• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 03.10.2017

  Коригиране на декларации 1 и 6 Задължения по мерките срещу прането на пари Обезценка на активи

  Кои лица са задължени за подаване на Декларация образец 1 и 6; Каква информация съдържат те; Сроковете за подаване; Кодове за корекции; Срокове и ограничения за коригиране.

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 19 мин

  гледания: 71

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица са задължени по ЗМИП; По важни срокове по ЗМИП; Как се идентифицират клиенти, сделки и операции; Ограничения при плащане в брой.

  лектор: адв. Цветан Терзийски

  продължителност: 44 мин

  гледания: 29

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обхват на стандарта за обезценка МСФО 36; Отчитане на активи след придобиване; Индикатори за извършване на обезценка; Кои активи се тестват за обезценка; Определяне на стойности; Търговска репутация; Възстановяване на загуба от обезценка.

  лектор: Величка Маркова

  продължителност: 42 мин

  гледания: 90

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 15 мин

  гледания: 35

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.09.2017

  Системи за заплащане на труда Сделки между свързани лица Съставяне на консoлидирани финансови отчети

  Правила за организиране на работната заплата; Заплащане на база премия и заработено възнаграждение; Допълнителни трудови възнаграждения.

  лектор: Лилия Веселинова

  продължителност: 23 мин

  гледания: 28

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определение за „Свързани лица”; Данъчно и счетоводно третиране на свързаните лица; Какво трябва да се оповестява, когато имаме сделки със свързани лица; Трансферно ценообразуване.

  лектор: Соня Чобанова

  продължителност: 42 мин

  гледания: 40

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Създаване на група от предприятия; Кой трябва да съставя консолидиран финансов отчет; Какви части съдържа консолидираният финансов отчет; Елиминации в консолидирания счетоводен баланс; По-важни оповестявания.

  лектор: Величка Маркова

  продължителност: 40 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 17 мин

  гледания: 38

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.09.2017

  Плащане и осигуряване по граждански договори Ревизионен процес по ДОПК Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

  Разликата м/у трудов и граждански договор; Осигурителната тежест на лицата спрямо трудов договор; ГД за самоосигуряващи се, пенсионери, творци, наемодатели; Декларации 1 и 6; Осигурителен стаж при ГД.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 54 мин

  гледания: 116

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какви видове проверки може да има; Как се образува ревизионно производство; Какво трябва да съдържа заповедта за ревизия и протокола от ревизията; Правила за провеждане на ревизия и правомощия на органите; Обжалване на ревизионен доклад.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 32 мин

  гледания: 35

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове задължителни регистрации по ЗДДС; Какво се включва в оборота за регистрация по ЗДДС; Акцизни стоки; Доброволна регистрация по ЗДДС; Кога не е изгодна регистрация по ДДС; Дерегистрация– задължителна и доброволна;

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 63 мин

  гледания: 64

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 19 мин

  гледания: 23

  Цена:
  0 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 22.08.2017

  Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане Отчитане на земеделско производство ДДС - място на изпълнение, дан. основа, изискуемост

  Основания за полагане на извънреден труд (ИТ); Допустима продължителност на ИТ; ИТ за работници с намалено работно време или СИРВ; Процедура за полагане на ИТ; Отчитане на извънреден труд пред Инспекция по труда; Заплащане на ИТ; Компенсиране на ИТ; Зачитане на ИТ за осигурителен стаж.

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 36 мин

  гледания: 64

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разлика между земеделска продукция и биологичен актив; Признаване и оценка на земеделска продукция и биологичен актив; Отчитане на субсидии; Данъчни и други аспекти

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 42 мин

  гледания: 55

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Място на изпълнение при доставка на стоки и на услуги; Възникване на данъчно събитие; Как се определя данъчната основа по ЗДДС; Данъчна ставка и размер на данъка; Изискуемост на ДДС при различни видове сделки

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 52 мин

  гледания: 171

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 19 мин

  гледания: 40

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 08.08.2017

  Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях Обжалване на ревизионни актове Начисляване, деклариране, приспадане и възстановяване на ДДС

  Правомощия на Инспекцията по труда; Какви са документите, които трябва да има всеки обект; Какви видове инструктажи има; Какви са проблемните казуси при сключване на трудов договор; Санкции и действия при констатирани нарушения.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 58 мин

  гледания: 55

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво трябва да съдържа жалбата; Основанията за оспорване на рев. акт; Какви доказателства са допустими; Сроковете за обжалване.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 57 мин

  гледания: 25

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Характеристика на ДДС; Кога ДДС се дължи от доставчиците и кога от получателите; Доставки се с нулева ставка на ДДС; Самофактуриране; Протоколи за начисляване на ДДС; Справка-декларация по ЗДДС; VIES декларация; Приспадане и възстановяване на ДДС.

  лектор: Иван Георгиев

  продължителност: 33 мин

  гледания: 145

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 15 мин

  гледания: 16

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.07.2017

  Право на данъчен кредит по ЗДДС Непълно и ненормирано работно време Данък при източника и данък върху разходите

  Кога е налице право на приспадане на данъчен кредит; ДК за придобити активи преди датата на регистрация по ЗДДС; Пълен и частичен ДК; Корекция на ползван ДК; Връщане на ползван ДК при дерегистрация; Санкции.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 55 мин

  гледания: 215

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове работно време; Почивки и отпуски; Удължаване и намаляване на раб. време; Непълно раб. време; Ненормиран раб. ден; Санкции.

  лектор: Митко Димов

  продължителност: 22 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данък при източника - обекти на облагане, данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка, прилагане на СИДДО; Данък върху разходите - представителни разходи; социални разходи; разходи за експлоатация на превозно средство.

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 54 мин

  гледания: 199

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 23 мин

  гледания: 17

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.07.2017

  Облагане и осигуряване на управители и собственици Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО Отчитане на финансов и оперативен лизинг

  Възможности за избор на вид осигуряване за управители и собственици; Възлагане на управление със и без заплащане; Полагане на личен труд от собственик или управител

  лектор: Соня Чобанова

  продължителност: 22 мин

  гледания: 146

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица имат право на парично обезщетение от ДОО; Кои са видовете обезщетения; Ред за подаване на документи; Актуални промени от 2017г.

  лектор: Лилия Веселинова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 62

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Счетоводна, данъчна и правна концепция за лизинг; Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателите и при лизингодателите; ДДС третиране на финансов и оперативен лизинг; Предимства и недостатъци на финансов и оперативен лизинг

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 48 мин

  гледания: 197

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 12 мин

  гледания: 22

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.06.2017

  Отчитане на дълготрайни нематериални активи Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя Отчитане на инвестиционни имоти

  МСС 38 - Нематериални активи - Критерии за признаване; Начини за придобиване; Отчитане в зависимост от начина на придобиване; Отчитане на последващи разходи; Отчитане след първоначално признаване; Амортизация; Оповестявания

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 38 мин

  гледания: 122

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване; Прекратяване на ТД от страна на работодателя с предизвестие и без предизвестие; Дисциплинарно уволнение; Прекратяване срещу уговорено обезщетение; Санкции за работодателя при некоректно прекратяване.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 78 мин

  гледания: 64

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  МСС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти - Първоначално оценяване и отчитане на инвестиционните имоти; Счетоводни и данъчни амортизации; Преоценка и преоценъчен резерв; По-важни оповестявания към ГФО.

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 51

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 20 мин

  гледания: 12

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.06.2017

  Документиране и удостоверяване на трудовия стаж Сумирано изчисляване на работното време Вътреобщностна търговия, внос и износ на стоки

  Трудов стаж при пълно и непълно работно време, при няколко работодателя, без работника да е работил, без да е имало трудово-правно отношение. Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 178

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се въвежда СИРВ; Изчисляване и разпределяне на работно време и почивки; Преизчисляване на нощните часове в дневни; Изчисляване на стаж; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при СИРВ.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 68 мин

  гледания: 95

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  ВОД и ВОП на стоки; Тристранни операции; Дистанционни продажби; Внос и износ на стоки; Доставки на услуги в и извън ЕС

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 54 мин

  гледания: 263

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 22 мин

  гледания: 20

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 23.05.2017

  Документиране на осигурителен стаж Имуществена отговорност на работодателя и на служителите Преминаване към МСФО

  Изчисляване на осигурителен стаж и на осигурителен доход; Зачитане на осигурителен стаж при трудови правоотношения; Правила при издаване на УП-2.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 31 мин

  гледания: 144

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предпоставки за реализиране на ИО; Ред за реализиране на ИО; Пълна и ограничена ИО; Солидарна и бригадна ИО.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 38

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предимства, възможности и недостатъци при прилагането на МСФО; Стъпки за преминаване към МСФО; Изготвяне на встъпителен баланс по МСФО 1; Изготвяне на нова счетоводна политика по МСФО 1; Данъчни ефекти при преминаване към МСФО; По-важни оповестявания.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 35 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 16 мин

  гледания: 16

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: