сделките между свързани лица; Правила за ценообразуване между свързани лица; ДДС ефекти при сделки между свързани лица.

  лектор: Соня Чобанова

  продължителност:

  гледания: 99

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор:

  продължителност: 16 мин

  гледания: 67

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 08.09.2016

  - Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС - Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари - Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС

  Място на изпълнение на доставка на стока и на услуга; Критерии за възникване на данъчно събитие; Определяне на данъчната основа; Данъчна ставка и размер на данъка; Изискуемост на ДДС при различните видове сделки.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 39 мин

  гледания: 336

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво е пране на пари; Какво е финансиране на тероризъм; Какви са мерките и задълженията на лицата; Какви са санкциите и от кого се налагат.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 43 мин

  гледания: 48

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС; Специален ред на облагане при обща туристическа услуга; Облагане на маржа на цената; Облагане на доставки на услуги по електронен път от лица, извън ЕС.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 54 мин

  гледания: 198

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 13 мин

  гледания: 56

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 16.08.2016

  - Съставяне и представяне на консoлидирани финансови отчети - Отчитане на земеделско производство - Отчитане на финансов и оперативен лизинг

  Какво представлява консолидацията на ФО; Кой трябва да съставя и кой може да не съставя КФО; Основни правила и изисквания; Консолидационни процедури и корекции

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 63 мин

  гледания: 110

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Лизинг на земя и сгради; Отчитане на финансов лизинг и на оперативен лизинг при лизингодателя и лизингополучателя; Обратен лизинг; ДДС при лизинг

  лектор: Игор Жеков

  продължителност: 39 мин

  гледания: 214

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Признаване и оценка на земеделска продукция и биологичен актив; Отчитане на безвъзмездни средства – субсидии; Данъчни и други аспекти.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 41 мин

  гледания: 118

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 13 мин

  гледания: 52

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.08.2016

  - Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях - Обжалване на ревизионни актове - Начисляване, деклариране, приспадане и възстановяване на ДДС

  Причини за проверка от ИТ; Документи, които трябва да има на обекта или в офиса при проверка; Най-честите предписания и санкции налагани от ИТ.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 28 мин

  гледания: 61

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Оспорване на данъчни доклади и обжалване на ревизионни актове по реда на ДОПК; Обжалване по административен ред и по съдебен ред; Обжалване на актове по ЗАНН;

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 54 мин

  гледания: 20

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са задължените платци на ДДС; Кога не се издава фактура и какво е самофактуриране; Какво е протокол по ЗДДС; Как се декларира ДДС? Прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 57 мин

  гледания: 145

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 42 мин

  гледания: 50

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.07.2016

  - Право на данъчен кредит по ЗДДС - Непълно и ненормирано работно време - Данък при източника и данък върху разходите

  Кога може да се приспада данъчен кредит; Пълен и частичен данъчен кредит; Корекция на данъчен кредит; Връщане на ползван данъчен кредит при

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 108

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Удължаване на работното време; Почивки и отпуски при различните видове раб. Време; Непълен работен ден; Ненормиран работен ден; Подневно отчитане на работното време

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 37 мин

  гледания: 23

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данък при източника - обекти на облагане, данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка, прилагане на СИДДО; Данък върху разходите - представителни разходи; социални разходи; разходи за експлоатация на превозно средство.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 137

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 13 мин

  гледания: 21

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: