• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 08.08.2017

  Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях Обжалване на ревизионни актове Начисляване, деклариране, приспадане и възстановяване на ДДС

  Правомощия на Инспекцията по труда; Какви са документите, които трябва да има всеки обект; Какви видове инструктажи има; Какви са проблемните казуси при сключване на трудов договор; Санкции и действия при констатирани нарушения.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 58 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво трябва да съдържа жалбата; Основанията за оспорване на рев. акт; Какви доказателства са допустими; Сроковете за обжалване.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 57 мин

  гледания: 22

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Характеристика на ДДС; Кога ДДС се дължи от доставчиците и кога от получателите; Доставки се с нулева ставка на ДДС; Самофактуриране; Протоколи за начисляване на ДДС; Справка-декларация по ЗДДС; VIES декларация; Приспадане и възстановяване на ДДС.

  лектор: Иван Георгиев

  продължителност: 33 мин

  гледания: 99

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 15 мин

  гледания: 11

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.07.2017

  Право на данъчен кредит по ЗДДС Непълно и ненормирано работно време Данък при източника и данък върху разходите

  Кога е налице право на приспадане на данъчен кредит; ДК за придобити активи преди датата на регистрация по ЗДДС; Пълен и частичен ДК; Корекция на ползван ДК; Връщане на ползван ДК при дерегистрация; Санкции.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 55 мин

  гледания: 90

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове работно време; Почивки и отпуски; Удължаване и намаляване на раб. време; Непълно раб. време; Ненормиран раб. ден; Санкции.

  лектор: Митко Димов

  продължителност: 22 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данък при източника - обекти на облагане, данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка, прилагане на СИДДО; Данък върху разходите - представителни разходи; социални разходи; разходи за експлоатация на превозно средство.

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 54 мин

  гледания: 47

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 23 мин

  гледания: 11

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.07.2017

  Облагане и осигуряване на управители и собственици Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО Отчитане на финансов и оперативен лизинг

  Възможности за избор на вид осигуряване за управители и собственици; Възлагане на управление със и без заплащане; Полагане на личен труд от собственик или управител

  лектор: Соня Чобанова

  продължителност: 22 мин

  гледания: 128

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица имат право на парично обезщетение от ДОО; Кои са видовете обезщетения; Ред за подаване на документи; Актуални промени от 2017г.

  лектор: Лилия Веселинова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 36

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Счетоводна, данъчна и правна концепция за лизинг; Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателите и при лизингодателите; ДДС третиране на финансов и оперативен лизинг; Предимства и недостатъци на финансов и оперативен лизинг

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 48 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 12 мин

  гледания: 13

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.06.2017

  Отчитане на дълготрайни нематериални активи Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя Отчитане на инвестиционни имоти

  МСС 38 - Нематериални активи - Критерии за признаване; Начини за придобиване; Отчитане в зависимост от начина на придобиване; Отчитане на последващи разходи; Отчитане след първоначално признаване; Амортизация; Оповестявания

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 38 мин

  гледания: 95

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване; Прекратяване на ТД от страна на работодателя с предизвестие и без предизвестие; Дисциплинарно уволнение; Прекратяване срещу уговорено обезщетение; Санкции за работодателя при некоректно прекратяване.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 78 мин

  гледания: 18

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  МСС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти - Първоначално оценяване и отчитане на инвестиционните имоти; Счетоводни и данъчни амортизации; Преоценка и преоценъчен резерв; По-важни оповестявания към ГФО.

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 27

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 20 мин

  гледания: 6

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.06.2017

  Документиране и удостоверяване на трудовия стаж Сумирано изчисляване на работното време Вътреобщностна търговия, внос и износ на стоки

  Трудов стаж при пълно и непълно работно време, при няколко работодателя, без работника да е работил, без да е имало трудово-правно отношение. Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 160

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се въвежда СИРВ; Изчисляване и разпределяне на работно време и почивки; Преизчисляване на нощните часове в дневни; Изчисляване на стаж; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при СИРВ.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 68 мин

  гледания: 35

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  ВОД и ВОП на стоки; Тристранни операции; Дистанционни продажби; Внос и износ на стоки; Доставки на услуги в и извън ЕС

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 54 мин

  гледания: 110

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 22 мин

  гледания: 10

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 23.05.2017

  Документиране на осигурителен стаж Имуществена отговорност на работодателя и на служителите Преминаване към МСФО

  Изчисляване на осигурителен стаж и на осигурителен доход; Зачитане на осигурителен стаж при трудови правоотношения; Правила при издаване на УП-2.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 31 мин

  гледания: 131

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предпоставки за реализиране на ИО; Ред за реализиране на ИО; Пълна и ограничена ИО; Солидарна и бригадна ИО.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 35

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предимства, възможности и недостатъци при прилагането на МСФО; Стъпки за преминаване към МСФО; Изготвяне на встъпителен баланс по МСФО 1; Изготвяне на нова счетоводна политика по МСФО 1; Данъчни ефекти при преминаване към МСФО; По-важни оповестявания.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 35 мин

  гледания: 36

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 16 мин

  гледания: 11

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 09.05.2017

  Обезщетения при съкращения и оставане без работа Намаляване, преотстъпване и освобождаване от корпоративен данък Командировки в страната и чужбина

  Кои лица имат право; Определяне на размера; Права при няколко договора; Oсигуровки и данъци; Деклариране; Записвания в трудовата книжка; Глоби и санкции

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 36 мин

  гледания: 71

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица са освободени от облагане с корп. данък; Правна сила и тълкуване на СИДДО; Печалби и доходи с източник България и чужбина; Методи за избягване на двойното данъчно облагане

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 46 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица могат да бъдат командировани; Документиране на командировките; Допустима продължителност; Лимити и разходни норми; Разходно-оправдателни документи; Счетоводно отчитане

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 21 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 10

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.04.2017

  Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и др. Дисциплинарни наказания и уволнения Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС

  Обезщетения по чл.224, 220 и 221; Обезщетение за неизползван отпуск; Обезщетение за неспазено предизвестие; Обезщетение за работника.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 32 мин

  гледания: 77

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правилник за вътрешния трудов ред; Дисциплинарна отговорност; Трудова дисциплина; Дисциплинарни наказания.

  лектор: адв. Цветан Терзийски

  продължителност: 42 мин

  гледания: 54

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове доставки по ЗДДС; Облагаеми и освободени доставки; Облагаеми с 0%; Обща туристическа услуга; Облагане на маржа на цената; Доставка на услуги по електронен път; Доставки на инвестиционно злато; Обратно начисляване; Зърно и отпадъци; ВОП на ново МПС

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 52 мин

  гледания: 77

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 15 мин

  гледания: 10

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.04.2017

  Документи при постъпване на служител Основни моменти в ЗДДС Деклариране на доходи изплатени на физическо лице

  Какви документи се съдържат в трудовото досие; Кои документи се представят от работника и кои от работодателя; Достъп до трудовото досие и срок за съхраняване; Кои промени се декларират пред НАП.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 25 мин

  гледания: 83

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Задължени лица по ЗДДС; ДДС при внос на стоки; ДДС при ВОП; Данъчно задължение при получаване на услуга; Специфични случаи при доставка на стоки и услуги; Условия за издаване на фактура, протокол и др. документи.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 50 мин

  гледания: 102

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кой подава справка по чл. 73 от ЗДДФЛ; Подаване на справка при прехвърляне на собственост на фирма, при ликвидация или несъстоятелност; Детайлен анализ по кодовете в справката.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 59 мин

  гледания: 15

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 16 мин

  гледания: 10

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.03.2017

  Промени в осигурителното законодателство за 2017 г. Промени в ЗДДФЛ за 2017 г.

  Промените при длъжностите; Определяне на авансовите вноски при самоосигуряващите се; Мин. размери на соц. пенсия и обезщетенията за безработица; Последователността при внасяне на осигурителните вноски; Промени при осигурителния стаж.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 39 мин

  гледания: 101

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени при пенсиониране; Как се доказва стаж; Размер на осигуровките за здравно осигуряване; Промени в Декларация образец 1; Промени в Наредба № 5 от 01.04.2017 г.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 35 мин

  гледания: 21

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Необлагаеми доходи от хазарт; Данъчни облекчения за безкасови плащания; Данъчни облекчения за деца с увреждания; Декларация по чл. 29а, ал. 4.

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 16

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени при извършване на апорт в дружество; Облагане на доходи от чужбина с окончателен данък; Условия за ползване на отстъпка от годишния данък, деклариран в ГДД.

  лектор: Евгения Попова

  продължителност: 47 мин

  гледания: 8

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: