Предстоящи семинари

 • 21.08.2018

  Отчитане на имоти, машини и съоръжения
  Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги
  Внос и износ на стоки, Услуги от и за контрагенти извън ЕС

  виж повече

Семинар: 21.08.2018 , София, 13:30 ч.

Затвори

Непълно работно време, ненормирано работно време, подневно отчитане на работното време

 • Видове работно време.
 • Почивки и отпуски при различните видове работно време.
 • Отчитане на работното време.
 • Непълен работен ден.
 • Ненормиран работен ден.
 • Подневно отчитане на работното време.
 • Санкции при неправилно разпределение и отчитане на работното време.

Отчитане на имоти, машини и съоръжения

 • Определение за Дълготрайни Материални Активи (ДМА).
 • Разграничаване между материални запаси, ДМА, инвестиционни имоти и активи държани за продажба.
 • Начини на придобиване на ДМА – покупка, лизинг, изграждане за собствена сметка, апорт и чрез преобразуване.
 • Отчитане на разменени активи – бартер.
 • Определяне стойността на придобиване на ДМА.
 • Отчитане на ДМА след тяхното първоначално признаване по себестойност или по преоценъчна стойност.
 • Отчитане на активи държани за продажба.
 • Отчитане на активите в процес на изграждане.
 • Кога се капитализират ремонти и подобрения на собствен или нает актив и кога могат да се отчетат като разход.
 • Счетоводни методи за амортизация на ДМА.
 • Данъчна амортизация на ДМА.
 • Счетоводен и данъчен амортизационен план за ДМА.
 • Определяне и промяна на полезния живот на ДМА и ефектите върху финансовия резултат.
 • Остатъчна и амортизируема стойност на ДМА.
 • Спиране амортизацията на ДМА.
 • Преоценка и преоценъчен резерв на ДМА.
 • Обезценка на ДМА – счетоводен и данъчен ефект.
 • Реализиране/продажба на ДМА – данъчен и ДДС ефект, корекция на данъчен кредит.
 • Липса, брак и погиване на ДМА – счетоводен, данъчен и ДДС ефект.
 • Отписване на ДМА от счетоводния и данъчния амортизационен план.
 • Отчитане на активи придобити чрез финансиране от различни финансиращи програми на правителството и Европейския Съюз.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с ДМА.
 • Разлика в отчитане на ДМА по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на ДМА.

Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС

 • ВОД и ВОП на стоки.
 • Дистанционни продажби на стоки, тристранни и верижни операции.
 • ДДС при вътреобщностни услуги.
 • Документиране на вътреобщностните сделки.
 • Място на изпълнение и данъчно събитие при вътреобщностни сделки.
 • Изискуемост на ДДС при вътреобщностни сделки.
 • Контрол на вътреобщностните сделки.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Внос и износ на стоки, Услуги от и за контрагенти извън Европейския Съюз съгласно ЗДДС

 • Внос на стоки.
 • Износ на стоки.
 • ДДС при режим на активно усъвършенстване и временен внос.
 • Промяна на данъчната основа при внос на митница.
 • Документиране на вноса и износа.
 • ДДС за услуги извършени за получатели извън Европейския Съюз.
 • ДДС за услуги извършени от доставчици извън Европейския Съюз.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2018-08-21
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 30 лв. (с включен ДДС)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, или схема с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: