Предстоящи семинари

 • 08.08.2017

  Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях
  Обжалване на ревизионни актове
  Начисляване, деклариране, приспадане и възстановяване на ДДС

  виж повече
 • 22.08.2017

  Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане
  Отчитане на земеделско производство
  Вътреобщностна търговия, внос и износ на стоки

  виж повече

Семинар: 08.08.2017 , София, 13:30 ч.

Затвори

Контрол за спазването на трудовото законодателство – проверки от Инспекцията по Труда и подготовка за тях

Георги Димитров

 • Правомощия на Инспекцията по Труда.
 • Кои са най-честите причини за проверка от ИТ?
 • Документи, които трябва да има на обекта или в офиса при проверка от ИТ.
 • Документи, които инспекторите от ИТ задължително проверяват на място.
 • Документи, които ще трябва да се предоставят след проверката на място.
 • Съдържание на Трудовия Договор (ТД) – текстове и клаузи в ТД, които могат да създадат проблеми при проверка от ИТ.
 • Съответствие на дати в различните документи.
 • Инструктаж на работното място – служебни бележки, книги за инструктаж.
 • Най-честите предписания и санкции налагани от Инспекцията по Труда.

Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

Нина Стоева

 • Обжалване на данъчни доклади и ревизионни актове по реда на ДОПК.
 • Обжалване на други актове по реда на ДОПК.
 • Съдържание на жалбата по ДОПК.
 • Обжалване по административен ред – срокове за обжалване, спиране на изпълнението, правомощия на решаващия орган.
 • Обжалване по съдебен ред – срокове за обжалване, спиране на изпълнението, правомощия на съда.
 • Обжалване на мълчалив отказ.
 • Обжалване на актове по реда на Закона за Административните Нарушения и Наказания (ЗАНН) – видове актове, които подлежат на обжалване.
 • Срокове и процедура по обжалване на актове по реда на ЗАНН.
 • Съдържание на жалбата по ЗАНН.
 • Инстанционност на производството по ЗАНН.
 • Възобновяване на влезли в сила административно-наказателни производства.

Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

Иван Георгиев

 • Лица са задължени да начисляват и/или да плащат ДДС.
 • Отчита и деклариране на ДДС.
 • Възможности за корекции на ДДС.
 • Приспадане и прихващане на ДДС.
 • Отчитане и данъчно признаване на непризнат данъчен кредит.
 • Срокове за възстановяване на ДДС.
 • Проверки и ревизии за възстановяване на ДДС.
 • Обезпечителни мерки при проверки и ревизии за възстановяване на ДДС.
 • Най-чести откази за възстановяване на ДДС.
 • Отчитане на Данъчни Ревизионни Актове (ДРА) по ЗДДС.
 • Счетоводно отчитане на отложен данъчен кредит.
 • Счетоводно и данъчно отчитане на изгубен/пропуснат данъчен кредит.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Четирима от нашите експерти (в т.ч. лекторите от първите три панела) ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 22.08.2017 , София, 13:30 ч.

Затвори

Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане

Станислав Колев

 • Допустим максимален размер на извънредния труд за година.
 • Отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по Труда.
 • Водене на дневник за отчитане на извънредния труд.
 • Лица, за които се прилагат ограничения за полагане на извънреден труд.
 • Отказ за полагане на извънреден труд.
 • Заплащане на извънреден труд.
 • Извънреден труд по време на официален празник.
 • Санкции и административни нарушения при неправилно отчитане на извънредния труд.

Отчитане на земеделско производство

Димитър Пашов

 • Определение за земеделска продукция и биологичен актив.
 • Разграничаване на земеделска продукция от биологичен актив.
 • Разграничаване на земеделска продукция от преработена земеделска продукция.
 • Признаване и оценяване на земеделска продукция и биологичен актив.
 • Определяне себестойността на земеделска продукция и биологичен актив.
 • Отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавни и европейски фондове – субсидии.
 • Данъчно третиране на субсидиите за земеделски производители.
 • Фючърсни сделки за земеделска продукция – счетоводно отчитане и данъчни ефекти.
 • Брак и погиване на земеделска продукция – счетоводно отчитане и данъчни ефекти.
 • Обратно начисляване на ДДС за определени доставки на земеделска продукция.
 • Приспадане на акциз за горива за земеделски производители.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с отчитане на земеделското производство.
 • Разлика в отчитане на земеделското производство по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на земеделското производство.

Вътреобщностна търговия, внос и износ на стоки, съгласно ЗДДС

Александър Бояджиев

 • ВОД и ВОП на стоки.
 • Дистанционни продажби на стоки, тристранни и верижни операции.
 • ДДС при вътреобщностни услуги.
 • ДДС за услуги извършени за получатели извън Европейския Съюз.
 • ДДС при режим на активно усъвършенстване и временен внос.
 • Внос на стоки.
 • Износ на стоки.
 • Промяна на данъчната основа при внос на митница.
 • Документиране на вътреобщностните сделки, вноса и износа.
 • Място на изпълнение и данъчно събитие при вътреобщностни сделки.
 • Изискуемост на ДДС при вътреобщностни сделки.
 • Контрол на вътреобщностните сделки.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Четирима от нашите експерти (в т.ч. лекторите от първите три панела) ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2017-08-08
  2. 2017-08-22
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 25 лв. (крайна цена)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, виж карта с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: