• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 07.04.2015

  Постъпване на служител – изготвяне на трудово досие Основни моменти в ЗДДС - документиране и доказване на доставка Деклариране на доходи изплатени на физическо лице

  Постъпване на служител – документи от служителя, трудов договор, длъжностна характеристика и др.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 24 мин

  гледания: 84

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обекти на облагане с ДДС; Доставка на стока и доставка на услуга; Документиране и доказване на доставки; Санкции по ЗДДС;

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 239

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Начин на попълване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ; Особености при попълване на някои специфични доходи – нотариуси, наеми, граждански договори и т.н.; Санкции при неправилно попълване и при не подаване в срок на справката.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 30 мин

  гледания: 47

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Трима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания: 29

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.03.2015

  Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност Парични обезщетения за майчинство Вноски за здравно осигуряване

  Ред за отпускане и изплащане на обезщетение за временна неработоспособност - задължения на работодателя

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 27 мин

  гледания: 75

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Условия за изплащане на парични обезщетения за майчинство; Изчисляване на обезщетение, когато майката работи на повече от един трудов договор; Обезщетение за отглеждане на дете от бащата

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 32 мин

  гледания: 62

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне размера на здравно-осигурителните вноски; Внасяне на вноските; Корекция на внесени вноски; Здравно осигуряване за лица живеещи извън България и лица по граждански договор.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 29 мин

  гледания: 32

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Попълване и подаване на справката към данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г.; Попълване на таблици 1 и 2

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 24 мин

  гледания: 30

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.03.2015

  Годишно данъчно приключване на 2014 г. Нови данъчни образци Последни изменения и допълнения в ЗКПО

  Данъчни постоянни разлики – приходи и разходи непризнати за данъчни цели по ЗКПО; Попълване на приложения 1 и 2 от ГДД; Ваучери за храна и кога те са признат социален разход;Скрито разпределение на печалбата.

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 31 мин

  гледания: 228

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преобразуване по чл. 26, т. 3 от ЗКПО; Отчитане на разходи за липси и брак; Приходи от дивиденти; Данъчни временни разлики по ЗКПО; Данъчно третиране на обезценките и отписване на несъбираеми вземанията; В кои случаи се прилага 3 годишна и 5 годишна давност? Частично събиране на вземане;

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 61 мин

  гледания: 84

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обезценка на вземане; Провизии за задължения – гаранционно обслужване; Слаба капитализация; Пренасяне на загуба

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 41 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Сделки със свързани лица и отклонение от данъчно облагане; Корекция на счет. грешки ; Данъчни облекчения; Данък, удържан при източника; Последни изменения и допълнения в ЗКПО

  лектор: Анета Георгиева

  продължителност: 31 мин

  гледания: 49

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.02.2015

  Промени в данъчното законодателство за 2015 год. Промени в осигурителното законодателство за 2015 год.

  Продажби на електронните услуги на данъчно незадължени лица в ЕС; Зареждане на собствени машини и МПС на ведомствени бензиностанции; Промени при лизинга във връзка с остатъчната стойност.

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 42 мин

  гледания: 229

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Право на данъчен кредит за автомобили; Скрито разпределение на печалбата; Бартер - право на строеж срещу СМР; Безвъзмездно подобрение на нает актив;

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 32 мин

  гледания: 138

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Повишаване на праговете; Допълнително задължително пенсионно осигуряване; Очаквано отпадане на осигурителните книжки; Пенсиониране без прекратяване на трудовото правоотношение; Електронни болнични

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 47 мин

  гледания: 98

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Нов ред за издаване на болнични; Криминализиране на укриването на осигурителни вноски; Изчисляване на доход при СИРВ; Промени в Наредба Н-8; Промени в Декларации образец 1 и 6.

  лектор: Аспасия Петкова

  продължителност: 32 мин

  гледания: 72

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.02.2015

  Преобразувания на счетоводния финансов резултат Съставяне и представяне на годишни финансови отчети Продължителност, увеличаване и намаляване на работното време

  Данъчни преобразувания на финансовия резултат - временни и постоянни разлики; Данъчни постоянни разлики в „увеличение” и в „намаление”; Данъчни временни разлики; Формиране на данъчен финансов резултат.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 47 мин

  гледания: 309

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Защо са ни необходими финансови отчети и защо е важно оповестяването; Изисквания към ГФО и съставителите на ГФО; Кои дружества подлежат на задължителен финансов одит и какви са процедурите.

  лектор: Жасмин Ангелова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 240

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Удължаване на работното време; Намалено и непълно работно време; Ненормиран работен ден; Нощен труд и работа на смени; Почивки и отпуски; Отчитане на работното време; Полагане на извънреден труд; Санкции;

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 28 мин

  гледания: 93

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 80

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.01.2015

  Промени в данъчното законодателство за 2015 год. Промени в осигурителното законодателство за 2015 год.

  Промените в изискванията за регистрация по ДДС при електронните услуги в рамките на ЕС; Облекчения за изпълнители на инвестиционни проекти; Промени при доставки от данъчно задължени лица на данъчно незадължени лица.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 264

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на значимите промени в Закона за корпоративното и подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физически лица в сила от 01.01.2015 год

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 26 мин

  гледания: 164

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в минималните облагаеми доходи при земеделските производители; Промени в КСО за 2015 г.; Новият чл. 4б; Промени в чл. 6, ал. 8 от КСО и новият чл. 54м, чл. 6, ал. 15 (нова) от КСО;

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 28 мин

  гледания: 114

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието и сроковете ...; Изменения в подаването на образец Декларация 1 и Декларация 2.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 38 мин

  гледания: 112

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 08.01.2015

  Данъци на Физически Лица – съставяне на ГДД Осигуряване на Физически Лица – годишно изравняване

  Как се определя къде е източникът на доходи; Кои доходи са необлагаеми; Облагане на доходи от наем, от дивиденти, от допълнително осигуряване и застраховка „Живот”; Облагане на дейност като ЕТ.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 46 мин

  гледания: 300

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при попълването на ГДД; Данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност, за лични вноски за допълнително осигуряване и застраховане, за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, за дарения, за млади семейства; Санкции за неподадена декларация.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 22 мин

  гледания: 103

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица имат задължение да попълват Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2014 г.; Срок и място за подаване на Справката; Начин за попълване на Справката.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 23 мин

  гледания: 110

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Примери и казуси за попълване на Таблица 1 и Таблица 2 от Справката; Довнасяне на осигурителни вноски;

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 14 мин

  гледания: 100

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 16.12.2014

  Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти Годишно Приключване на ЮЛ – съставяне на ГДД

  Промени при преобразуването на финансовия резултат, разходи от обезценка и отписване на вземания, вземания с 3-годишен давностен срок, периодични плащания, разходи за обезценка при събиране на вземания.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 37 мин

  гледания: 743

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се определя приложимата счетоводна база, изисквания за авансови вноски, надвнесен корпоративен данък, инвентаризация на активи и пасиви, откриване и отстраняване на грешки от минали периоди

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 22 мин

  гледания: 281

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Предполагаеми промени в Годишната данъчна декларация за 2015 г. Попълване на части от I до VI от ГДД. Разясняване на данъчни постоянни и временни разлики. Данъчно амортизируем актив. Пресмятане на неизползвани отпуски. Пренасяне на данъчна загуба;

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 37 мин

  гледания: 372

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преобразуване на счетоводен финансов резултат. Попълване на приложения 2, 3 и 4. Справка за скрито разпределение на печалбата. Определяне на авансовите вноски за 2015 г. Преизчисляване на частичен данъчен кредит и как се прави корекция.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 39 мин

  гледания: 224

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.12.2014

  Удостоверяване и документиране на доходи и данъци по трудово правоотношение Отчитане на имоти, машини и съоръжения Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на служителя

  Класификация на ДМА, условия за признаване на ДМА, оценка на ДМА при признаването им, първоначални и последващи разходи на ДМА, начини за придобиване на ДМА, модел на преоценка, счетоводен и данъчен амортизационен план, амортизационни норми, отписване на ДМА, липси на ДМА и счетоводното им завеждане.

  лектор: Рада Колева

  продължителност: 46 мин

  гледания: 402

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Изчисляване на годишна данъчна основа, възможности за данъчни облекчения, възстановяване на данък, данък за довнасяне, срокове за издаване на служебни бележки, контрол и санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 43 мин

  гледания: 96

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при прекратяване на трудово правоотношение по взаимно съгласие, прекратяване на срочен трудов договор, прекратяване с предизвестие от работника, обезщетения изплащани от работодател и от НОИ

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 68 мин

  гледания: 77

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални счетоводни и данъчни въпроси, поставени от публиката на Accounting Seminars.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 24 мин

  гледания: 87

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.11.2014

  Видове отпуски, ползване на платен годишен отпуск и график за отпуски Отчитане и данъчни ефекти при преобразувания, придобивания, сливания и разделяния Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

  Как се определя размерът на полагаемия годишен отпуск; График за отпуски; Отказ за ползване на отпуск; Отлагане на отпуск и давност.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 50 мин

  гледания: 81

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчни ефекти при придобиване, контрол, вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество, несъстоятелност и неплатежоспособност.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 93

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данък върху недвижимите имоти; Данък върху превозните средства, Патентен данък, Туристически данък, Такса за битови отпадъци.

  лектор: Жасмин Ангелова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 102

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 31 мин

  гледания: 78

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: