• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 04.03.2014

  МСС 12: Данъци върху дохода Данъчно облагане при сделки с недвижими имоти

  Основните моменти около отчитането на данъците върху дохода. Значение на данъчната основа и временните данъчни разлики в обхвата на счетоводните стандарти. Влиянието на отсрочените данъци, как се признават и как се измерват.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 19 мин

  гледания: 162

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата за МСС 12 от част I.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 21 мин

  гледания: 99

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основните видове сделки с недвижими имоти – покупко-продажба, замяна, дарение, суперфиция, апорт, прехвърляне и преобразуване на търговско предприятие, и различните режими на данъчно облагане съгласно ЗМДТ, ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ.

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 51 мин

  гледания: 84

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.02.2014

  Годишно приключване Подаване на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ

  Счетоводни и данъчни аспекти при годишното приключване и изготвяне на годишните финансови отчети. Попълване на Годишна данъчна декларация и приложенията към нея.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 198

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Новото Приложение 4 в Годишната данъчна декларация и временни и постоянни разлики. Продължение по темата от част I

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 18 мин

  гледания: 156

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Деклариране на изплатени доходи на физически лица под формата на Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ (доходи по граждански договори, доходи на лица упражняващи свободни професии, наеми и т.н.). Определяме лицата, които имат задължение за подаване на справката както и сроковете за подаването и.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 19 мин

  гледания: 142

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.02.2014

  МСС 18: Приходи Как функционират заложните къщи

  Критериите за признаване на приходи; Приходи от продажби на стоки и услуги, както и такива от начисляване на лихви и дивиденти; В кой отчетен период да се признаят приходите.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 40 мин

  гледания: 316

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение на темата от Част I.

  лектор: Борис Тенчев

  продължителност: 24 мин

  гледания: 157

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Спецификите на дейността на заложните къщи, законовите норми към дейността им, особени изисквания към техните сделки и регулаторни органи.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 20 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.01.2014

  Обратно начисляване на ДДС Освободени и облагаеми доставки със сгради и земя Патентен данък

  Какво представлява режима на обратно начисляване на ДДС; Какви са неговите особености; Кои са неговите текущи приложения; Регулация на режима от ЕС; Приложения...

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 11 мин

  гледания: 218

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кое спада към освободените доставки на земята; Данъчното третиране преди и след учредяване и прехвърляне на правото на строеж; Как се прави разграничение на нова...

  лектор: Рада Колева

  продължителност: 9 мин

  гледания: 117

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво представлява патентния данък данък; Кои са данъчно задължените лица; Кой са патентните дейности; Как се изчислява патентния данък; Патентен данък и...

  лектор: Лора Танева

  продължителност: 7 мин

  гледания: 100

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.01.2014

  Одит на европроекти Данъчен кредит за разходи за леки автомобили Готови за проверка от Инспекцията по труда

  Кой са структурните фондове и кои страни финансира Кохезионният фонд; Насоки за извършване на одит по проекти; Съществени разлики между проект и програма, както и...

  лектор: Жасмин Ангелова

  продължителност: 8 мин

  гледания: 153

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои автомобили са леки според ЗДДС; Кои са разходите, свързани с експлоатацията им; Как се третират разходите, свързани с наети леки автомобили; Кога имаме право на...

  лектор: Виктор Баталов

  продължителност: 10 мин

  гледания: 274

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  За повечето счетоводители проверката от ИТ предизвиква мрачни мисли, но всъщност винаги може да сте крачка напред и да нямате проблеми, стига да сте подготвени с необходимите документи.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 9 мин

  гледания: 135

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 17.12.2013

  Промените в ЗДДС за 2014 г. Промените в ЗКПО, ДОПК и ЗДДФЛ за 2014 г. Промените в осигуряването за 2014 г.

  Обзор на значимите промени в Закона за данъка върху добавената стойност, в сила от началото на 2014 г. Включва обстоен анализ на новия специален режим на касова отчетност на ДДС.

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 52 мин

  гледания: 425

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обзор на по-съществените промени в ЗКПО, ДОПК и ЗДДФЛ, влезли в сила от началото на 2014 г.

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 23 мин

  гледания: 179

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обзор на промените в ЗБ на ДОО, в КСО и Наредба № Н-8

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 47 мин

  гледания: 256

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.12.2013

  Принудително събиране на публични вземания МСС 8 - Счетоводна Политика

  Преглед на производството по принудително събиране на публични вземания по реда на ДОПК; съпоставка с производствата по ГПК и АПК; правомощията на органите по принудително изпълнение; етапи на производството; начини за спиране или прекратяване на производства; способи за защита на длъжника.

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 46 мин

  гледания: 73

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата от първа част

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 32 мин

  гледания: 29

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Същност на счетоводната политика и в кои случаи тя може да претърпява промени. Даваме примери, чрез които да проследим по какъв начин промените в счетоводните приблизителни оценки влияят върху финансовото състояние на дружеството. Разглеждаме по какъв начин се коригират допуснати грешки, както през текущия, така и през предходни отчетни периоди.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 26 мин

  гледания: 94

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.11.2013

  Доходи на управител за положен труд в дружеството Данъчно-осигурителен контрол Необходими документи за трудово досие на служител

  Как и какви доходи може да получава управител на дружество за управлението си и за положения труд в дружеството? Различните варианти за получаване на възнаграждения от управители в различни видове дружества. Задължения на управителителите на дружества за осигуряване.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 16 мин

  гледания: 177

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кога и как се извършват ревизии и проверки на данъчно задължени лица; етапи на ревизиите и проверките и срокове за тяхното провеждане и документиране; възможностите на страните в данъчно-осигурителния контрол за спиране, удължаване и възобновяване на ревизиите и проверките; документи, доклади и актове, с които приключват проверките и ревизиите.

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 46

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  В този семинар обобщаваме кои са необходимите документи при сключване на трудов договор, както и документите, които се изготвят и съхраняват в трудовото досие на служителя.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 22 мин

  гледания: 78

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.11.2013

  МСС 7: Отчети за паричните потоци Обезщетения при прекратяване поради болест или пенсия

  В този семинар разясняваме как се изготвя отчет за паричните потоци. Разглеждаме съставянето както на индивидуален отчет, така и на консолидиран такъв. Разглеждаме някои особени моменти в представянето, свързани с финансовия лизинг и финансовите инструменти.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 21 мин

  гледания: 113

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение от първа част по темата.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 25 мин

  гледания: 62

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Казуси във връзка с обезщетенията при прекратяването на трудовото правоотношение поради болест (чл.222 ал.2 КТ), или при прекратяване след като работника е придобил право на пенсия (чл.222 ал.3 КТ). Кои лица имат право на тези обезщетения и при какви условия. Особености при определяне размера на обезщетенията.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 22 мин

  гледания: 36

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 22.10.2013

  ДДС в услугите Облагане на международния и вътреобщностен транспорт Изисквания за съдържание на трудов договор

  Какво включва понятието „услуга” според ЗДДС и какви са принципните различия при облагането с ДДС между стоки и услуги.

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 41 мин

  гледания: 230

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Спецификата на облагане на транспортните и спедиторски услуги в зависимост от дестинацията и статута на получателя.

  лектор: Николина Лазарова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 304

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на задължителните номенклатури за съдържание на трудов договор. Възникване на трудовото правоотношение, сключване на трудов договор и начало на изпълнение на трудовите задължения.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 22 мин

  гледания: 76

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: