Предстоящи семинари

 • 22.01.2019

  Промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2019 г.

  виж повече
 • 05.02.2019

  Коригиране на декларирани осигуровки в НАП
  Преобразувания на счетоводния финансов резултат
  Съставяне на годишни финансови отчети

  виж повече
 • 19.02.2019

  Промените в ЗДДФЛ за 2019 г.
  Промените в КСО за 2019 г.

  виж повече
 • 05.03.2019

  Промените в ЗКПО за 2019 г.

  виж повече

Семинар: 22.01.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори

Методи Христов

Промените в данъчното законодателство за 2019 год. (2 панела)

 • Промени в ЗДДС свързани с корекции на ползван данъчен кредит;
 • Промени в ЗКПО.

Георги Димитров

Промените в осигурителното законодателство за 2019 год.

 • Новия ЗБДОО за 2019 г.;
 • Промени в минималния осигурителен доход;
 • Промени в осигурителните вноски;
 • Има ли промени при обезщетенията;
 • По-важни срокове в началото на 2019 г.;
 • Промени в КСО;
 • Промени в нормативните актове по прилагането на КСО.

Деклариране на доходи изплатени на физическо лице

 • Начин на попълване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Задължение на платеца на доходите за предоставяне на информация по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Срок за подаването на справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Доходи, които се посочват в справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Особености при попълване на някои специфични доходи – нотариуси, наеми, граждански договори и т.н.
 • Санкции при неправилно попълване и при не подаване в срок на справката по чл.73 от ЗДДФЛ.

Семинар: 05.02.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори

Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6

 • Лица задължени да подават декларации 1 и 6.
 • Срок за коригиране на декларации 1 и 6.
 • Ограничения при коригиране на декларации 1 и 6.
 • Чести казуси от практиката и начини за решаването им.
 • Коригиране на декларация образец 1 – коригиране на дни в осигуряване и коригиране на осигурителен доход.
 • Корекция на осигурителен доход в увеличение.
 • Корекция на осигурителен доход в намаление.
 • Възможности за коригиране на декларация 6 при намаление на осигурителния доход и при увеличение на осигурителния доход.
 • Коригиране на декларации 1 и 6 при едновременно подаване на декларациите.
 • Санкции за некоректно съставени и коригирани декларации 1 и 6.

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък

 • Определяне на данъчния финансов резултат.
 • Непризнати счетоводни разходи за данъчни цели.
 • Непризнати счетоводни приходи за данъчни цели.
 • Данъчни приходи не признати за счетоводни цели.
 • Данъчни постоянни разлики – признати и непризнати приходи и разходи.
 • Данъчни временни разлики – разсрочени за признаване приходи и разходи.
 • Други преобразувания при определяне на данъчния финансов резултат.
 • Регулиране на слабата капитализация – регулиране на разходите за лихви.
 • Пренасяне на данъчна загуба.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗКПО.

Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

 • Финансовите отчети като лицето на компанията – издържани за пред банки, клиенти, доставчици, инвеститори и партньори.
 • Общи принципи и изисквания за съдържанието и изготвянето на годишни финансови отчети.
 • Приложима счетоводна база, съгласно Закона за счетоводството.
 • Какво включва пълният комплект финансови отчети и кои предприятия могат да използват облекчена форма.
 • Форма, структура и съдържание на финансовите отчети.
 • По-важни техники и контроли при съставяне на финансови отчети.
 • Разлика при съставянето е представянето на финансови отчети по международните и националните счетоводни стандарти.
 • Кой има право да съставя финансови отчети.
 • Оповестявания към финансовите отчети.
 • Кои финансови отчети подлежат на независим финансов одит.
 • Кой е задължен да изготвя годишен доклад за дейността към финансовите отчети?
 • Публикуване на финансови отчети.
 • Санкции за не съставяне, некоректно съставяне и не публикуване на годишни финансови отчети.

Семинар: 19.02.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2019 г. (2 панела)

 • Промени в ЗДДФЛ, имащи отношение към облагане и деклариране на доходите за 2018 г.
  • намаляване на документите при ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ и други промени в данъчните облекчения за деца и деца с увреждания; 
  • начален срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
  • нови правила за закръгляване на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация и др.
 • Промени в ЗДДФЛ, имащи отношение към облагане и деклариране на доходите за 2019 г.
  • промяна в данъчното третиране на облагаемите доходите от награди;
  • промяна в режима на облагане на доходите на нерегистрирани земеделски стопани, придобити под формата на субсидии и други финансирания;
  • нов механизъм за издаване на служебни бележки;
  • промяна в сроковете за подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ;
  • нова справка за предоставяне на информация за доходите от трудови правоотношения;
  • нова възможност за корекция на Справките по чл. 73 от ЗДДФЛ в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията;
  • промяна в начина на подаване на справки и декларации от самоосигуряващи се лица и в срока за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация;
  • други промени.
 • Дискусия и примери от практиката по прилагането на ЗДДФЛ.

Промените в Кодекса за социално осигуряване в сила от 01.01.2019 г. (2 панела)

 • ...

Семинар: 05.03.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2019 г. (4 панела)

 • Данъчно третиране на оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.
  • новото правило, изискващо лизингополучатели, прилагащи МСС, да признават за данъчни цели разходи и приходи, определени съгласно на СС 17 «Лизинг» по отношение на експлоатационния лизинг;
 • Промени, свързани с въвеждането на Директива 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар:
  • Правило за ограничаване приспадането на лихви за данъчни цели:
  • Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules):
  • Промяна в реда и сроковете за деклариране и внасяне на данъците по ЗКПО в случаите на заличаване на данъчно задължени лица.
 • Казуси и решения, свързани с годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г., свързани с:
  • разходи, които не са документално обосновани;
  • разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата;
  • разходи за ДДС;
  • разходи за данък при източника, понесен от платеца на дохода;
  • разходи и приходи от брак и липси;
  • обезценки и отписване на вземания и неплатени задължения;
  • неизплатени доходи на местни физически лица;
  • слаба капитализация.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2019-01-22
  2. 2019-02-05
  3. 2019-02-19
  4. 2019-03-05
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 30 лв. (с включен ДДС)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, или схема с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: