Предстоящи семинари

 • 19.06.2018

  Ревизионен процес по ДОПК
  Закон за местните данъци и такси
  Отчитане на инвестиционни имоти

  виж повече
 • 03.07.2018

  Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО
  Облагане и осигуряване на управители и собственици
  Отчитане на лизинг

  виж повече
 • 17.07.2018

  Документиране на осигурителен стаж
  Командировки в страната и чужбина
  Данъчен кредит - пълен, частичен, връщане и корекция

  виж повече
 • 07.08.2018

  Осигуряване по трудови договори
  Обжалване на ревизионни актове
  Начисляване, деклариране и възстановяване на ДДС

  виж повече

Семинар: 19.06.2018 , , 13:30 ч.

Затвори

Ревизионен процес по ДОПК, права и задължения на данъкоплатците и НАП

 • Понятие за проверка – видове и ред за тяхното извършване;
 • Понятие за ревизия – органи, срок и място за извършване;
 • Права и задължения на страните;
 • Мерки за обезпечаване на доказателства;
 • Предварителни мерки за обезпечаване на публични вземания;
 • Спиране на ревизия;
 • Приключване на ревизия.

Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

 • Видове местни данъци.
 • Видове местни такси.
 • Местните данъци и такси, като политика на местната власт.
 • Наредбите на местната власт, свързани с определяне на местните данъци и такси.
 • Определяне на данъчната основа за физически и юридически лица.
 • Деклариране на местните данъци и такси.
 • Деклариране покупка на недвижим имот.
 • Деклариране покупка на МПС.
 • Деклариране на патентен данък.
 • Данъчни облекчения за местни данъци и такси.
 • Възможности за намаляване на местни данъци и такси по инициатива на данъкоплатеца.
 • Погасяване на данъчни задължения по давност.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗМДТ.

Отчитане на инвестиционни имоти

 • Определение за инвестиционен имот.
 • Разграничаване между материални запаси, ДМА, инвестиционни имоти и активи държани за продажба.
 • Определяне стойността на придобиване на инвестиционен имот.
 • Отчитане на инвестиционните имоти след тяхното първоначално признаване/завеждане.
 • Трансфер на инвестиционен имот в ДМА и обратно.
 • Счетоводни методи за амортизация на инвестиционни имоти.
 • Данъчна амортизация на инвестиционни имоти.
 • Счетоводен и данъчен амортизационен план за инвестиционни имоти.
 • Полезен живот на инвестиционен имот.
 • Остатъчна и амортизируема стойност на инвестиционен имот.
 • Спиране амортизацията на инвестиционен имот.
 • Преоценка и преоценъчен резерв на инвестиционен имот.
 • Обезценка на инвестиционен имот – счетоводен и данъчен ефект.
 • Реализиране/продажба на инвестиционен имот – данъчен и ДДС ефект, корекция на данъчен кредит.
 • Погиване на инвестиционен имот – счетоводен, данъчен и ДДС ефект.
 • Отписване на инвестиционен имот от счетоводния и данъчния амортизационен план.
 • Отчитане на инвестиционни имоти придобити чрез финансиране от различни финансиращи програми на правителството и Европейския Съюз.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с инвестиционни имоти.
 • Разлика в отчитане на инвестиционните имоти по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на инвестиционните имоти.

Дискусионен панел

екип експерти

Лекторите от първите три панела ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 03.07.2018 , , 13:30 ч.

Затвори

Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО – болнични, майчинство и т.н.

 • Попълване на приложение 15 при прекратяване и след прекратяване на осигуряването.
 • Определяне на приложенията към различните заявления-декларации.
 • Определяне на приложенията към болничните листове – за бременност и раждане, за гледане на болен член от семейството и т.н.
 • Кои са видовете обезщетения за майчинство?
 • Кога майката може да прехвърли майчинството на бащата?
 • Кои лица имат право на обезщетение – на какви условия трябва да отговарят?
 • От кога се получава правото на отпуска и как се разпределя през периода на бременността и раждането?
 • Какви документи се изискват при осиновяване на дете?
 • Кои са необходимите документи за изплащане на обезщетение за остатъка след 135-ия ден на болничен за бременност и раждане?
 • Кога бащата има право на болничен и в какъв размер – какви документи са необходими и на какви условия трябва да отговаря, за да получава болнични и майчинство?
 • Какво ще се случи, ако трудовото правоотношение на майката бъде прекратено по време на майчинството?
 • Условия за прехвърляне на майчинството от майката на бащата на детето.
 • Условия за прехвърляне на отпуска за отглеждане на дете на родител на майката или родител на бащата на детето (баби и дядовци).
 • Санкции при неправилно отчитане и подаване на информация към НОИ.

Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици

 • Начини за осигуряване на управители.
 • Начини за осигуряване на собственици.
 • Възможности за избор на вид осигуряване за управители и собственици.
 • Възможности за възлагане на управление със и без заплащане.
 • Полагане на личен труд от собственик или управител.
 • Други възможни доходи на управителите.
 • Трудов стаж на управител – зачита ли се?
 • Осигурителен доход.
 • Размер на осигурителните вноски.
 • Удостоверяване на осигурителен доход и осигурителен стаж.
 • Удостоверяване на получени доходи и удържан данък.
 • Санкции при некоректно осигуряване на управител и собственик.

Отчитане на финансов и оперативен лизинг – от гледна точка на лизингополучателя и лизингодателя - МСС 17 и МСФО 16

 • Определения за оперативен и финансов лизинг.
 • Съпоставка на предимства и недостатъци между финансов и оперативен лизинг.
 • Разликите между счетоводното, данъчното и правното понятие за финансов и оперативен лизинг.
 • Определяне стойността на актив, придобит по договор за финансов лизинг.
 • Амортизация на актив придобит по договор за финансов лизинг.
 • Обратен лизинг.
 • Договор за наем като финансов лизинг.
 • Фактуриране на финансов лизинг – главница, лихва и такси.
 • ДДС третиране на финансовия и оперативния лизинг.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с отчитане на лизинг.
 • Разлика в отчитане на финансовия и оперативния лизинг по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на финансов лизинг.

Дискусионен панел

екип експерти

Лекторите от първите три панела ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 17.07.2018 , , 13:30 ч.

Затвори

Осигурителен стаж – установяване, зачитане и документиране

 • Изчисляване на осигурителния стаж.
 • Лица, за които се издават документи за осигурителен стаж.
 • Осигурителен стаж при повече от едно правоотношение.
 • Осигурителен стаж при трудови и други правоотношения.
 • Периоди, които не се зачитат за осигурителен стаж.
 • Осигурителен стаж при пълно и при непълно работно време.
 • Специфични вписвания в УП2 и УП3.
 • Съхранение на УП2 и УП3.
 • Вписване на извънреден труд в удостоверенията.
 • Примери за изчисляване на осигурителен стаж.
 • Примери за попълване на УП2 и УП3.
 • Корекция за на УП2 и УП3.
 • Санкции при неправилно изчисляване или документиране на осигурителния стаж.

Командировки в страната и чужбина

 • Командировки в страната, Командировки в чужбина и Командировки и изпращане в чужбина в рамките на предоставяне на услуги
 • Кои лица могат да бъдат командировани?
 • Документиране на командировките.
 • Съгласие и несъгласие на командированото лице.
 • Продължителност на командировките.
 • Лимити и разходни норми за командированите лица в страната и чужбина.
 • Разходно-оправдателни документи към командировката.
 • Отчитане на командировката от командированото лице.
 • Счетоводно отчитане на командировката – правила и най-чести проблеми.
 • Данък върху дохода и осигуряване на командированите лица при надхвърляне на допустимите разходи за командировка.
 • Особености при командировка в чужбина за срок по-дълъг от 30 дни.
 • Командироване на управители и управителното тяло на предприятието.
 • Командироване на собственици на предприятието.
 • Санкции за некоректно прилагане на законодателството, свързано с отчитане на командировките.

Право на данъчен кредит по ЗДДС – пълен, частичен, връщане и корекция

 • Определение за данъчен кредит.
 • Кога е на лице право на приспадане на данъчен кредит?
 • Право на данъчен кредит за придобити активи и извършени разходи преди датата на регистрация по ЗДДС.
 • Пълен и частичен данъчен кредит.
 • Случаите, в които се извършва корекция на ползван данъчен кредит.
 • Как се извършва корекция на данъчен кредит?
 • Връщане на ползван данъчен кредит при дерегистрация по ЗДДС.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Дискусионен панел

екип експерти

Лекторите от първите три панела ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 07.08.2018 , , 13:30 ч.

Затвори

Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори – определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход

 • Размер и разпределение на осигурителните вноски.
 • Срокове за внасяне и деклариране на осигурителните вноски.
 • Определяне на осигурителния доход.
 • Елементи на осигурителния доход.
 • Определяне на минималния размер на осигурителния доход.
 • Пропорционалност на минималния осигурителен доход.
 • Приоритет и поредност на доходите от различни трудови дейности.
 • Максимален размер на осигурителния доход.
 • Примери за определяне на осигурителния доход при осигуряване на различни основания.
 • Санкции при неправилно определяне на осигурителните вноски и/или осигурителния доход.

Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

 • Обжалване на данъчни доклади и ревизионни актове по реда на ДОПК.
 • Обжалване на други актове по реда на ДОПК.
 • Съдържание на жалбата по ДОПК.
 • Обжалване по административен ред – срокове за обжалване, спиране на изпълнението, правомощия на решаващия орган.
 • Обжалване по съдебен ред – срокове за обжалване, спиране на изпълнението, правомощия на съда.
 • Обжалване на мълчалив отказ.
 • Обжалване на актове по реда на Закона за Административните Нарушения и Наказания (ЗАНН) – видове актове, които подлежат на обжалване.
 • Срокове и процедура по обжалване на актове по реда на ЗАНН.
 • Съдържание на жалбата по ЗАНН.
 • Инстанционност на производството по ЗАНН.
 • Възобновяване на влезли в сила административно-наказателни производства.

Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

 • Лица са задължени да начисляват и/или да плащат ДДС.
 • Отчита и деклариране на ДДС.
 • Възможности за корекции на ДДС.
 • Приспадане и прихващане на ДДС.
 • Отчитане и данъчно признаване на непризнат данъчен кредит.
 • Срокове за възстановяване на ДДС.
 • Проверки и ревизии за възстановяване на ДДС.
 • Обезпечителни мерки при проверки и ревизии за възстановяване на ДДС.
 • Най-чести откази за възстановяване на ДДС.
 • Отчитане на Данъчни Ревизионни Актове (ДРА) по ЗДДС.
 • Счетоводно отчитане на отложен данъчен кредит.
 • Счетоводно и данъчно отчитане на изгубен/пропуснат данъчен кредит.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Дискусионен панел

екип експерти

Лекторите от първите три панела ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2018-06-19
  2. 2018-07-03
  3. 2018-07-17
  4. 2018-08-07
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 30 лв. (с включен ДДС)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, или схема с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: