• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 21.07.2015

  Право на данъчен кредит по ЗДДС Видове работно време Данък при източника и данък върху разходите

  Данъчен кредит при леки автомобили и мотоциклети; Пълен и частичен данъчен кредит; Изчисляване на частичен данъчен кредит; Корекция на данъчен кредит; Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 38 мин

  гледания: 334

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Непълно работно време; Ненормиран работен ден; Почивки и отпуските при различните видове РВ; Отчитане на РВ; Непълен работен ден; Вътрешно заместване; Дневни трудови договори; Санкции при неправилно отчитане на РВ.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъка при източника; Прилагане на СИДДО; Санкциите при неспазване на разпоредбите на ЗКПО; Данък върху разхода; Представителни разходи; Социални разходи предоставени в натура; Данъчни облекчения за социалните разходи ; Данък върху азходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 236

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 55

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.07.2015

  Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО – болнични, майчинство и т.н. Отчитане на лизинг

  Какви са възможностите управител или съдружник да получава доходи - ДУК, дивидент, тантиеми/премии; Изчисляване и удостоверяване на осигуровки; Осигурителен стаж.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 29 мин

  гледания: 500

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обезщетения за временната неработоспособност при бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2 до 5 години; Как баща може да придобие право на обезщетение; Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение при майчинство и общо заболяване; Приложение 15 към болничен лист; Санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 64 мин

  гледания: 110

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на лизинга като финансов или оперативен; Завеждане на актив; Отчитане на лизинг при лизингодателя; Обратен лизинг; Особени случаи при лизинг.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 24 мин

  гледания: 482

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 22 мин

  гледания: 43

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 16.06.2015

  Сумирано изчисляване на работното време Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на работодателя Отчитане на инвестиционни имоти

  Как се въвежда СИРВ; Изчисляване и разпределяне на работно време и почивки; Преизчисляване на нощните часове в дневни; Изчисляване на стаж; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при СИРВ;

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 68 мин

  гледания: 802

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Прекратяване на ТД по взаимно съгласие, при изтичане на уговорения срок, при завръщане на замествания служител, при закриване на предприятието, при съкращаване на щата, при намаляване на обема на работа; при липса на качества на работника

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 56 мин

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Първоначално признаване на инвестиционен имот; Елементи, които се капитализират; Модел на цена на придобиване; Модел на справедлива стойност; Избягване на двойно отчитане; Освобождаване от инвестиционен имот; Оповестявания; Данъчно третиране.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 123

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 28

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.06.2015

  Отчитане на дълготрайни нематериални активи Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС Трудов стаж – документиране, удостоверяване и зачитане

  Придобиване на нематериален актив чрез бизнес комбинация, чрез дарение, чрез замяна; Критерии за изграждане на собствен нематериален актив; Амортизация на нематериален актив; Важни оповестявания на нематериален актив.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 34 мин

  гледания: 155

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне мястото на изпълнение при доставка на стоки и на услуги; Условия за дистанционна продажба – място на изпълнение; Системата МОСС; Кога възниква данъчно събитие и изискуемост на данъка; Формиране на данъчна основа; Данъчни ставки.

  лектор: Александър Стоймиров

  продължителност: 21 мин

  гледания: 178

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Трудов стаж при пълно и непълно работно време; Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка; Изплащане на обезщетения; Санкции.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 24 мин

  гледания: 45

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 20 мин

  гледания: 37

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.05.2015

  Първоначално преминаване към МСФО – ползи и предизвикателства Имуществена отговорност на работодателя и на служителите по КТ Осигурителен стаж – установяване, зачитане и документиране

  Предимства и недостатъци на преминаването към МСФО; Стъпки за преминаване към МСФО; Равнение на встъпителния Баланс по МСФО; Изготвяне на нова счетоводна политика по МСФО.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 45 мин

  гледания: 84

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  За какво работник или служител носи имуществена отговорност по КТ; Случаи на възникване на пълна имуществена отговорност; Вреди причинени от няколко служители; Имуществена отговорност на работодател.

  лектор: адв. Детелина Попова

  продължителност: 25 мин

  гледания: 48

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Изчисляване на осигурителен стаж и на осигурителен доход; Зачитане на осигурителен стаж при трудови правоотношения; Правила при издаване на УП-2.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 77

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания: 37

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 12.05.2015

  Двойно данъчно облагане Обезщетения при съкращения Командировки в страната и чужбина

  Конфликти при двойното данъчно облагане; Облагане с данък при източника; Функцията на СИДДО; Санкции при неспазена процедура; Типове конфликти и примери.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 72 мин

  гледания: 211

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при определяне и изплащане на обезщетения при съкращаване на служител. Документиране и санкции.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 29 мин

  гледания: 59

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се определят дните на командировките; Трудово възнаграждение и командировъчни пари; Разходи за пътуване и дневни пари; Отчетност и контрол при командировките.

  лектор: Жасмин Ангелова

  продължителност: 44 мин

  гледания: 264

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 27 мин

  гледания: 39

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.04.2015

  Дисциплинарна отговорност и дисциплинарни наказания Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС, специален ред на облагане с ДДС Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и др.

  Определяне задълженията на страните по трудови правоотношения; Трудова дисциплина; Дисциплинарни наказания; Лица със закрила от уволнение; Заличаване на дисциплинарни уволнения.

  лектор: адв. Детелина Попова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 129

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Облагаеми и освободени доставки; Облагане при обща туристическа услуга, стоки втора употреба, произведения на изкуството, сделки с инвестиционно злато, антикварни предмети; Начин на определяне на данъчната основа; Обратно начисляване на ДДС; Санкции за некоректно използване на ДДС.

  лектор: Мая Митева

  продължителност: 30 мин

  гледания: 171

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица имат право на обезщетение и при какви условия; Как се определя брутното трудово възнаграждение; Обезщетения при уволнение, при работа по няколко трудови договори едновременно, при неспазено предизвестие за напускане; Уреждане на трудови спорове.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 27 мин

  гледания: 61

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 30 мин

  гледания: 58

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.04.2015

  Постъпване на служител – изготвяне на трудово досие Основни моменти в ЗДДС - документиране и доказване на доставка Деклариране на доходи изплатени на физическо лице

  Постъпване на служител – документи от служителя, трудов договор, длъжностна характеристика и др.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 24 мин

  гледания: 84

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обекти на облагане с ДДС; Доставка на стока и доставка на услуга; Документиране и доказване на доставки; Санкции по ЗДДС;

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 241

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Начин на попълване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ; Особености при попълване на някои специфични доходи – нотариуси, наеми, граждански договори и т.н.; Санкции при неправилно попълване и при не подаване в срок на справката.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 30 мин

  гледания: 47

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Трима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания: 29

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.03.2015

  Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност Парични обезщетения за майчинство Вноски за здравно осигуряване

  Ред за отпускане и изплащане на обезщетение за временна неработоспособност - задължения на работодателя

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 27 мин

  гледания: 75

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Условия за изплащане на парични обезщетения за майчинство; Изчисляване на обезщетение, когато майката работи на повече от един трудов договор; Обезщетение за отглеждане на дете от бащата

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 32 мин

  гледания: 62

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне размера на здравно-осигурителните вноски; Внасяне на вноските; Корекция на внесени вноски; Здравно осигуряване за лица живеещи извън България и лица по граждански договор.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 29 мин

  гледания: 32

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Попълване и подаване на справката към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г.; Попълване на таблици 1 и 2

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 24 мин

  гледания: 30

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.03.2015

  Годишно данъчно приключване на 2014 г. Нови данъчни образци Последни изменения и допълнения в ЗКПО

  Данъчни постоянни разлики – приходи и разходи непризнати за данъчни цели по ЗКПО; Попълване на приложения 1 и 2 от ГДД; Ваучери за храна и кога те са признат социален разход;Скрито разпределение на печалбата.

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 31 мин

  гледания: 228

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преобразуване по чл. 26, т. 3 от ЗКПО; Отчитане на разходи за липси и брак; Приходи от дивиденти; Данъчни временни разлики по ЗКПО; Данъчно третиране на обезценките и отписване на несъбираеми вземанията; В кои случаи се прилага 3 годишна и 5 годишна давност? Частично събиране на вземане;

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 61 мин

  гледания: 84

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обезценка на вземане; Провизии за задължения – гаранционно обслужване; Слаба капитализация; Пренасяне на загуба

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 41 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Сделки със свързани лица и отклонение от данъчно облагане; Корекция на счет. грешки ; Данъчни облекчения; Данък, удържан при източника; Последни изменения и допълнения в ЗКПО

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 31 мин

  гледания: 49

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: