• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 05.12.2017

  Годишно преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения Отчитане на имоти, машини и съоръжения Регламент за обработване и обмен на лични данни - правна рамка

  Данъчни облекчения чрез работодателя; Случаи когато данъкът е по-голям или по-малък от удържания авансов данък; Възстановяване на данък; Довнасяне след годишните преизчисления.

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 138

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Цена на придобиване; Начини за придобиване на актив; Третиране на последващи разходи; Амортизиране на актив; Отчитане на ДМА; Обезценка на ДМА; Третиране на брак и липси; Отписване на ДМА.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 50 мин

  гледания: 223

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои ще са засегнатите от новия Регламент за защита на личните данни; Правата на потребителите; Отговорности на обработващите лични данни; Задължения за отчетност; Приложимост на техническите мерки.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 45 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 11 мин

  гледания: 28

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.11.2017

  Ползване на платен годишен отпуск Данъчни ефекти при бизнес комбинации Деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

  Основни видове платен годишен отпуск; Как се изчислява платеният годишен отпуск; Прекъсване на платения годишен отпуск; Отлагане на платения годишен отпуск; Заплащне на отпуск от работодател.

  лектор: Димона Стоянова

  продължителност: 25 мин

  гледания: 37

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Извършване на бизнес комбинация чрез холдинг или консорциум; Бизнес комбинация по прекратяване на едно или повече от комбиниращите предприятия; Контролиращ дял върху правата на власт; Оценка на активи и пасиви; Положителна и отрицателна репутация; Данъчните ефекти при бизнес комбинации.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 67 мин

  гледания: 28

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове данъците по ЗМДТ; Регистър на имотите; Такса битови отпадъци; Облагане на недвижимите имоти; Данък върху наследството; Данък при придобиване на имущество по дарение; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък; Данък върху таксиметров превоз на пътници.

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 66 мин

  гледания: 88

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 23 мин

  гледания: 20

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.11.2017

  Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на служителя Отчитане на материалните запаси Корпоративно облагане по ЗКПО

  Уволнение поради неявяване; Прекратяване при невъзможност работник да изпълнява възложената му работа; Прекратяване с предизвестие от страна на работник; Начини за връчване на предизвестие; Основания за прекратяване без предизвестие.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 42 мин

  гледания: 26

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Цел на МСС 2; Първоначална оценка на материалните запаси; Нетна реализируема стойност; Калкулиране на себестойността на продукт и на услуга; Обезценка на материални запаси; Отчитане на брак и липси.

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 55 мин

  гледания: 222

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчни постоянни и временни разлики; Деклариране и внасяне на корпоративен данък; Коригиране на счетоводни грешки; Данък при източника; Данък върху разходите; Алтернативни данъци.

  лектор: Митко Димов

  продължителност: 53 мин

  гледания: 108

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 22

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.10.2017

  Осигуряване на самоосигуряващи се лица Осигуряване по трудови договори Признаване на приходи и ефектите върху финансовия резултат

  Изготвяне на декларация за самоосигуряващо се лице (СОЛ); За кои рискове задължително се осигурява СОЛ; Попълване на декларация за пенсионер и за лица, упражняващи свободна професия;Определяне на окончателен размер на осигурителен доход.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 40 мин

  гледания: 61

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на минимален и максимален осигурителен доход; Поредност при осигуряване по различни дейности; Срок за плащане на осигурителните вноски; Санкции.

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 25 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои стандарти заменя новият МСФО 15; Целите на МСС 18 и МСФО 15; Как се прави оценка на приходите; Несходни стоки и услуги; Критерии за признаване на приход от стоки и от услуги; Етап на завършеност; Лихви, лицензионни възнаграждения и дивиденти; Кои приходи са данъчно непризнати.

  лектор: Димона Стоянова

  продължителност: 52 мин

  гледания: 119

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 20 мин

  гледания: 15

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.10.2017

  Коригиране на декларации 1 и 6 Задължения по мерките срещу прането на пари Обезценка на активи

  Кои лица са задължени за подаване на Декларация образец 1 и 6; Каква информация съдържат те; Сроковете за подаване; Кодове за корекции; Срокове и ограничения за коригиране.

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 19 мин

  гледания: 67

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица са задължени по ЗМИП; По важни срокове по ЗМИП; Как се идентифицират клиенти, сделки и операции; Ограничения при плащане в брой.

  лектор: адв. Цветан Терзийски

  продължителност: 44 мин

  гледания: 27

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обхват на стандарта за обезценка МСФО 36; Отчитане на активи след придобиване; Индикатори за извършване на обезценка; Кои активи се тестват за обезценка; Определяне на стойности; Търговска репутация; Възстановяване на загуба от обезценка.

  лектор: Величка Маркова

  продължителност: 42 мин

  гледания: 87

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 15 мин

  гледания: 31

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.09.2017

  Системи за заплащане на труда Сделки между свързани лица Съставяне на консoлидирани финансови отчети

  Правила за организиране на работната заплата; Заплащане на база премия и заработено възнаграждение; Допълнителни трудови възнаграждения.

  лектор: Лилия Веселинова

  продължителност: 23 мин

  гледания: 26

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определение за „Свързани лица”; Данъчно и счетоводно третиране на свързаните лица; Какво трябва да се оповестява, когато имаме сделки със свързани лица; Трансферно ценообразуване.

  лектор: Соня Чобанова

  продължителност: 42 мин

  гледания: 37

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Създаване на група от предприятия; Кой трябва да съставя консолидиран финансов отчет; Какви части съдържа консолидираният финансов отчет; Елиминации в консолидирания счетоводен баланс; По-важни оповестявания.

  лектор: Величка Маркова

  продължителност: 40 мин

  гледания: 48

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 17 мин

  гледания: 31

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.09.2017

  Плащане и осигуряване по граждански договори Ревизионен процес по ДОПК Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

  Разликата м/у трудов и граждански договор; Осигурителната тежест на лицата спрямо трудов договор; ГД за самоосигуряващи се, пенсионери, творци, наемодатели; Декларации 1 и 6; Осигурителен стаж при ГД.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 54 мин

  гледания: 114

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какви видове проверки може да има; Как се образува ревизионно производство; Какво трябва да съдържа заповедта за ревизия и протокола от ревизията; Правила за провеждане на ревизия и правомощия на органите; Обжалване на ревизионен доклад.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 32 мин

  гледания: 30

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове задължителни регистрации по ЗДДС; Какво се включва в оборота за регистрация по ЗДДС; Акцизни стоки; Доброволна регистрация по ЗДДС; Кога не е изгодна регистрация по ДДС; Дерегистрация– задължителна и доброволна;

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 63 мин

  гледания: 53

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 19 мин

  гледания: 19

  Цена:
  0 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 22.08.2017

  Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане Отчитане на земеделско производство ДДС - място на изпълнение, дан. основа, изискуемост

  Основания за полагане на извънреден труд (ИТ); Допустима продължителност на ИТ; ИТ за работници с намалено работно време или СИРВ; Процедура за полагане на ИТ; Отчитане на извънреден труд пред Инспекция по труда; Заплащане на ИТ; Компенсиране на ИТ; Зачитане на ИТ за осигурителен стаж.

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 36 мин

  гледания: 59

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разлика между земеделска продукция и биологичен актив; Признаване и оценка на земеделска продукция и биологичен актив; Отчитане на субсидии; Данъчни и други аспекти

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 42 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Място на изпълнение при доставка на стоки и на услуги; Възникване на данъчно събитие; Как се определя данъчната основа по ЗДДС; Данъчна ставка и размер на данъка; Изискуемост на ДДС при различни видове сделки

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 52 мин

  гледания: 148

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 19 мин

  гледания: 28

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 08.08.2017

  Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях Обжалване на ревизионни актове Начисляване, деклариране, приспадане и възстановяване на ДДС

  Правомощия на Инспекцията по труда; Какви са документите, които трябва да има всеки обект; Какви видове инструктажи има; Какви са проблемните казуси при сключване на трудов договор; Санкции и действия при констатирани нарушения.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 58 мин

  гледания: 54

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво трябва да съдържа жалбата; Основанията за оспорване на рев. акт; Какви доказателства са допустими; Сроковете за обжалване.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 57 мин

  гледания: 23

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Характеристика на ДДС; Кога ДДС се дължи от доставчиците и кога от получателите; Доставки се с нулева ставка на ДДС; Самофактуриране; Протоколи за начисляване на ДДС; Справка-декларация по ЗДДС; VIES декларация; Приспадане и възстановяване на ДДС.

  лектор: Иван Георгиев

  продължителност: 33 мин

  гледания: 139

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 15 мин

  гледания: 12

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.07.2017

  Право на данъчен кредит по ЗДДС Непълно и ненормирано работно време Данък при източника и данък върху разходите

  Кога е налице право на приспадане на данъчен кредит; ДК за придобити активи преди датата на регистрация по ЗДДС; Пълен и частичен ДК; Корекция на ползван ДК; Връщане на ползван ДК при дерегистрация; Санкции.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 55 мин

  гледания: 205

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове работно време; Почивки и отпуски; Удължаване и намаляване на раб. време; Непълно раб. време; Ненормиран раб. ден; Санкции.

  лектор: Митко Димов

  продължителност: 22 мин

  гледания: 59

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данък при източника - обекти на облагане, данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка, прилагане на СИДДО; Данък върху разходите - представителни разходи; социални разходи; разходи за експлоатация на превозно средство.

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 54 мин

  гледания: 183

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 23 мин

  гледания: 13

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: