• изгоден абонамент от 3 до 12 месеца
 • отстъпка до 50% при абонамент

 • Димитър Пашов

  Дискусия по актуални счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  дата: 03.02.2015

  продължителност: 21 мин

  гледания: 80

  продава се само в пакет (виж)

  Предполагаеми промени в Годишната данъчна декларация за 2015 г. Попълване на части от I до VI от ГДД. Разясняване на данъчни постоянни и временни разлики. Данъчно амортизируем актив. Пресмятане на неизползвани отпуски. Пренасяне на данъчна загуба;

  дата: 16.12.2014

  продължителност: 37 мин

  гледания: 372

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преобразуване на счетоводен финансов резултат. Попълване на приложения 2, 3 и 4. Справка за скрито разпределение на печалбата. Определяне на авансовите вноски за 2015 г. Преизчисляване на частичен данъчен кредит и как се прави корекция.

  дата: 16.12.2014

  продължителност: 39 мин

  гледания: 224

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални счетоводни и данъчни въпроси, поставени от публиката на Accounting Seminars.

  дата: 02.12.2014

  продължителност: 24 мин

  гледания: 87

  продава се само в пакет (виж)

  Дискусия по актуални счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  дата: 18.11.2014

  продължителност: 31 мин

  гледания: 78

  продава се само в пакет (виж)

  Обхват на стандарта МСС 18 - Приход; Какво е приход, как го начисляваме и как го оценяваме; Основни видове приходи; Как се отразяват приходите в ГДД.

  дата: 21.10.2014

  продължителност: 35 мин

  гледания: 237

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по актуални данъчни, счетоводни и осигурителни казуси, поставени от публиката.

  дата: 21.10.2014

  продължителност: 37 мин

  гледания: 81

  продава се само в пакет (виж)

  Четирима експерти отговарят на въпросите на публиката.

  дата: 07.10.2014

  продължителност: 42 мин

  гледания: 126

  продава се само в пакет (виж)

  Причините, поради които един актив се налага да бъде обезценен; процедури, които стандарта предписва, за да проверим дали се налага обезценка. Как МСФО 13 влияе на обезценката на активите.

  дата: 08.05.2014

  продължителност: 26 мин

  гледания: 155

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата за МСС 36 от част I

  дата: 08.05.2014

  продължителност: 20 мин

  гледания: 82

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Основните моменти около отчитането на данъците върху дохода. Значение на данъчната основа и временните данъчни разлики в обхвата на счетоводните стандарти. Влиянието на отсрочените данъци, как се признават и как се измерват.

  дата: 04.03.2014

  продължителност: 19 мин

  гледания: 202

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Продължение по темата за МСС 12 от част I.

  дата: 04.03.2014

  продължителност: 21 мин

  гледания: 116

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво представлява режима на обратно начисляване на ДДС; Какви са неговите особености; Кои са неговите текущи...

  дата: 21.01.2014

  продължителност: 11 мин

  гледания: 241

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обекти на облагане с ДДС; Доставка на стока и доставка на услуга; Документиране и доказване на доставки; Санкции по ЗДДС;

  дата: 07.04.2015

  продължителност: 30 мин

  гледания: 241

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Трима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  дата: 07.04.2015

  продължителност: 14 мин

  гледания: 29

  продава се само в пакет (виж)

  Придобиване на нематериален актив чрез бизнес комбинация, чрез дарение, чрез замяна; Критерии за изграждане на собствен нематериален актив; Амортизация на нематериален актив; Важни оповестявания на нематериален актив.

  дата: 02.06.2015

  продължителност: 34 мин

  гледания: 155

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  дата: 02.06.2015

  продължителност: 20 мин

  гледания: 37

  продава се само в пакет (виж)

  Първоначално признаване на инвестиционен имот; Елементи, които се капитализират; Модел на цена на придобиване; Модел на справедлива стойност; Избягване на двойно отчитане; Освобождаване от инвестиционен имот; Оповестявания; Данъчно третиране.

  дата: 16.06.2015

  продължителност: 35 мин

  гледания: 123

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  дата: 16.06.2015

  продължителност: 18 мин

  гледания: 27

  продава се само в пакет (виж)

  Определяне на лизинга като финансов или оперативен; Завеждане на актив; Отчитане на лизинг при лизингодателя; Обратен лизинг; Особени случаи при лизинг.

  дата: 07.07.2015

  продължителност: 24 мин

  гледания: 480

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  дата: 07.07.2015

  продължителност: 22 мин

  гледания: 43

  продава се само в пакет (виж)

  Дискусия по счетоводни, данъчни и правни казуси поставени от публиката. На въпросите отговаря екип експерти от Kreston BulMar.

  дата: 18.08.2015

  продължителност: 24 мин

  гледания: 39

  продава се само в пакет (виж)

  Кои лица подлежат на регистрация по ЗДДС, условия и срокове за регистрация; Видове регистрации; Регистрация на физически лица; Дерегистрация по ЗДДС; Кога е изгодна регистрацията по ЗДДС; Режимът на касова отчетност.

  дата: 08.09.2015

  продължителност: 44 мин

  гледания: 238

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и правни казуси поставени от публиката. На въпросите отговаря екип експерти от Kreston BulMar.

  дата: 08.09.2015

  продължителност: 18 мин

  гледания: 35

  продава се само в пакет (виж)

  Видове данъци по ЗКПО и задължени лица; Определяне на данъчна основа и данъчни ставки; Срок, начин на деклариране и плащане на данъци; Авансови вноски; Признаване на приходи и разходи.

  дата: 03.11.2015

  продължителност: 50 мин

  гледания: 239

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси поставени от публиката с експертите на Академия БулМар.

  дата: 03.11.2015

  продължителност: 26 мин

  гледания: 44

  Цена:
  0 лв.

  Купи

  Данъчни постоянни разлики; Данъчни временни разлики; Данъчни амортизируеми активи; Регулиране на слабата капитализация; Отписване на задължения; Пренасяне на данъчна загуба.

  дата: 15.12.2015

  продължителност: 34 мин

  гледания: 278

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преобразувания в счетоводния финансов резултат; Авансови вноски по ЗКПО; Сделки със свързани лица; Годишно преизчисляване на ползвания частичен данъчен кредит.

  дата: 15.12.2015

  продължителност: 35 мин

  гледания: 151

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са задължените лица по ЗДДС; Доставка на стока и доставка на услуга; Документиране на доставките; Санкции по ЗДДС

  дата: 05.04.2016

  продължителност: 37 мин

  гледания: 150

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 05.04.2016

  продължителност: 13 мин

  гледания: 38

  продава се само в пакет (виж)

  Критерии за признаване на ДНА; Начините за придобиване на ДНА; Особеностите при отчитането на нематериален актив в зависимост от начина на придобиване; Отчитане на последващи разходи; Амортизация на ДНА; Оповестявания; Данъчни аспекти

  дата: 07.06.2016

  продължителност: 30 мин

  гледания: 54

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове регистрация; Срок и процедура по регистрацията; Видове дерегистрация по ЗДДС; Следствие от дерегистрацията; Режим на касова отчетност; Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги.

  дата: 07.06.2016

  продължителност: 45 мин

  гледания: 102

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Признаване и оценка на земеделска продукция и биологичен актив; Отчитане на безвъзмездни средства – субсидии; Данъчни и други аспекти.

  дата: 16.08.2016

  продължителност: 41 мин

  гледания: 118

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 16.08.2016

  продължителност: 13 мин

  гледания: 52

  продава се само в пакет (виж)

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 18.10.2016

  продължителност: 10 мин

  гледания: 31

  продава се само в пакет (виж)

  Видове данъци; Данъчно задължени лица; Определяне на данъчна основа и данъчни ставки; Срок, начин на деклариране и плащане на данъци; Авансови вноски; Данъчно признаване на приходи и разходи; Корекция на счетоводна грешка.

  дата: 01.11.2016

  продължителност: 47 мин

  гледания: 264

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 01.11.2016

  продължителност: 17

  гледания: 50

  продава се само в пакет (виж)

  Структура и съдържание на годишната данъчна декларация; Преобразуване на счетоводния финансов резултат; Годишно преизчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит.

  дата: 20.12.2016

  продължителност: 35 мин

  гледания: 163

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Част втора на семинара по темата за изготвяне на Годишната данъчна декларация за юридическите лица за 2016-та година

  дата: 20.12.2016

  продължителност: 30 мин

  гледания: 71

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Задължени лица по ЗДДС; ДДС при внос на стоки; ДДС при ВОП; Данъчно задължение при получаване на услуга; Специфични случаи при доставка на стоки и услуги; Условия за издаване на фактура, протокол и др. документи.

  дата: 04.04.2017

  продължителност: 50 мин

  гледания: 163

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 04.04.2017

  продължителност: 16 мин

  гледания: 21

  продава се само в пакет (виж)

  МСС 38 - Нематериални активи - Критерии за признаване; Начини за придобиване; Отчитане в зависимост от начина на придобиване; Отчитане на последващи разходи; Отчитане след първоначално признаване; Амортизация; Оповестявания

  дата: 20.06.2017

  продължителност: 38 мин

  гледания: 122

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 20.06.2017

  продължителност: 20 мин

  гледания: 12

  продава се само в пакет (виж)

  Разлика между земеделска продукция и биологичен актив; Признаване и оценка на земеделска продукция и биологичен актив; Отчитане на субсидии; Данъчни и други аспекти

  дата: 22.08.2017

  продължителност: 42 мин

  гледания: 55

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 22.08.2017

  продължителност: 19 мин

  гледания: 40

  продава се само в пакет (виж)

  Цена на придобиване; Начини за придобиване на актив; Третиране на последващи разходи; Амортизиране на актив; Отчитане на ДМА; Обезценка на ДМА; Третиране на брак и липси; Отписване на ДМА.

  дата: 05.12.2017

  продължителност: 50 мин

  гледания: 264

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 05.12.2017

  продължителност: 11 мин

  гледания: 32

  продава се само в пакет (виж)

  Кой има задължение за подаване на ГДД; Как се попълва и как се подава ГДД; Определяне на годишният данъчен резултат; Преобразуване на счетоводния финансов резултата; Липси и брак; Пренасяне на данъчна загуба.

  дата: 19.12.2017

  продължителност: 42 мин

  гледания: 150

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преобразувания извън данъчната декларация; Провизия и accruel; Финансиране на дълготрайни активи; Авансови вноски по ЗКПО; Годишно преизчисляване на частичен данъчен кредит.

  дата: 19.12.2017

  продължителност: 27 мин

  гледания: 56

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Задължените лица по ЗДДС; Доставка на стока и доставка на услуга; Специфични случаи на доставка; Документиране на доставките; Доказване на доставка и данъчна защита

  дата: 17.04.2018

  продължителност: 38 мин

  гледания: 185

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Създаване на група от предприятия; Кой трябва да съставя консолидиран финансов отчет; Какви части съдържа консолидираният финансов отчет; Елиминации в консолидирания счетоводен баланс; По-важни оповестявания.

  дата: 18.09.2018

  продължителност: 49 мин

  гледания: 29

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  дата: 18.09.2018

  продължителност: 10 мин

  гледания: 13

  продава се само в пакет (виж)
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: