Предстоящи семинари

 • 06.06.2017

  Документиране и удостоверяване на трудовия стаж
  Сумирано изчисляване на работното време
  Вътреобщностна търговия, внос и износ на стоки

  виж повече
 • 20.06.2017

  Отчитане на дълготрайни нематериални активи
  Прекратяване на трудов договор по инициатива на работодателя
  Отчитане на инвестиционни имоти

  виж повече

Семинар: 06.06.2017 , София, 13:30 ч.

Затвори

Трудова книжка и трудов стаж – документиране, удостоверяване и зачитане на трудовия стаж

Николай Иванов

 • Трудов стаж при пълно и непълно работно време.
 • Трудов стаж при повече от един работодател едновременно.
 • Зачитане на трудов стаж за допълнително възнаграждение за натрупан трудов стаж и професионален опит.
 • Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка.
 • Удостоверяване на трудов стаж при загубване на трудова книжка.
 • Удостоверяване на трудов стаж от съда.
 • Време, което не се признава за трудов стаж.
 • Специфични вписвания в трудовата книжка.
 • Съхранение на трудовата книжка.
 • Санкции при неспазване на разпоредбите и при неправилно изчисляване и удостоверяване на трудовия стаж.

Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ) – работа на смени и по график

Георги Димитров

 • Извънреден труд при СИРВ.
 • Отчитане на отпуски при СИРВ.
 • Отчитане на болнични при СИРВ.
 • Период на сумиране при СИРВ.
 • Постъпване и напускане през период на СИРВ.
 • Минимални размери на почивки при СИРВ – дневна и седмична.
 • Максимална дневна продължителност на работното време при СИРВ.
 • Изготвяне на графици за работа при СИРВ.
 • Преизчисляване на нощен в дневен труд при СИРВ.
 • Санкции при неправилно разпределение и отчитане на работното време.

Вътреобщностна търговия, внос и износ на стоки, съгласно ЗДДС

Александър Бояджиев

 • ВОД и ВОП на стоки.
 • Дистанционни продажби на стоки, тристранни и верижни операции.
 • ДДС при вътреобщностни услуги.
 • ДДС за услуги извършени за получатели извън Европейския Съюз.
 • ДДС при режим на активно усъвършенстване и временен внос.
 • Внос на стоки.
 • Износ на стоки.
 • Промяна на данъчната основа при внос на митница.
 • Документиране на вътреобщностните сделки, вноса и износа.
 • Място на изпълнение и данъчно събитие при вътреобщностни сделки.
 • Изискуемост на ДДС при вътреобщностни сделки.
 • Контрол на вътреобщностните сделки.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Лекторите от първите три панела ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 20.06.2017 , , 13:30 ч.

Затвори

Отчитане на дълготрайни нематериални активи (ДНА) и произведения на изкуството

Димитър Пашов

 • Определение за Дълготраен Нематериален Актив (ДНА).
 • Полезен живот на ДНА.
 • Определяне стойността на придобиване на ДНА.
 • Отчитане на ДНА след тяхното първоначално признаване.
 • Остатъчна и амортизируема стойност на ДНА.
 • Счетоводна и данъчна амортизация на ДНА.
 • Спиране амортизацията на ДНА.
 • Отчитане на ремонти и подобрения на наети активи.
 • Отчитане на научно-изследователска и развойна дейност.
 • Отчитане на закупен и създаден софтуер.
 • Отчитане на търговски марки, сайтове и домейни.
 • Отчитане на авторски права и интелектуална собственост.
 • Признаване и отчитане на вътрешно създадени ДНА.
 • Отчитане на придобити ДНА.
 • Данъчни ефекти при реализация на ДНА.
 • Преоценка и преоценъчен резерв на ДНА.
 • Обезценка на ДНА – счетоводен и данъчен ефект.
 • Отчитане на произведения на изкуството и исторически ценности – счетоводни аспекти и данъчни ефекти при тяхната реализация.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с ДНА.
 • Разлика в отчитане на ДНА по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на ДНА.

Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на работодателя – съкращения и уволнения

Нина Стоева

 • Общи основания за прекратяване на трудов договор от страна на работодател.
 • Прекратяване на трудов договор от страна на работодател с предизвестие – основания за прекратяване.
 • Съкращения при закриване на предприятие или част от него.
 • Съкращения при намаляване обема на работа.
 • Съкращаване на щат.
 • Съкращаване на служител, когато същия не отговаря на изискванията за длъжността.
 • Неспазване срока на предизвестие от страна на работодател или служител.
 • Дължими обезщетения от страна на работодател при прекратяване на трудов договор по негова инициатива.
 • Право на работодателя на подбор на служители за съкращаване в процес на съкращения.
 • Кога освободени служители имат право на обезщетение и от кого?
 • Прекратяване на трудов договор от страна на работодателя без предизвестие – основания за прекратяване.
 • Дисциплинарно уволнение и закрила при уволнение.
 • Възстановяване служители на работа след съкращение или уволнение по решение на съда.
 • Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу обезщетение.
 • Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие на страните.
 • Санкции за работодателя при неспазване на трудовото законодателство.

Отчитане на инвестиционни имоти

Недялка Куфарова

 • Определение за инвестиционен имот.
 • Разграничаване между материални запаси, ДМА, инвестиционни имоти и активи държани за продажба.
 • Определяне стойността на придобиване на инвестиционен имот.
 • Отчитане на инвестиционните имоти след тяхното първоначално признаване/завеждане.
 • Трансфер на инвестиционен имот в ДМА и обратно.
 • Счетоводни методи за амортизация на инвестиционни имоти.
 • Данъчна амортизация на инвестиционни имоти.
 • Счетоводен и данъчен амортизационен план за инвестиционни имоти.
 • Полезен живот на инвестиционен имот.
 • Остатъчна и амортизируема стойност на инвестиционен имот.
 • Спиране амортизацията на инвестиционен имот.
 • Преоценка и преоценъчен резерв на инвестиционен имот.
 • Обезценка на инвестиционен имот – счетоводен и данъчен ефект.
 • Реализиране/продажба на инвестиционен имот – данъчен и ДДС ефект, корекция на данъчен кредит.
 • Погиване на инвестиционен имот – счетоводен, данъчен и ДДС ефект.
 • Отписване на инвестиционен имот от счетоводния и данъчния амортизационен план.
 • Отчитане на инвестиционни имоти придобити чрез финансиране от различни финансиращи програми на правителството и Европейския Съюз.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с инвестиционни имоти.
 • Разлика в отчитане на инвестиционните имоти по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на инвестиционните имоти.

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Лекторите от първите три панела ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2017-06-06
  2. 2017-06-20
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 25 лв. (крайна цена)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, виж карта с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: