Предстоящи семинари

 • 04.04.2017

  Документи при постъпване на служител
  Основни моменти в ЗДДС
  Деклариране на доходи изплатени на физическо лице

  виж повече
 • 18.04.2017

  Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и др.
  Дисциплинарни наказания и уволнения
  Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС

  виж повече
 • 09.05.2017

  Обезщетения при съкращения и оставане без работа
  Намаляване, преотстъпване и освобождаване от корпоративен данък
  Командировки в страната и чужбина

  виж повече
 • 23.05.2017

  Документиране на осигурителен стаж
  Имуществена отговорност на работодателя и на служителите
  Преминаване към МСФО

  виж повече

Семинар: 04.04.2017 , София, 13:30 ч.

Затвори

Постъпване на служител – документи от служителя, трудов договор, длъжностна характеристика и т.н.

 • Нормативни актове, регламентиращи изискванията за съдържание на трудово досие.
 • Какво представлява едно трудово досие и как трябва да се поддържа и съхранява?
 • Кои документи трябва да се представят от кандидата за работа преди сключване на трудов договор?
 • Може ли работододателя да изисква и допълнителни документи?
 • Какви документи е длъжен да изготви работодателя при сключване на трудов договор?
 • Има ли други документи, които ще се добавят в последствие към трудовото досие?
 • Кой има задължението да поддържа и съхранява трудовото досие?
 • Кой трябва да има достъп до документите от трудовото досие?
 • Какво представляват трудовите правоотношения?
 • Кои са основанията за възникване на ТПО?
 • Кога и как се сключва трудов договор?
 • Какво трябва да съдържа трудовия договор?
 • Какви са задълженията на работодателя при възникване на трудово правоотношение?
 • Кои документи задължително се връчват на служителя преди той да е постъпил на работа?
 • Кога започва да тече 7-дневния срок за постъпване на работа?
 • Какво се случва ако служителя не постъпи на работа в 7-дневния срок?
 • Как се удостоверява начало на изпълнението на трудовата дейност?
 • Кои промени в трудовия договор се декларират пред НАП.
 • Деклариране на сключването и промените в трудовия договор.
 • Санкции при нарушения на условията за сключване и регистриране на трудов договор.

Основни моменти в ЗДДС, доставка и липса на доставка, документиране и доказване на доставките по ЗДДС

 • Обекти на облагане с ДДС.
 • Данъчно задължени лица по ЗДДС, доставчик и получател.
 • Кога физическите лица са данъчно задължени лица по ЗДДС?
 • Какво са стока и услуга по смисъла на ЗДДС?
 • Кога е на лице доставка на стока и кога не?
 • Кога е на лице доставка на услуга и кога не?
 • Специфични случаи на доставки на стоки – вода, топло- и електро-енергия, природен газ и стандартен софтуер
 • Издаване, корекция и анулиране на фактури, дебитни и кредитни известия, протоколи и отчети за целите на ЗДДС.
 • Документално доказване на различните видове доставки съгласно ЗДДС.
 • Съхраняване на документи за целите на ЗДДС.
 • Съхраняване на документи и счетоводна отчетност на ДДС.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Деклариране на доходи изплатени на физическо лице – чл.73 от ЗДДФЛ

 • Начин на попълване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Задължение на платеца на доходите за предоставяне на информация по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Срок за подаването на справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Доходи, които се посочват в справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Особености при попълване на някои специфични доходи – нотариуси, наеми, граждански договори и т.н.
 • Санкции при неправилно попълване и при не подаване в срок на справката по чл.73 от ЗДДФЛ.

Дискусионен панел

Лекторите от първите три панела ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 18.04.2017 , София, 13:30 ч.

Затвори

Обезщетения по Кодекса на Труда за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и други – чл.220, чл.221, чл.224 и др. от КТ

Николай Иванов

 • Кои лица имат право на тези обезщетения и при какви условия?
 • Кой е компетентен при определяне правото на тези обезщетения?
 • Особености при определяне размера на обезщетенията?
 • Право на обезщетение при работа по няколко трудови договора едновременно.
 • За какво се изплащат обезщетенията?
 • Кога възниква основание за изплащане на обезщетение?
 • Какви осигуровки и данъци се начисляват върху изплатеното обезщетение?
 • Как се декларират тези обезщетения с декларация 1 и 6?
 • Зачитат ли се тези обезщетения за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход?
 • Какви документи се съставят за получаване на тези обезщетения?
 • Какви записи се правят в трудовите книжки за тези обезщетения?
 • Санкции и административна отговорност при неправилно определяне на правото на обезщетение или при неначисляване и неизплащането им.

Дисциплинарна отговорност, дисциплинарни наказания и дисциплинарно уволнение на служител

 • Правилник за вътрешния трудов ред в предприятието.
 • Задълженията на служителите по отношение спазването на правилника за вътрешен трудов ред.
 • Видове нарушения на трудовата дисциплина.
 • Дисциплинарни наказания и приложими критерии при тяхното налагане.
 • Основанията за налагане на наказанието ”дисциплинарно уволнение”.
 • Могат ли да се налагат глоби и санкции на служители?
 • Процедура за налагане на дисциплинарни наказания и дисциплинарно уволнение.
 • Закрила при уволнение.
 • Заличаване на дисциплинарните наказания.

Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС, специален ред на облагане с ДДС

Доника Маринова

 • Облагаеми доставки.
 • Освободени доставки.
 • Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС.
 • Специален ред на облагане при обща туристическа услуга
 • Облагане на маржа на цената – стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
 • Облагане на доставки на услуги по електронен път от лица, извън ЕС
 • Облагане на доставки на инвестиционно злато.
 • Облагане на доставки на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци.
 • Обратно начисляване на ДДС.
 • ВОП на ново превозно средство.
 • Инцидентен ВОД на ново превозно средство.
 • Данъчно събитие, данъчна основа и място на изпълнение при специалния ред на облагане с ДДС.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗДДС.

Дискусионен панел

Екип експерти

Лекторите от първите три панела ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 09.05.2017 , София, 13:30 ч.

Затвори

Обезщетения при съкращения и оставане без работа – чл.222 от КТ

Николай Иванов

 • Кои лица имат право на обезщетения при съкращения и при какви условия?
 • Кой е компетентен при определяне правото на обезщетения при съкращения?
 • Особености при определяне размера на обезщетенията при съкращения.
 • Как се тълкува понятието последователни години трудов стаж?
 • Право на обезщетение при работа по няколко трудови договора едновременно.
 • За какво се изплащат обезщетенията?
 • Кога възниква основание за изплащане на обезщетение?
 • Какви осигуровки и данъци се начисляват върху изплатеното обезщетение?
 • Как се декларират обезщетенията с декларация 1 и 6?
 • Зачитат ли се обезщетенията за трудов и осигурителен стаж и осигурителен доход?
 • Какви документи се съставят за получаване на обезщетение за съкращение?
 • Какви записи в трудовите книжки се правят при изплащане на обезщетение при съкращение?
 • Санкции и отговорност при неправилно определяне на обезщетенията, неправилно подаване на данни и неправилни вписвания в трудовата книжка или в други документи удостоверяващи стаж и доход.

Намаляване, преотстъпване и освобождаване от корпоративен данък. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане. Прилагане на СИДДО. Печалби и доходи с източници в България. Трансфери между място на стопанска дейност в страната и в чужбина.

Александър Бояджиев

 • Печалби и доходи с източници в България.
 • Печалби и доходи с източници в чужбина.
 • Трансфери между място на стопанска дейност в страната и чужбина.
 • Приспадане на платен корпоративен данък в чужбина по метода на данъчния кредит.
 • Приспадане на платен корпоративен данък в чужбина по метода на освобождаване с прогресия.
 • Намаляване, преотстъпване и освобождаване от корпоративен данък.
 • Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане.
 • Възможности и методи за прилагане на СИДДО.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗКПО и СИДДО.

Командировки в страната и чужбина

 • Кои лица могат да бъдат командировани?
 • Документиране на командировките.
 • Съгласие и несъгласие на командированото лице.
 • Продължителност на командировките.
 • Лимити и разходни норми за командированите лица в страната и чужбина.
 • Разходно-оправдателни документи към командировката.
 • Отчитане на командировката от командированото лице.
 • Счетоводно отчитане на командировката – правила и най-чести проблеми.
 • Данък върху дохода и осигуряване на командированите лица при надхвърляне на допустимите разходи за командировка.
 • Особености при командировка в чужбина за срок по-дълъг от 30 дни.
 • Командироване на управители и управителното тяло на предприятието.
 • Командироване на собственици на предприятието.
 • Санкции за некоректно прилагане на законодателството, свързано с отчитане на командировките.

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Лекторите от първите три панела ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 23.05.2017 , София, 13:30 ч.

Затвори

Осигурителен стаж – установяване, зачитане и документиране

Адриана Ноева

 • Изчисляване на осигурителния стаж.
 • Лица, за които се издават документи за осигурителен стаж.
 • Осигурителен стаж при повече от едно правоотношение.
 • Осигурителен стаж при трудови и други правоотношения.
 • Периоди, които не се зачитат за осигурителен стаж.
 • Осигурителен стаж при пълно и при непълно работно време.
 • Специфични вписвания в УП2 и УП3.
 • Съхранение на УП2 и УП3.
 • Вписване на извънреден труд в удостоверенията.
 • Примери за изчисляване на осигурителен стаж.
 • Примери за попълване на УП2 и УП3.
 • Корекция за на УП2 и УП3.
 • Санкции при неправилно изчисляване или документиране на осигурителния стаж.

Имуществена отговорност на работодателя и на служителите по КТ

 • Имуществена Отговорност (ИО) на работодателя – понятие за трудова злополука и професионална болест.
 • Предпоставки за реализиране на ИО на работодателя.
 • Ред за реализиране на ИО на работодателя.
 • Изключване или намаляване на отговорността на работодателя.
 • Регресен иск от работодател към виновно лице или причинител на вреда.
 • Имуществена Отговорност (ИО) на служител – понятие.
 • Пълна и ограничена ИО служител.
 • Предпоставки за прилагане на различните видове ИО на служител.
 • Размер на ИО при обикновени служители, отчетници и ръководители.
 • ИО на служител при липси, начети и нанесени вреди върху имущество на предприятието.
 • ИО на служител при производствен брак вследствие на небрежност.
 • ИО на служител при Пътно Транспортно Произшествие (ПТП) със служебен автомобил.
 • Солидарна и бригадна ИО на служители.
 • Процедура по реализиране на ИО на служител – извънсъдебна и съдебна.

Първоначално преминаване към МСФО – ползи и предизвикателства

 • Предимства и възможности които разкрива прилагането на МСФО.
 • Задължително и доброволно преминаване към МСФО.
 • Трудно или лесно е преминаването към МСФО?
 • Стъпки за преминаване към МСФО.
 • Изготвяне на встъпителен баланс по МСФО.
 • Най-често срещани корекции при съставяне на встъпителния баланс.
 • Изготвяне на нова счетоводна политика по МСФО.
 • Корекции в отчитане на активи и пасиви по МСФО.
 • Данъчни ефекти при преминаване към МСФО.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети в годината на преминаване към МСФО.
 • Първи финансов одит по МСФО.
 • Санкции при неприлагане на МСФО, когато това е задължително.

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Лекторите от първите три панела ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2017-04-04
  2. 2017-04-18
  3. 2017-05-09
  4. 2017-05-23
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 25 лв. (крайна цена)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, виж карта с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: