• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 02.10.2018

  Коригиране на декларации 1 и 6 Дисциплинарни наказания и уволнения Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

  Кои лица са задължени за подаване на Декларация образец 1 и 6; Каква информация съдържат те; Сроковете за подаване; Кодове за корекции; Срокове и ограничения за коригиране.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 29 мин

  гледания: 106

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правилник за вътрешния трудов ред; Дисциплинарна отговорност; Трудова дисциплина; Дисциплинарни наказания.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 28 мин

  гледания: 16

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основни форми на регистрация; Специфични форми на регистрация; Форми на дерегистрцаия; Определяне на ДО при дерегистрация; Санкции.

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 35 мин

  гледания: 56

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основни форми на регистрация; Специфични форми на регистрация; Форми на дерегистрцаия; Определяне на ДО при дерегистрация; Санкции.

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 37 мин

  гледания: 35

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.09.2018

  Системи за заплащане на труда Сделки между свързани лица Съставяне на консoлидирани финансови отчети

  Правила за организиране на работната заплата; Заплащане на база премия и заработено възнаграждение; Допълнителни трудови възнаграждения.

  лектор: Анелия Радулова

  продължителност: 21 мин

  гледания: 52

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определение за „Свързани лица”; Данъчно и счетоводно третиране на свързаните лица; Какво трябва да се оповестява, когато имаме сделки със свързани лица; Трансферно ценообразуване.

  лектор: Елизабет Петкова

  продължителност: 18 мин

  гледания: 24

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Създаване на група от предприятия; Кой трябва да съставя консолидиран финансов отчет; Какви части съдържа консолидираният финансов отчет; Елиминации в консолидирания счетоводен баланс; По-важни оповестявания.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 49 мин

  гледания: 23

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания: 8

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.09.2018

  Хонорари и осигуряване по граждански договори Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на работодателя Обезценка на активи

  Видове граждански договори и разлики с трудовия договор; Осигурителни вноски и данъци на работещите по ГД.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 59 мин

  гледания: 51

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Общи основания за прекратяване; Прекратяване в срока за изпитване; Прекратяване с предизвестие и без предизвестие; Дисциплинарно уволнение; Прекратяване срещу уговорено обезщетение

  лектор: адв. Цветан Терзийски

  продължителност: 56 мин

  гледания: 43

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кога и защо се прави обезценка; Определяне на възстановима стойност; Положителна търговска репутация; Процедури при обезценяването на активи; ДДС ефекти при реализация на обезценени активи.

  лектор:

  продължителност: 66 мин

  гледания: 20

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 19 мин

  гледания: 13

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.08.2018

  Отчитане на имоти, машини и съоръжения Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги Внос и износ на стоки, Услуги от и за контрагенти извън ЕС

  Почивки и отпуски при различните видове работно време; Непълен i nенормиран работен ден; Подневно отчитане на работното време.

  лектор: Митко Димов

  продължителност: 27 мин

  гледания: 102

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Начини на придобиване на ДМА; Определяне стойността на придобиване; Методи за амортизация; Преоценка и обезценка; Отписване на ДМА.

  лектор: Момчил Николов

  продължителност: 36 мин

  гледания: 201

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  ВОД и ВОП на стоки; Дистанционни продажби на стоки, тристранни и верижни операции; ДДС при вътреобщностни услуги; Място на изпълнение и данъчно събитие.

  лектор: Димона Стоянова

  продължителност: 70 мин

  гледания: 107

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Внос и износ на стоки; Промяна на данъчната основа при внос на митница; ДДС за услуги извършени от и за получатели извън Европейския Съюз.

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 71 мин

  гледания: 52

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.08.2018

  Осигуряване по трудови договори Обжалване на ревизионни актове Начисляване, деклариране и възстановяване на ДДС

  Определяне на минимален и максимален осигурителен доход; Поредност при осигуряване по различни дейности; Срок за плащане на осигурителните вноски; Санкции.

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 31

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво трябва да съдържа жалбата; Основанията за оспорване на рев. акт; Какви доказателства са допустими; Сроковете за обжалване.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 32 мин

  гледания: 23

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Характеристика на ДДС; Кога ДДС се дължи от доставчиците и кога от получателите; Доставки се с нулева ставка на ДДС; Самофактуриране; Протоколи за начисляване на ДДС; Справка-декларация по ЗДДС; VIES декларация; Приспадане и възстановяване на ДДС.

  лектор: Иван Георгиев

  продължителност: 41 мин

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания:

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.07.2018

  Документиране на осигурителен стаж Командировки в страната и чужбина Данъчен кредит - пълен, частичен, връщане и корекция

  Зачитане, изчисляване и удостоверяване на осигурителен стаж; Осигурителен vs. Трудов стаж; Примери за изчисляване на осигурителен стаж; Съхранение на документи за осигурителен стаж.

  лектор:

  продължителност: 44 мин

  гледания: 9

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица могат да бъдат командировани; Документиране на командировките; Допустима продължителност; Лимити и разходни норми; Разходно-оправдателни документи; Счетоводно отчитане.

  лектор: Петя Лазарова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 44

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кога е налице право на приспадане на данъчен кредит; ДК за придобити активи преди датата на регистрация по ЗДДС; Пълен и частичен ДК; Корекция на ползван ДК; Връщане на ползван ДК при дерегистрация; Санкции.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 54 мин

  гледания: 76

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кога е налице право на приспадане на данъчен кредит; ДК за придобити активи преди датата на регистрация по ЗДДС; Пълен и частичен ДК; Корекция на ползван ДК; Връщане на ползван ДК при дерегистрация; Санкции.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 33 мин

  гледания: 33

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.07.2018

  Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО Облагане и осигуряване на управители и собственици Отчитане на лизинг

  Кои лица имат право на парично обезщетение от ДОО; Кои са видовете обезщетения; Ред за подаване на документи; Актуални промени от 2017г.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 46 мин

  гледания: 122

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Възможности за избор на вид осигуряване за управители и собственици; Възлагане на управление със и без заплащане; Полагане на личен труд от собственик или управител

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 51 мин

  гледания: 44

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Съпоставка на финансов и оперативен лизинг; Определяне стойността на актив, придобит с лизинг; Амортизация; Обратен лизинг; Фактуриране на финансов лизинг – главница, лихва и такси; ДДС третиране на лизинг.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 45 мин

  гледания: 253

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 17 мин

  гледания: 14

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.06.2018

  Ревизионен процес по ДОПК Отчитане на инвестиционни имоти Закон за местните данъци и такси

  Понятия за проверка и за ревизия – органи, срок и място за извършване; Права и задължения на страните; Мерки за обезпечаване на доказателства.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 35 мин

  гледания: 23

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на стойността на придобиване на ИИ (инвестиционен имот); Последващо оценяване и отчитане; Трансфер на ИИ в ДМА и обратно; Счетоводни и данъчни амортизации; Преоценки на ИИ.

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 23 мин

  гледания: 33

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове данъците по ЗМДТ; Регистър на имотите; Такса битови отпадъци; Облагане на недвижимите имоти; Данък върху наследството; Данък при придобиване на имущество по дарение; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък; Данък върху таксиметров превоз на пътници.

  лектор:

  продължителност: 54 мин

  гледания: 22

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания: 6

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.06.2018

  Отчитане на извънреден труд Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС

  Основания за полагане на извънреден труд (ИТ); Допустима продължителност на ИТ; ИТ за работници с намалено работно време или СИРВ; Процедура за полагане на ИТ; Заплащане на ИТ; Компенсиране на ИТ; Зачитане на ИТ за осигурителен стаж.

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 54 мин

  гледания: 60

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какви са правомощията на проверяващите; Най-честите причини за проверки; Кои документи е желателно да се съхраняват на обекта; Видове инструктаж, как се провежда, с какво се удостоверява; Кои клаузи в Трудовия договор могат да създадат проблеми.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 51 мин

  гледания: 30

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дистанционни продажби; Доставка на услуги; Отдаване под наем на превозни средства; Що е данъчно събитие и как се определя момента на неговото настъпване?

  лектор: Тодор Тодоров

  продължителност: 22 мин

  гледания: 80

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се определя данъчна основа; Данъчна ставка и размер на данъка; Изискуемост на данъка при получателя; Санкции при некоректно прилагане на ЗДДС.

  лектор: Лилия Веселинова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 44

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 22.05.2018

  Документиране и удостоверяване на трудовия стаж Данък върху разходите Приходи от договори с клиенти

  Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка; Специфични вписвания в трудовата книжка; Времето което не се признава за трудов стаж; Трудов стаж при пълно и непълно работно време и при повече от един работодател едновременно

  лектор: Даниъл Славчев

  продължителност: 32 мин

  гледания: 78

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои разходи се облагат с Данък върху разходите; Данъчно задължени лица; Данъчна основа; Размер на данъчната ставка; Деклариране и внасяне; Санкции.

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 23 мин

  гледания: 54

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Цел и обхват на МСФО 15; Единен модел за признаване на приходи; Петстъпков модел за признаване на приходи; Разходи по договори с клиенти; Представяне и оповестяване на приходи от договори с клиенти; Разлика в отчитане на приходите .

  лектор:

  продължителност: 37 min

  гледания: 248

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 12 мин

  гледания: 12

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: