• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 20.11.2018

  Размер и право на платен годишен отпуск Данъчни ефекти при бизнес комбинации Плащане на корпоративни данъци

  Видове платен годишен отпуск; Размер на отпуска; Прекъсване на ползването на отпуск; Отлагане на ползването; Погасяване на правото за ползване на ПГО; Парично компенсиране на ПГО; Отчитане на ползваните отпуски.

  лектор: Димона Стоянова

  продължителност: 24 мин

  гледания: 75

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове бизнес комбинации; Обекти на БК и оценката им; Репутация – оценка, тестове за обезценка; Счетоводно отчитане и данъчни ефекти; Одиторска проверка при БК; По-важни оповестявания

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 71 мин

  гледания: 21

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са обектите на облагане; Кои са данъчно задължените лица; Видове данъци; Как се определя данъчната основа; Сроковете за деклариране и внасяне на данъците.

  лектор: Салих Асанов

  продължителност: 24 мин

  гледания: 66

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания: 26

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.11.2018

  Запор върху трудово възнаграждение Отчитане на материалните запаси Отчитане на провизии, условни задължения и условни активи

  Принцип за секвестируемост на имуществото на длъжника; От кои доходи могат да се правят удръжки; Как се налага запор; Какви са отговорностите за работодателя; Конкуренцията между запори.

  лектор: адв. Анелия Батлева

  продължителност: 44 мин

  гледания: 107

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обхват на МСС 2 Материални запаси; Нетната реализируема стойност; Справедлива стойност; Изчисляване на себестойността на МЗ; Реален и нормален капацитет; Стоки на път; Счетоводно отчитане на обезценка; Данъчно третиране на брак и липси.

  лектор: Мануела Чонкова

  продължителност: 52 мин

  гледания: 254

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Критерии за да признаване на провизия; Правно и конструктивно задължение; Как се оценява провизия; Счетоводно отчитане на провизията; Данъчно третиране.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 60 мин

  гледания: 26

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 20 мин

  гледания: 20

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 16.10.2018

  Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и др. Обезщетения при съкращения Преминаване към МСФО

  Право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск и определяне на размера му; Обезщетение за неспазено предизвестие и определяне на размера му; Обезщетения при забавяне на изплащане на трудово възнаграждение, при намаляване на трудово възнаграждение, при влошаване на работната среда.

  лектор: Момчил Николов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обезщетение при прекратяване на ТПО при невиновност от страна на работник и работодател; Уволнение при закриване на предприятие, при съкращаване на щата, при намаляване на обема от работа, при отказ на работник да последва предприятието; Как се определя размерът на обезщетенията по чл. 222 от КТ; Осигуровки и данъци при изплащане на обезщетение за оставане без работа; Деклариране на обезщетението.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 29 мин

  гледания: 14

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Целта на преминаване от национални към международни счетоводни стандарти; Предимства и недостатъци при преминаването от НСС към МСС; Кога предприятията имат задължение да преминат към отчитане по МСС; Стъпки за преминаване към МСС; Данъчни ефекти и оповестявания.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 29 мин

  гледания: 36

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 11 мин

  гледания: 13

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.10.2018

  Коригиране на декларации 1 и 6 Дисциплинарни наказания и уволнения Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

  Кои лица са задължени за подаване на Декларация образец 1 и 6; Каква информация съдържат те; Сроковете за подаване; Кодове за корекции; Срокове и ограничения за коригиране.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 29 мин

  гледания: 120

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правилник за вътрешния трудов ред; Дисциплинарна отговорност; Трудова дисциплина; Дисциплинарни наказания.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 28 мин

  гледания: 19

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основни форми на регистрация; Специфични форми на регистрация; Форми на дерегистрцаия; Определяне на ДО при дерегистрация; Санкции.

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 35 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основни форми на регистрация; Специфични форми на регистрация; Форми на дерегистрцаия; Определяне на ДО при дерегистрация; Санкции.

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 37 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.09.2018

  Системи за заплащане на труда Сделки между свързани лица Съставяне на консoлидирани финансови отчети

  Правила за организиране на работната заплата; Заплащане на база премия и заработено възнаграждение; Допълнителни трудови възнаграждения.

  лектор: Анелия Радулова

  продължителност: 21 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определение за „Свързани лица”; Данъчно и счетоводно третиране на свързаните лица; Какво трябва да се оповестява, когато имаме сделки със свързани лица; Трансферно ценообразуване.

  лектор: Елизабет Петкова

  продължителност: 18 мин

  гледания: 31

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Създаване на група от предприятия; Кой трябва да съставя консолидиран финансов отчет; Какви части съдържа консолидираният финансов отчет; Елиминации в консолидирания счетоводен баланс; По-важни оповестявания.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 49 мин

  гледания: 30

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания: 17

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.09.2018

  Хонорари и осигуряване по граждански договори Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на работодателя Обезценка на активи

  Видове граждански договори и разлики с трудовия договор; Осигурителни вноски и данъци на работещите по ГД.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 59 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Общи основания за прекратяване; Прекратяване в срока за изпитване; Прекратяване с предизвестие и без предизвестие; Дисциплинарно уволнение; Прекратяване срещу уговорено обезщетение

  лектор: адв. Цветан Терзийски

  продължителност: 56 мин

  гледания: 55

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кога и защо се прави обезценка; Определяне на възстановима стойност; Положителна търговска репутация; Процедури при обезценяването на активи; ДДС ефекти при реализация на обезценени активи.

  лектор:

  продължителност: 66 мин

  гледания: 21

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 19 мин

  гледания: 17

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.08.2018

  Отчитане на имоти, машини и съоръжения Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги Внос и износ на стоки, Услуги от и за контрагенти извън ЕС

  Почивки и отпуски при различните видове работно време; Непълен i nенормиран работен ден; Подневно отчитане на работното време.

  лектор: Митко Димов

  продължителност: 27 мин

  гледания: 105

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Начини на придобиване на ДМА; Определяне стойността на придобиване; Методи за амортизация; Преоценка и обезценка; Отписване на ДМА.

  лектор: Момчил Николов

  продължителност: 36 мин

  гледания: 251

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  ВОД и ВОП на стоки; Дистанционни продажби на стоки, тристранни и верижни операции; ДДС при вътреобщностни услуги; Място на изпълнение и данъчно събитие.

  лектор: Димона Стоянова

  продължителност: 70 мин

  гледания: 157

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Внос и износ на стоки; Промяна на данъчната основа при внос на митница; ДДС за услуги извършени от и за получатели извън Европейския Съюз.

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 71 мин

  гледания: 57

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.08.2018

  Осигуряване по трудови договори Обжалване на ревизионни актове Начисляване, деклариране и възстановяване на ДДС

  Определяне на минимален и максимален осигурителен доход; Поредност при осигуряване по различни дейности; Срок за плащане на осигурителните вноски; Санкции.

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 34

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво трябва да съдържа жалбата; Основанията за оспорване на рев. акт; Какви доказателства са допустими; Сроковете за обжалване.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 32 мин

  гледания: 33

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Характеристика на ДДС; Кога ДДС се дължи от доставчиците и кога от получателите; Доставки се с нулева ставка на ДДС; Самофактуриране; Протоколи за начисляване на ДДС; Справка-декларация по ЗДДС; VIES декларация; Приспадане и възстановяване на ДДС.

  лектор: Иван Георгиев

  продължителност: 41 мин

  гледания: 84

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания:

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.07.2018

  Документиране на осигурителен стаж Командировки в страната и чужбина Данъчен кредит - пълен, частичен, връщане и корекция

  Зачитане, изчисляване и удостоверяване на осигурителен стаж; Осигурителен vs. Трудов стаж; Примери за изчисляване на осигурителен стаж; Съхранение на документи за осигурителен стаж.

  лектор:

  продължителност: 44 мин

  гледания: 16

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица могат да бъдат командировани; Документиране на командировките; Допустима продължителност; Лимити и разходни норми; Разходно-оправдателни документи; Счетоводно отчитане.

  лектор: Петя Лазарова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кога е налице право на приспадане на данъчен кредит; ДК за придобити активи преди датата на регистрация по ЗДДС; Пълен и частичен ДК; Корекция на ползван ДК; Връщане на ползван ДК при дерегистрация; Санкции.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 54 мин

  гледания: 110

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кога е налице право на приспадане на данъчен кредит; ДК за придобити активи преди датата на регистрация по ЗДДС; Пълен и частичен ДК; Корекция на ползван ДК; Връщане на ползван ДК при дерегистрация; Санкции.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 33 мин

  гледания: 64

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.07.2018

  Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО Облагане и осигуряване на управители и собственици Отчитане на лизинг

  Кои лица имат право на парично обезщетение от ДОО; Кои са видовете обезщетения; Ред за подаване на документи; Актуални промени от 2017г.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 46 мин

  гледания: 265

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Възможности за избор на вид осигуряване за управители и собственици; Възлагане на управление със и без заплащане; Полагане на личен труд от собственик или управител

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 51 мин

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Съпоставка на финансов и оперативен лизинг; Определяне стойността на актив, придобит с лизинг; Амортизация; Обратен лизинг; Фактуриране на финансов лизинг – главница, лихва и такси; ДДС третиране на лизинг.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 45 мин

  гледания: 324

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 17 мин

  гледания: 18

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: