• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 07.02.2017

  Продължителност, увеличаване и намаляване на работното време Съставяне и представяне на годишни финансови отчети Преобразувания на счетоводния финансов резултат

  Увеличаване и намаляване на работното време (РВ); Непълно и намалено РВ; РВ при надомна работа, нощен труд, работа на смени; Почивки и отпуски при различните видове РВ; Извънреден труд и ненормиран работен ден.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 23 мин

  гледания: 87

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  База за изготвяне на Годишни финансови отчети; Счетоводен баланс; Текущи и нетекущи активи и пасиви; Отчети за приходите и разходите, за собствения капитал и за паричните потоци;

  лектор: Величка Маркова

  продължителност: 40 мин

  гледания: 396

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Корпоративен данък и определяне на данъчната основа; Временни и постоянни данъчни разлики; Преобразуване на данъчния финансов резултат; Обезценка и отписване на вземания; Допълнителни парични вноски; Режим на слаба капитализация;

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 45 мин

  гледания: 152

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 13 мин

  гледания: 38

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.01.2017

  Промени в данъчното законодателство за 2017 год. Промени в осигурителното законодателство за 2017 год.

  Промени отнасящи се до правото на приспадане на данъчен кредит; Промени, свързани с корекции на ползван данъчен кредит.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 65 мин

  гледания: 275

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  По-важните промени за 2017-та в ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ДОПК. Продължение по темата от част I.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 122

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в минималния осигурителен доход; Нови длъжности подлежащи на осигуряване за всички осигурени от ДОО рискове; Внасяне на вноските при смърт на самоосигуряващо се лице; За обезщетение за неизползван отпуск по майчинство; Промени в периода на обезщетението за Безработица

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 30 мин

  гледания: 103

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 8 мин

  гледания: 61

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.01.2017

  Данъци на физически лица – съставяне на ГДД Осигуряване на физически лица – годишно изравняване на осигурителния доход

  Новости в сила от 01.01.2016 г.; Облагаеми и необлагаеми доходи; Данъчно третиране и документиране по някой основни видове доходи; Данъчни облекчения; Деклариране и плащане на данъците по ЗДДФЛ

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 33 мин

  гледания: 265

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчни облекчения; Деклариране и плащане на данъците по ЗДДФЛ

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 15 мин

  гледания: 70

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кой има задължение да попълни справката към ГДД за 2016 година; Как се попълва справката при различни начини на самоосигуряване; Къде и как се подава справката.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 48 мин

  гледания: 124

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 24 мин

  гледания: 46

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.12.2016

  - Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти (за изминалата год.) - Годишно Приключване на ЮЛ – съставяне на ГДД (за изминалата год.)

  Начисляване на ДДС при ползване на активи за лични нужди; Корекция на упражнено право на данъчен кредит; Корекция на грешка при данъчното третиране; Последици за лицата ползващи служебни активи; Други нови моменти в законодателството през 2016 г.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 33 мин

  гледания: 260

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  По-важните промени в данъчното законодателството през 2016 г., касаещи годишното приключване на юридическите лица.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 164

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Структура и съдържание на годишната данъчна декларация; Преобразуване на счетоводния финансов резултат; Годишно преизчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 160

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Част втора на семинара по темата за изготвяне на Годишната данъчна декларация за юридическите лица за 2016-та година

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 68

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.12.2016

  - Годишно преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения - Отчитане на имоти, машини и съоръжения - Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на служителя

  Доходи които се преизчисляват от работодателя; Документи, които работодателите издават в края на годината; Дължим годишен данък; Възстановяване на данък; Довнасяне на данък

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 32 мин

  гледания: 243

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Признаване и оценка на ДМА; Начини на придобиване на ДМА; Амортизация и методи на амортизация; Преоценка и преоценъчен резерв; Обезценка на ДМА; Брак и липси на ДМА;

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 362

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основания за прекратяване с предизвестие; Неспазване срока на предизвестие от страна на работника; Дължими обезщетения; Основания за прекратяване от страна на работник без предизвестие; Защитни механизми на работодателя.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 43 мин

  гледания: 54

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 19 мин

  гледания: 31

  Цена:
  0 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 15.11.2016

  - Ползване на платен годишен отпуск - Данъчни ефекти при бизнес комбинации - Деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

  Ползване на отпуск; Прекъсване или отлагане на отпуск; Погасяване на правото за отпуск по давност; Отчитане на ползвания отпуск; Контрол и санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 44 мин

  гледания: 83

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Активи и Пасиви, обект на БК; Репутация – оценка, тестове за обезценка; Счетоводно отчитане на БК; Данъчни ефекти при БК; Одиторска проверка при БК; По-важни оповестявания

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 46 мин

  гледания: 42

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Местни данъци; Данък при унищожаване на сграда; Данък върху наследствата; Данък при дарение; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 55 мин

  гледания: 134

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 20

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 01.11.2016

  - Уреждане на трудови спорове - Отчитане на материалните запаси - Корпоративно облагане по ЗКПО, корекция на счетоводни грешки

  Способи за решаване на индивидуални и колективни трудови спорове – преговори и арбитраж, стачка, локаут. Предявяване на различни видове искове към работодател.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 37 мин

  гледания: 66

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне себестойността на материалните запаси и методи за изписване; Нетна реализируема стойност на МЗ; Обезценка на МЗ и обръщане на обезценка, данъчни ефекти от обезценка; Брак и липси на МЗ – счетоводно и данъчно отчитане; Оповестявания към отчетите, свързани с МЗ;

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 37 мин

  гледания: 405

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове данъци; Данъчно задължени лица; Определяне на данъчна основа и данъчни ставки; Срок, начин на деклариране и плащане на данъци; Авансови вноски; Данъчно признаване на приходи и разходи; Корекция на счетоводна грешка.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 47 мин

  гледания: 261

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 17

  гледания: 46

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.10.2016

  - Осигуряване на самоосигуряващи се лица, различни от собственици и управители - Осигуряване по трудови договори - Признаване на приходи и ефектите върху финансовия резултат

  Начини на осигуряване на самоосигуряващи се лица; Подаване на данни и декларации за осигуряване; Видове осигуряване – разлики в осигурените рискове; Осигурителни вноски и осигурителен доход.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 37 мин

  гледания: 133

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Размер и разпределение на осигурителните вноски; Определяне на минималния размер на осигурителния доход; Приоритет и поредност на доходите от различни трудови дейности.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 28 мин

  гледания: 55

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обхват на МСС 18; Момент на признаване на приход и критерий, които трябва да са изпълнени; Оценяване на приход; Специфични сделки; Данъчни ефекти свързани с приходите.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 26 мин

  гледания: 81

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания: 27

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.10.2016

  - Коригиране на декларации 1 и 6 - Ревизионен процес по ДОПК, права и задължения на данъкоплатците и НАП - Обезценка на активи

  Кой подава декларации 1 и 6; Срокове за коригиране и заличаване на декларациите; Ограничения при коригиране; Кои данни се коригират и кои заличават; Примери от практиката.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 28 мин

  гледания: 182

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове проверки и техните особености; Какво представляват ревизиите; Ревизионно производство и обжалване на актове.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 47 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Цел и обхват на МСС 36 Обезценка на активи; Индикатори, които налагат обезценка на активите; Процедури при обезценяването на активи; Данъчни ефекти при обезценка на активи.

  лектор: Величка Маркова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 145

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 47

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.09.2016

  - Основно и допълнителни възнаграждения и системи за заплащане на труда - Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане - Сделки между свързани лица – отчитане и данъчни ефекти

  Основна и минимална работна заплата; Брутно възнаграждение; Системи за заплащане на труда; Допълнителни трудови възнаграждения; Допустими удръжки от възнаграждението.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 49 мин

  гледания: 127

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Допустим максимален размер на извънредния труд; Отчитане на извънредния труд; Заплащане на извънреден труд;

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 23 мин

  гледания: 35

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Случаите в които две лица се приемат за свързани; Оповестяване на свързани лица; Отчитане на сделките между свързани лица; Правила за ценообразуване между свързани лица; ДДС ефекти при сделки между свързани лица.

  лектор: Соня Чобанова

  продължителност:

  гледания: 96

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор:

  продължителност: 16 мин

  гледания: 66

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: