• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • дата: 17.09.2019

  Системи за заплащане на тр. възнаграждение Сделки между свързани лица Съставяне на консoлидирани финансови отчети

  Системи за заплащане на труда; Основно и допълнителни трудови възнаграждения; Правила за изплащане; Удръжки без съгласието на работника или служителя.

  лектор: Даниъл Славчев

  продължителност: 32 мин

  гледания: 7

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица са свързани; Трансферно ценообразуване; ДДС ефекти при сделки между свързани лица; Отчитане на заеми между свързани лица; Деклариране на сделки между свързани лица в ГДД.

  лектор: Елизабет Петкова

  продължителност: 31 мин

  гледания: 10

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 03.09.2019

  Данъчни ефекти при сливания, разделяния и др. Съкращения и уволнения Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

  Обекти на бизнес комбинации и оценката им; Оценка на репутация, тестове за обезценка; Счетоводно отчитане и данъчни ефекти; Одиторска проверка при БК; По-важни оповестявания

  лектор: Доника Маринова

  продължителност: 77 мин

  гледания: 43

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Прекратяване в срока за изпитване; Общи основания за прекратяване; Прекратяване от страна на работодателя с и без предизвестие; Дисциплинарно уволнение; Прекратяване срещу уговорено обезщетение; Санкции по Кодекса на труда

  лектор: адв. Цветан Терзийски

  продължителност: 54 мин

  гледания: 18

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Общи положения свързани с регистрацията по ЗДДС; Кои са данъчно задължените лица; Видове регистрация - предимства и недостатъци; Процедура по регистрация – документи и срокове; Видове дерегистрация; Кога не е изгодна регистрация по ЗДДС

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 70 мин

  гледания: 1

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания: 1

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 20.08.2019

  Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори Отчитане на имоти, машини и съоръжения Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги

  Размер и разпределение на осигурителните вноски; срок за внасяне и деклариране на вноските; Определяне на осигурителния доход; Определяне на минималния и на максималния размер на осигурителния доход.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 33 мин

  гледания: 29

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Придобиване на ДМА и определяне стойността на придобиване; Първоначално признаване по себестойност или по преоценъчна стойност; Отчитане на активи държани за продажба и активи в процес на изграждане; Методи за счетоводна и за данъчна амортизация на ДМА; Определяне и промяна на полезния живот на ДМА; Спиране амортизацията на ДМА; Обезценка на ДМА – счетоводен и данъчен ефект; Липса, брак и погиване на ДМА – счетоводен, данъчен и ДДС ефект.

  лектор: Димона Стоянова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 36

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  ВОД и ВОП на стоки; Дистанционни продажби на стоки, тристранни и верижни операции; ДДС при вътреобщностни услуги и при вътреобщностни сделки; Място на изпълнение и данъчно събитие; Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

  лектор: Тодор Тодоров

  продължителност: 21 мин

  гледания: 20

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 20 мин

  гледания: 5

  Цена:
  0 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 06.08.2019

  Увеличаване и намаляване на работното време Начисляване, приспадане и възстановяване на ДДС Обжалване на ревизионни актове и наказателни постановления

  Разпределение и отчитане на работното време (РВ); Почивки; Увеличаване и намаляване на РВ от работодател; Непълно работно време; Ненормиран работен ден; Нощен труд; Работа на смени; Извънреден труд; Видове отпуск.

  лектор: Михаела Сарколева

  продължителност: 18 мин

  гледания: 25

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са платци на ДДС; Как се определя данъчното задължение и как се начислява данъка; Какви данъчни документи се издават; Деклариране, внасяне, прихващане и възстановяване на ДДС.

  лектор: Иван Георгиев

  продължителност: 42 мин

  гледания: 30

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Ред за оспорване на данъчни доклади и обжалване на ревизионни актове; Срокове за обжалване, спиране на изпълнението, правомощия на решаващия орган.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 41 мин

  гледания: 12

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове актове, които подлежат на обжалване по реда на ЗАНН; Срокове и процедури по обжалването.

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 16 мин

  гледания: 4

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 16.07.2019

  Отчитане на материалните запаси Ползване на данъчен кредит по ЗДДС Данъчно третиране в онлайн търговията

  Почивки и отпуски при различните видове работно време; Непълен и ненормиран работен ден; Подневно отчитане на работното време.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 45 мин

  гледания: 46

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне себестойността на материалните запаси (МЗ); Отчитане след първоначално признаване; Определяне на нетната реализируема стойност; Методи за изписване на МЗ; Обезценка и възстановяване на стойността; Брак на МЗ.

  лектор: Димитър Мавродиев

  продължителност: 31 мин

  гледания: 134

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Право на ДК за придобити активи и извършени разходи преди датата на регистрация по ЗДДС; Пълен и частичен ДК; Корекция на ползван ДК; Връщане на ползван ДК при дерегистрация по ЗДДС.

  лектор: Митко Димов

  продължителност: 54 мин

  гледания: 20

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Счетоводни аспекти при отчетността на електронната търговия; Данъчно третиране по реда на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ; Документиране на получените плащания; Промени засягащи електронните магазини.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 82 мин

  гледания: 124

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 02.07.2019

  Подаване на документи за болнични и майчинство Заплащане, облагане и осигуряване на собственици Отчитане на финансов и оперативен лизинг

  Кои лица имат право на парично обезщетение от ДОО; Кои са видовете обезщетения; Ред за подаване на документи; Актуални промени от 2017г.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 48 мин

  гледания: 20

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Избор на вид осигуряване за управители и собственици; Управление със и без заплащане; Полагане на личен труд от собственик; Други възможни доходи на управителите и съдружниците

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 38 мин

  гледания: 19

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основна промяна в МСФО 16; Срок на лизинговия договор; Изключение от признаването на лиз. Договор; Критерии за класификация на лизинга; Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателите и при лизингодателите; Обратен лизинг; Оповестявания; ДДС и ЗКПО третиране

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 17 мин.

  гледания: 25

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Примерни казуси от практиката

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 17 мин.

  гледания: 14

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 18.06.2019

  Запор върху трудово възнаграждение Отчитане на дълготрайни нематериални активи Отчитане на инвестиционни имоти

  Несеквестируеми права по ГПК и по ДОПК; Видове запори; Задължения на работодател при получаване на запорно съобщение; Конкуренция между запори.

  лектор: адв. Анелия Батлева

  продължителност: 46 мин

  гледания: 8

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Критерии и условия за признаване на ДНА; Начини за придобиване; Отчитане след първоначално признаване; Отчитане на последващи разходи; Амортизация и отписване на ДНА

  лектор: Димитър Мавродиев

  продължителност: 23 мин

  гледания: 6

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Класификация на имот като инвестиционен или като използван от собственика; Признаване и първоначална оценка; Цена на придобиване при замяна и финансирания; Последващо оценяване; Прехвърляния; Преоценка и преоценъчен резерв.

  лектор: Мануела Чонкова

  продължителност: 51 мин

  гледания: 4

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания: 8

  продава се само в пакет (виж)
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 04.06.2019

  Отчитане на извънреден труд Определяне на място на изпълнение, данъчно събитие и данъчна основа ЗДДС - Данъчна основа и изискуемост на данъка

  Допустим максимален размер на извънредния труд; Отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по Труда; Ограничения за полагане на извънреден труд; Заплащане на извънреден труд.

  лектор: Митко Димов

  продължителност: 28 мин

  гледания: 85

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Правомощия на Инспекцията по Труда; Кои са най-честите причини за проверка; Документи, които трябва да има на обекта и документи, които се предоставят след проверката; Съответствие на дати в различните документи; Служебни бележки, книги за инструктаж; Най-честите предписания и санкции налагани от ИТ.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 66 мин

  гледания: 44

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Място на изпълнение на доставка на стока и на доставка на услуга; Критерии за възникване на данъчно събитие; Разлика между дата на данъчното събитие и момента за счетоводно признаване на сделката.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 50 мин

  гледания: 67

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъчна ставка и размер на данъка; Изискуемост на данъка; Определяне на данъчна основа; Приложими санкции

  лектор: Тодор Тодоров

  продължителност: 28 мин

  гледания: 32

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 21.05.2019

  Трудова книжка и трудов стаж Данък върху разходите МСФО 15 - Приходи от договори с клиенти

  Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка; Специфични вписвания в трудовата книжка; Зачитане на трудов стаж за допълнително възнаграждение за натрупан трудов стаж; Удостоверяване на трудов стаж при загубване на ТК; Трудов стаж при повече от един работодател едновременно

  лектор: Даниъл Славчев

  продължителност: 33 мин

  гледания: 43

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Представителни разходи; Социални разходи; Разходите в натура; Данъчна основа и данъчна ставка за данък върху разходите; Ефекти от начисляване и плащане на данъците.

  лектор: Димона Стоянова

  продължителност: 30 мин

  гледания: 67

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Възникване на МСФО 15; Обхват на стандарта; Единен модел за признаване на приходи; Петстъпков модел за признаване на приходи; Разходи по договори с клиенти; Преминаване към МСФО 15; Представяне и оповестяване.

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 51 мин

  гледания: 97

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Идентифициране на договори; Определяне на ЗИ; Метод на очакваната стойност; Разходи за постигане на договор и разходи за изпълнение на договор; Актив по договор

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 13 мин

  гледания: 22

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.

 • дата: 07.05.2019

  Деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС Сумирано изчисляване на работното време

  Видове данъците по ЗМДТ; Регистър на имотите; Такса битови отпадъци; Облагане на недвижимите имоти; Данък върху наследството; Данък при придобиване на имущество по дарение; Данък върху превозните средства; Патентен данък; Туристически данък; Данък върху таксиметров превоз на пътници.

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 80 мин

  гледания: 29

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС; Специален ред на облагане при обща туристическа услуга; Облагане на маржа на цената; Облагане на доставки на услуги по електронен път от лица, извън ЕС.

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 46 мин

  гледания: 32

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Въвеждане на СИРВ; ; Графици; Работно време; Почивки

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 44 мин

  гледания: 44

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Работно време; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при СИРВ; Трудов стаж при СИРВ; Отчет на извънреден труд при СИРВ; Декларация образец 1 при СИРВ; Санкции.

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 43 мин

  гледания: 43

  Цена:
  6 лв.

  Купи
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: