Предстоящи семинари

 • 02.04.2019

  Oбработване и обмен на лични данни на физически лица
  Данък при източника
  Данъчно третиране и счетоводно отчитане на спедиторски и транспортни услуги

  виж повече
 • 16.04.2019

  Постъпване на служител – изготвяне на трудово досие
  Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари
  Основни моменти в ЗДДС

  виж повече
 • 07.05.2019

  Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС
  Деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО
  Сумирано изчисляване на работното време

  виж повече

Семинар: 02.04.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори

Правна рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 за обработването и обмена на лични данни на физически лица

 • Кой е администратор на лични данни и кой обработващ;
 • Увеличаване правата на потребителите;
 • Задължение за поддържане на регистри;
 • Определяне на Длъжностно лице (DPO);
 • Санкции при нарушения.

Данък при източника

 • Данъчно задължени лица за данъка при източника?
 • Кои доходи се облагат с данък при източника?
 • Как се формира данъчна основа за данък при източника?
 • Как се плаща и декларира данъка при източника?
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗКПО.

Намаляване, преотстъпване и освобождаване от корпоративен данък. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане. Прилагане на СИДДО.

 • Печалби и доходи с източници в България.
 • Печалби и доходи с източници в чужбина.
 • Трансфери между място на стопанска дейност в страната и чужбина.
 • Приспадане на платен корпоративен данък в чужбина по метода на данъчния кредит.
 • Приспадане на платен корпоративен данък в чужбина по метода на освобождаване с прогресия.
 • Намаляване, преотстъпване и освобождаване от корпоративен данък.
 • Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане.
 • Възможности и методи за прилагане на СИДДО.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗКПО и СИДДО.

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на спедиторски и транспортни услуги

 • Общи понятия и нормативна база;
 • Отчитане на амортизации и обезценка на транспортни средства;
 • Отчитане на някои приходи и разходи отнасящи се до автомобилния транспорт; отчитане на автомобилни гуми;
 • Третиране на транспортните услуги по ЗДДС и доказване на нулева ставка;
 • Възстановяване на ДДС, начислен в държава членка при вътреобщностен транспорт;
 • Работно време на шофьори;
 • Командироване на шофьори;
 • Задължителен инструктаж на шофьорите при осъществяване на транспорт.

Семинар: 16.04.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори

Постъпване на служител – документи от служителя, трудов договор, длъжностна характеристика и т.н.

 • Нормативни актове, регламентиращи изискванията за съдържание на трудово досие.
 • Какво представлява едно трудово досие и как трябва да се поддържа и съхранява?
 • Кои документи трябва да се представят от кандидата за работа преди сключване на трудов договор?
 • Може ли работододателя да изисква и допълнителни документи?
 • Какви документи е длъжен да изготви работодателя при сключване на трудов договор?
 • Има ли други документи, които ще се добавят в последствие към трудовото досие?
 • Кой има задължението да поддържа и съхранява трудовото досие?
 • Кой трябва да има достъп до документите от трудовото досие?
 • Какво представляват трудовите правоотношения?
 • Кои са основанията за възникване на ТПО?
 • Кога и как се сключва трудов договор?
 • Какво трябва да съдържа трудовия договор?
 • Какви са задълженията на работодателя при възникване на трудово правоотношение?
 • Кои документи задължително се връчват на служителя преди той да е постъпил на работа?
 • Кога започва да тече 7-дневния срок за постъпване на работа?
 • Какво се случва ако служителя не постъпи на работа в 7-дневния срок?
 • Как се удостоверява начало на изпълнението на трудовата дейност?
 • Кои промени в трудовия договор се декларират пред НАП.
 • Деклариране на сключването и промените в трудовия договор.
 • Санкции при нарушения на условията за сключване и регистриране на трудов договор.

Задължения на предприятията по мерките срещу прането на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой

 • Кои са нормативните актове и техния обхват?
 • Кога е налице пране на пари и финансиране на тероризма?
 • Кои са превантивните мерки срещу прането на пари и финансирането на тероризма?
 • Какви са задълженията на фирмите и длъжностните лица в тях за предотвратяване на опити за пране на пари и финансиране на тероризма?
 • Кои са органите, които контролират спазването на нормативните актове и какви са техните правомощия?
 • Как протича проверка за спазване задълженията на фирмите и длъжностните лица?
 • Какви са ограниченията за плащане в брой?
 • Какви са специфичните случаи и практика за ограничаване на плащанията в брой?
 • Санкции по законите за мерките срещу прането на пари, финансирането на тероризма и ограничаване на плащанията в брой.

Основни моменти в ЗДДС, доставка и липса на доставка, документиране и доказване на доставките по ЗДДС

 • Обекти на облагане с ДДС.
 • Данъчно задължени лица по ЗДДС, доставчик и получател.
 • Кога физическите лица са данъчно задължени лица по ЗДДС?
 • Какво са стока и услуга по смисъла на ЗДДС?
 • Кога е на лице доставка на стока и кога не?
 • Кога е на лице доставка на услуга и кога не?
 • Специфични случаи на доставки на стоки – вода, топло- и електро-енергия, природен газ и стандартен софтуер.
 • Издаване, корекция и анулиране на фактури, дебитни и кредитни известия, протоколи и отчети за целите на ЗДДС.
 • Документално доказване на различните видове доставки съгласно ЗДДС.
 • Съхраняване на документи за целите на ЗДДС.
 • Съхраняване на документи и счетоводна отчетност на ДДС.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Семинар: 07.05.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори

Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС, специален ред на облагане с ДДС

 • Облагаеми доставки.
 • Освободени доставки.
 • Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС.
 • Специален ред на облагане при обща туристическа услуга
 • Облагане на маржа на цената – стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
 • Облагане на доставки на услуги по електронен път от лица, извън ЕС
 • Облагане на доставки на инвестиционно злато.
 • Облагане на доставки на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци.
 • Обратно начисляване на ДДС.
 • ВОП на ново превозно средство.
 • Инцидентен ВОД на ново превозно средство.
 • Данъчно събитие, данъчна основа и място на изпълнение при специалния ред на облагане с ДДС.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

 • Видове местни данъци.
 • Видове местни такси.
 • Местните данъци и такси, като политика на местната власт.
 • Наредбите на местната власт, свързани с определяне на местните данъци и такси.
 • Определяне на данъчната основа за физически и юридически лица.
 • Деклариране на местните данъци и такси.
 • Деклариране покупка на недвижим имот.
 • Деклариране покупка на МПС.
 • Деклариране на патентен данък.
 • Данъчни облекчения за местни данъци и такси.
 • Възможности за намаляване на местни данъци и такси по инициатива на данъкоплатеца.
 • Погасяване на данъчни задължения по давност.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗМДТ.

Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ) – работа на смени и по график (2 панела)

Георги Димитров

 • Извънреден труд при СИРВ.
 • Отчитане на отпуски при СИРВ.
 • Отчитане на болнични при СИРВ.
 • Период на сумиране при СИРВ.
 • Постъпване и напускане през период на СИРВ.
 • Минимални размери на почивки при СИРВ – дневна и седмична.
 • Максимална дневна продължителност на работното време при СИРВ.
 • Изготвяне на графици за работа при СИРВ.
 • Преизчисляване на нощен в дневен труд при СИРВ.
 • Санкции при неправилно разпределение и отчитане на работното време.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2019-04-02
  2. 2019-04-16
  3. 2019-05-07
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 30 лв. (с включен ДДС)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, или схема с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: