• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 16.07.2019

  Отчитане на материалните запаси Ползване на данъчен кредит по ЗДДС Данъчно третиране в онлайн търговията

  Почивки и отпуски при различните видове работно време; Непълен и ненормиран работен ден; Подневно отчитане на работното време.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 45 мин

  гледания: 35

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне себестойността на материалните запаси (МЗ); Отчитане след първоначално признаване; Определяне на нетната реализируема стойност; Методи за изписване на МЗ; Обезценка и възстановяване на стойността; Брак на МЗ.

  лектор: Димитър Мавродиев

  продължителност: 31 мин

  гледания: 81

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Право на ДК за придобити активи и извършени разходи преди датата на регистрация по ЗДДС; Пълен и частичен ДК; Корекция на ползван ДК; Връщане на ползван ДК при дерегистрация по ЗДДС.

  лектор: Митко Димов

  продължителност: 54 мин

  гледания: 5

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Счетоводни аспекти при отчетността на електронната търговия; Данъчно третиране по реда на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ; Документиране на получените плащания; Промени засягащи електронните магазини.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 82 мин

  гледания: 56

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.07.2019

  Подаване на документи за болнични и майчинство Заплащане, облагане и осигуряване на собственици Отчитане на финансов и оперативен лизинг

  Кои лица имат право на парично обезщетение от ДОО; Кои са видовете обезщетения; Ред за подаване на документи; Актуални промени от 2017г.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 48 мин

  гледания: 10

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Избор на вид осигуряване за управители и собственици; Управление със и без заплащане; Полагане на личен труд от собственик; Други възможни доходи на управителите и съдружниците

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 38 мин

  гледания: 13

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основна промяна в МСФО 16; Срок на лизинговия договор; Изключение от признаването на лиз. Договор; Критерии за класификация на лизинга; Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателите и при лизингодателите; Обратен лизинг; Оповестявания; ДДС и ЗКПО третиране

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 17 мин.

  гледания: 19

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Примерни казуси от практиката

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 17 мин.

  гледания: 11

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.06.2019

  Запор върху трудово възнаграждение Отчитане на дълготрайни нематериални активи Отчитане на инвестиционни имоти

  Несеквестируеми права по ГПК и по ДОПК; Видове запори; Задължения на работодател при получаване на запорно съобщение; Конкуренция между запори.

  лектор: адв. Анелия Батлева

  продължителност: 46 мин

  гледания: 2

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Критерии и условия за признаване на ДНА; Начини за придобиване; Отчитане след първоначално признаване; Отчитане на последващи разходи; Амортизация и отписване на ДНА

  лектор: Димитър Мавродиев

  продължителност: 23 мин

  гледания: 5

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Класификация на имот като инвестиционен или като използван от собственика; Признаване и първоначална оценка; Цена на придобиване при замяна и финансирания; Последващо оценяване; Прехвърляния; Преоценка и преоценъчен резерв.

  лектор: Мануела Чонкова

  продължителност: 51 мин

  гледания: 4

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания: 4

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.06.2019

  Отчитане на извънреден труд Определяне на място на изпълнение, данъчно събитие и данъчна основа ЗДДС - Данъчна основа и изискуемост на данъка

  Допустим максимален размер на извънредния труд; Отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по Труда; Ограничения за полагане на извънреден труд; Заплащане на извънреден труд.

  лектор: Митко Димов

  продължителност: 28 мин

  гледания: 81

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правомощия на Инспекцията по Труда; Кои са най-честите причини за проверка; Документи, които трябва да има на обекта и документи, които се предоставят след проверката; Съответствие на дати в различните документи; Служебни бележки, книги за инструктаж; Най-честите предписания и санкции налагани от ИТ.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 66 мин

  гледания: 44

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Място на изпълнение на доставка на стока и на доставка на услуга; Критерии за възникване на данъчно събитие; Разлика между дата на данъчното събитие и момента за счетоводно признаване на сделката.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 50 мин

  гледания: 60

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчна ставка и размер на данъка; Изискуемост на данъка; Определяне на данъчна основа; Приложими санкции

  лектор: Тодор Тодоров

  продължителност: 28 мин

  гледания: 30

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.05.2019

  Трудова книжка и трудов стаж Данък върху разходите МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти

  Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка; Специфични вписвания в трудовата книжка; Зачитане на трудов стаж за допълнително възнаграждение за натрупан трудов стаж; Удостоверяване на трудов стаж при загубване на ТК; Трудов стаж при повече от един работодател едновременно

  лектор: Даниъл Славчев

  продължителност: 33 мин

  гледания: 38

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Представителни разходи; Социални разходи; Разходите в натура; Данъчна основа и данъчна ставка за данък върху разходите; Ефекти от начисляване и плащане на данъците.

  лектор: Димона Стоянова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 60

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Възникване на МСФО 15; Обхват на стандарта; Единен модел за признаване на приходи; Петстъпков модел за признаване на приходи; Разходи по договори с клиенти; Преминаване към МСФО 15; Представяне и оповестяване.

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 51 мин

  гледания: 87

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Идентифициране на договори; Определяне на ЗИ; Метод на очакваната стойност; Разходи за постигане на договор и разходи за изпълнение на договор; Актив по договор

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 13 мин

  гледания: 19

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.05.2019

  Деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС Сумирано изчисляване на работното време

  Видове данъците по ЗМДТ; Регистър на имотите; Такса битови отпадъци; Облагане на недвижимите имоти; Данък върху наследството; Данък при придобиване на имущество по дарение; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък; Данък върху таксиметров превоз на пътници.

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 80 мин

  гледания: 23

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС; Специален ред на облагане при обща туристическа услуга; Облагане на маржа на цената; Облагане на доставки на услуги по електронен път от лица, извън ЕС.

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 46 мин

  гледания: 29

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Въвеждане на СИРВ; ; Графици; Работно време; Почивки

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 44 мин

  гледания: 29

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Работно време; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при СИРВ; Трудов стаж при СИРВ; Отчет на извънреден труд при СИРВ; Декларация образец 1 при СИРВ; Санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 43 мин

  гледания: 19

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 16.04.2019

  Постъпване на служител – изготвяне на трудово досие Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари Основни моменти в ЗДДС

  Какви документи трябва да предостави кандидата, преди сключване на трудов договор и какви документи изготвя работодателя; Какви документи биха могли да бъдат добавени впоследствие към трудовото досие и акви документи се изготвят при прекратяване на ТПО; Как се съхранява трудово досие.

  лектор: Виктория Стоичкова

  продължителност: 21 мин

  гледания: 65

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Закон за мерките против изпиране на пари - Кои са задължените лица и какви са непосредствените им задължения; Какви мерки за превенция следва да се прилагат; Ограничения за плащане в брой.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 69 мин

  гледания: 39

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обекти на облгане с ДДС; Данъчно задължени лица по ЗДДС; Икономически независима дейност; Какво е стока и услуга според ЗДДС; Разликата между доставка на стока и доставка на услуга; Как се документират доставките.

  лектор: Иван Георгиев

  продължителност: 43 мин

  гледания: 31

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 15

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.04.2019

  Oбработване и обмен на лични данни на физически лица Данък при източника Данъчно третиране и счетоводно отчитане на спедиторски и транспортни услуги

  Основания за обработка на лични данни; Задължение за поддържане на регистри; Длъжностно лице по защита на личните данни; Права на физическите лица като субекти на данни; Служителите като субекти на данни; Санкции.

  лектор: Цветелина Паскова

  продължителност: 37 мин

  гледания: 44

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчно задължени лица за данъка при източника; Кои доходи се облагат; Как се формира данъчна основа; Как се плаща и декларира данъка при източника.

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 44 мин

  гледания: 37

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правна сила и тълкуване на СИДДО; Печалби и доходи с източник България и чужбина; Процедури по прилагане на СИДДО; Възможни данъчни конфликти и тяхното решаване чрез СИДДО

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 42 мин

  гледания: 11

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Aмортизации и обезценка на транспортни средства; Отчитане на автомобилни гуми; Третиране на транспортните услуги по ЗДДС и доказване на нулева ставка; Възстановяване на ДДС, начислен в държава членка при вътреобщностен транспорт; Работно време на шофьори и командировки.

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 17

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 19.03.2019

  Промените в ЗДДС за 2019 г.

  Ново данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки/услуги. Видове ваучери, данъчно събитие, данъчна основа, документиране на доставките.

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 23 мин

  гледания: 48

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Изменения в режима за доставките на далекосъобщителни услуги; определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки; свободените доставки и облагаемите с нулева ставка на ДДС.

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 23

  гледания: 23

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Отложено начисляване на данъка при внос. Условия и ред за прилагане на режима, начисляване на данъка, документиране, право на приспадане на данъчен кредит.

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 33 мин

  гледания: 14

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Други изменения и допълнения в ЗДДС, Актуални казуси по прилагането на ЗДДС.

  лектор: Валентина Василева

  продължителност: 24 мин

  гледания: 8

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 05.03.2019

  Промените в ЗКПО за 2019 г.

  Данъчно третиране на оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.

  лектор: Цветана Янкова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 74

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Промени в директивата за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци

  лектор: Цветана Янкова

  продължителност: 51 мин

  гледания: 18

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  разходи, които не са документално обосновани; разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата; разходи за ДДС; разходи за данък при източника, понесен от платеца на дохода.

  лектор: Цветана Янкова

  продължителност: 37 мин

  гледания: 20

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  разходи и приходи от брак и липси; обезценки и отписване на вземания и неплатени задължения; неизплатени доходи на местни физически лица; слаба капитализация.

  лектор: Цветана Янкова

  продължителност: 32

  гледания: 15

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: