• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 27.08.2013

  МСС 16: Имоти машини и съоръжения Парични обезщетения за безработица

  Основни моменти около първоначалното признаване на активите. Методи за амортизация на активите, амортизируема стойност, остатъчна стойност.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 25 мин

  гледания: 230

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Последващата оценка на активите, последващи разходи, свързани с активите, промените в техния полезен живот и окончателното им отписване.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 25 мин

  гледания: 134

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица са осигурени за фонд „Безработица” и на какви условия трябва да отговарят, за да придобият правото на парично обезщетение за безработица? Как се...

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 47 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.08.2013

  Попълване на документи за изплащане на обезщетения от ДОО МСС 1: Представяне на Финансови отчети

  Във връзка с промените в наредба НИИПОПДОО, разглеждаме новите моменти при попълване на данните в документите за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения от Държавното...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 48 мин

  гледания: 53

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обхват, цел и общи положения в Международен Счетоводен Стандарт 1 (МСС 1), насоки за структурата на финансови отчети и минималните изисквания за съдържанието им. Детайли...

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 35 мин

  гледания: 162

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Във втора част от семинара за МСС 1 покриваме основните предположения и изисквания за честно представяне, действащо предприятие, текущо начисляване, последователност в...

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 45 мин

  гледания: 106

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 23.07.2013

  Концептуална рамка за изготвяне на финансови отчети Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

  Първа част на семиара по темата за МСФО демонстрира основните принципи и концепции на Рамката като: действащо предприятие, признаване на сделки, основните качествени...

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 26 мин

  гледания: 100

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Във втория панел по темата за МСФО разглеждаме в детайли елементите на финансовите отчети, критериите за признаване на финансовите отчети и измерването на тези елементи....

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 33 мин

  гледания: 64

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Казуси във връзка с определянето на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (ДТВПТСПО). Къде и как се определя дали трудовият стаж...

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 09.07.2013

  Вътреобщностни доставки на стоки Определяне на осигурителен доход

  Особеностите на вътреобщностната търговия на стоки в светлината на ЗДДС. Вътреобщностните Доставки на Стоки (ВОДС) и Вътреобщностните Придобивания (ВОП) Конкретни въпроси,...

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 56 мин

  гледания: 367

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при тристранните операции и дистанционните продажби на стоки. Данъчно събитие и изискуемост на данъка при тези доставки и необходимостта от регистрация по ЗДДС при...

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 24 мин

  гледания: 145

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Коя нормативната уредба свързана с определянето на осигурителния доход? Какво е осигурителен доход? Къде отиват осигурителните вноски? Кои са фондовете на ДОО и...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 45 мин

  гледания: 56

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.06.2013

  Сумирано изчисляване на работно време Имуществена отговорност на работника или служителя

  Сумираното изчисляване на работното време дава възможност на работодателя по-гъвкаво да определя заетостта на работниците си при сменен режим, или работа по график. При СИРВ...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 39 мин

  гледания: 122

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение на темата. Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното коментиране) : Пример за изчисляване на сумирано работно...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 32 мин

  гледания: 110

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  За кои лица се отнася имуществената отговорност, какви са размерите на отговорността, как и при какви условия работодателят може да потърси имуществена отговорност от...

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 47 мин

  гледания: 53

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.06.2013

  ЗМДТ – задължения за физически и юридически лица Правилник за вътрешния трудов ред

  Видове налози и данъчно задължени лица по смисъла на Закона за местните данъци и такси. Възникване и деклариране на задължения по ЗМДТ. Плащане на местни данъци и такси....

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 89

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основни правила при изготвянето и утвърждаванто на правилник за вътрешния трудов ред - тънкости, съдебна практика, писма и указания на МТСП по темата. Какво е съдържанието на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 42 мин

  гледания: 28

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед и анализ на съдържанието на изготвен правилник за вътрешен трудов ред. Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 46 мин

  гледания: 22

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.05.2013

  Командировки в страната и в чужбина Работно време

  Нормативни изисквания, права и задължения на работодателя и работника или служителя при командировки. Продължителност на командировките. Разходооправдателни документи,...

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 204

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видовете работно време и неговото разпределение, правата и задълженията на работодателя при различните видове работно време, изготвянето на документи и спазване на законовите...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 54 мин

  гледания: 63

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Във втората част от темата за работното време разглеждаме: Непълно работно време Въвеждане на непълно работно време от работодателя Работа на смени Нощен труд...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 41 мин

  гледания: 40

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 09.05.2013

  Закон за мерките срещу изпиране на пари Трудов стаж – установяване, зачитане и изчисляване Осигурителен стаж – установяване, зачитане и изчисляване

  В този семинар адв. Слави Микински (експерт по търговско, гражданско, осигурително и данъчно право) разяснява кои са задължените лица по ЗМИП и какви са техните задължения....

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 1 ч. 14 мин.

  гледания: 100

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Семинарът разглежда в детайли установяването и зачитането на трудовия стаж според правилата в Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Обръща се...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 1 ч. 00 мин.

  гледания: 92

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Семинарът разглежда в детайли изчисляването и документирането на осигурителния стаж според нормативните актове и наредби. Конкретни въпроси, на които този видео семинар...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 38 мин

  гледания: 85

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 16.04.2013

  Промени в осигурителното законодателство

  Нов прочит на промените в осигурителното законодателство на база опита на ТРЗ специалистите, натрупан през първото тримесечие на 2013 година. Разгледани са новостите в...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 51 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Втора част от темата за промените в осигурителното законодателство за 2013 година. Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 58 мин

  гледания: 31

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Трета част от темата за промените в осигурителното законодателство за 2013 година. Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 26 мин

  гледания: 28

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.04.2013

  Промени в ДОПК и ЗКПО Промени в ЗДДС

  Преглед на всички промени в данъчното законодателство в сила от 2013 г., като са взети под внимание новоприетите промени след 01 януари 2013 г. и натрупаната практика от...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 1 ч. 04 мин.

  гледания: 136

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране) : Кои са облагаемите лихви по депозити на физически лица? С какъв данък се облагат...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 56 мин

  гледания: 109

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране) : Какви са промените свързани с данъчното облагане по Закона за Данък върху...

  лектор: Пламен Донев

  продължителност: 56 мин

  гледания: 70

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: