• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 16.12.2014

  Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти Годишно Приключване на ЮЛ – съставяне на ГДД

  Промени при преобразуването на финансовия резултат, разходи от обезценка и отписване на вземания, вземания с 3-годишен давностен срок, периодични плащания, разходи за обезценка при събиране на вземания.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 37 мин

  гледания: 743

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се определя приложимата счетоводна база, изисквания за авансови вноски, надвнесен корпоративен данък, инвентаризация на активи и пасиви, откриване и отстраняване на грешки от минали периоди

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 22 мин

  гледания: 281

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предполагаеми промени в Годишната данъчна декларация за 2015 г. Попълване на части от I до VI от ГДД. Разясняване на данъчни постоянни и временни разлики. Данъчно амортизируем актив. Пресмятане на неизползвани отпуски. Пренасяне на данъчна загуба;

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 37 мин

  гледания: 372

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преобразуване на счетоводен финансов резултат. Попълване на приложения 2, 3 и 4. Справка за скрито разпределение на печалбата. Определяне на авансовите вноски за 2015 г. Преизчисляване на частичен данъчен кредит и как се прави корекция.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 39 мин

  гледания: 224

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.12.2014

  Удостоверяване и документиране на доходи и данъци по трудово правоотношение Отчитане на имоти, машини и съоръжения Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на служителя

  Класификация на ДМА, условия за признаване на ДМА, оценка на ДМА при признаването им, първоначални и последващи разходи на ДМА, начини за придобиване на ДМА, модел на преоценка, счетоводен и данъчен амортизационен план, амортизационни норми, отписване на ДМА, липси на ДМА и счетоводното им завеждане.

  лектор: Рада Колева

  продължителност: 46 мин

  гледания: 409

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Изчисляване на годишна данъчна основа, възможности за данъчни облекчения, възстановяване на данък, данък за довнасяне, срокове за издаване на служебни бележки, контрол и санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 43 мин

  гледания: 96

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при прекратяване на трудово правоотношение по взаимно съгласие, прекратяване на срочен трудов договор, прекратяване с предизвестие от работника, обезщетения изплащани от работодател и от НОИ

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 68 мин

  гледания: 77

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални счетоводни и данъчни въпроси, поставени от публиката на Accounting Seminars.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 24 мин

  гледания: 87

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.11.2014

  Видове отпуски, ползване на платен годишен отпуск и график за отпуски Отчитане и данъчни ефекти при преобразувания, придобивания, сливания и разделяния Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

  Как се определя размерът на полагаемия годишен отпуск; График за отпуски; Отказ за ползване на отпуск; Отлагане на отпуск и давност.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 50 мин

  гледания: 81

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчни ефекти при придобиване, контрол, вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество, несъстоятелност и неплатежоспособност.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 93

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данък върху недвижимите имоти; Данък върху превозните средства, Патентен данък, Туристически данък, Такса за битови отпадъци.

  лектор: Жасмин Ангелова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 102

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 31 мин

  гледания: 78

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.11.2014

  Отчитане на материалните запаси Корпоративно облагане, корекция на счетоводни грешки Индивидуални и колективни трудови спорове

  Какво са МЗ, как ги разграничаваме и оценяваме; Методи за изписване на МЗ; Брак и липси и данъчни ефекти от тях; Оповестявания в отчетите и санкции.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 36 мин

  гледания: 502

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на данъчна основа и данъчни ставки ; Срок, начин на деклариране и плащане на данъци по ЗКПО; Авансови вноски; Признаване на приходи и разходи; Корекция на счетоводни грешки;

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 65 мин

  гледания: 255

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Права на работниците; Давностни срокове; Уреждане на колективните трудови спорове; Законно провеждане на стачка; Уволнение за неефективно изпълнение на трудовите задължения.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 53 мин

  гледания: 56

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални данъчни, счетоводни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 43 мин

  гледания: 81

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.10.2014

  Признаване на приходи и ефектите върху финансовия резултат Осигуряване на самоосигуряващи се лица Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори

  Обхват на стандарта МСС 18 - Приход; Какво е приход, как го начисляваме и как го оценяваме; Основни видове приходи; Как се отразяват приходите в ГДД.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 237

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Задължения на самоосигуряващите се лица; Процедури и срокове при самоосигуряването; Прекъсване и възобновяване на осигуряването; Определяне на самоосигурителния доход; Минимални прагове.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 49 мин

  гледания: 140

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на минимален и максимален осигурителен доход; Деклариране на допълнителни доходи и осигуряване по тях; Внасяне на осигурителни вноски; Санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 33 мин

  гледания: 95

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални данъчни, счетоводни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 37 мин

  гледания: 81

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.10.2014

  Коригиране на декларации 1 и 6 Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти

  Кой подава декларации 1 и 6; Срок за коригиране и ограничения; Примери с чести казуси от практиката и начини за решаването им; Разяснение на коригирането на Д1 и Д6; Едновременна корекция и подаване на двете декларации; Санкции за некоректно съставени или коригирани декларации.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 29 мин

  гледания: 481

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Мерките, които определени категории лица са длъжни да вземат срещу действия по пране на пари и финансиране на тероризъм. Ограничения за плащанията в брой.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 97

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Стандарта за обезценка на дълготрайни материални активи - МСС 36 - индикатори, които налагат тест за обезценка; определяне на възстановима стойност; процедури по обезценка; оповестявания; данъчно третиране.

  лектор: Ванеса Драгомирова

  продължителност: 52 мин

  гледания: 254

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпросите на публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 42 мин

  гледания: 126

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 16.09.2014

  Сделки между свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти Структура и организация на работната заплата и системи за заплащане Прилагане на СИДДО

  Как се определя свързаност между юридически лица; Счетоводно отчитане и оповестяване на сделки между свързани лица; Данъчни ефекти при сделки между свързани лица; Санкции при некоректно отчитане.

  лектор: Станислава Бъзовска

  продължителност: 56 мин

  гледания: 354

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правила за сформиране на работна заплата; Определяне на основно трудово възнаграждение; Допълнителни трудови възнаграждения; Правила за изплащане на трудови възнаграждения; Санкции

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 59 мин

  гледания: 152

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане. Прилагане на СИДДО. Печалби и доходи с източници в България. Трансфери между място на стопанска дейност в страната и в чужбина.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 53 мин

  гледания: 174

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпросите на публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 24 мин

  гледания: 115

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.09.2014

  Ревизионен процес по ДОПК, права и задължения на данъкоплатците и НАП Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

  Видове проверки и техните особености; Какво представляват ревизиите; Ревизионно производство и обжалване на актове;

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 48 мин

  гледания: 112

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове граждански договори; Изисквания при сключване на ГД и задължителни реквизити; Осигуровки и данъци по ГД; Изплащане на възнаграждения по ГД; Санкции за некоректно отчитане.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 48 мин

  гледания: 190

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Условия за задължителна регистрация по ДДС; Възможности за регистрация по избор; ДДС при продажби по Интернет; Видове и начини за дерегистрация по ДДС; Режим Касова отчетност.

  лектор: Рада Колева

  продължителност: 40 мин

  гледания: 182

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпросите на публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 45 мин

  гледания: 113

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.06.2014

  Режим за касова отчетност на ДДС Осигурителен доход

  Цел и причини за налагане на режима на касова отчетност на ДДС; Основни правила на режима; Кой може да се възползва от режима; Процедури по регистрация и дерегистрация;

  лектор: Станислава Бъзовска

  продължителност: 17 мин

  гледания: 138

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на протоколите, които се издават по режима; Механизъм за отчитане при доставчика; Прилагане на режима в други страни членки на ЕС; Продължение по темата за Режима за касова отчетност на ДДС от част I

  лектор: Станислава Бъзовска

  продължителност: 28 мин

  гледания: 77

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво включва осигурителния доход; Минимални и максимални прагове; Как се определя окончателния размер на осигурителния доход при самоосигуряващите се лица; Върху кои доходи не се дължат осигурителни вноски; Изключения при определяне на осигурителния доход.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 33 мин

  гледания: 99

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.06.2014

  МСС 11 - Договори за Строителство Осигуряване по граждански договори

  Счетоводно третиране на двата типа Договори за строителство – с „фиксирана цена” и „разходи плюс”. Счетоводното оценяване и признаване на приходи и разходи, произтичащи от договорите за строителство. Третирането на очакваните загуби по Договора, които се признават незабавно в Отчета за Всеобхватния Доход.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 34 мин

  гледания: 130

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата от част I

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 24 мин

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са видовете извънтрудови правоотношения (граждански договори), как се определя осигурителния доход и какви са осигурителните вноски за работещите по граждански договори, подаването на данни към персоналния регистър, внасяне и деклариране на данъка по реда на ЗДДФЛ и др.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 40 мин

  гледания: 148

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: