Предстоящи семинари

 • 20.11.2018

  Размер и право на платен годишен отпуск
  Данъчни ефекти при бизнес комбинации
  Плащане на корпоративни данъци

  виж повече
 • 04.12.2018

  Удържане на данък по трудово правоотношение
  Отчитане на земеделско производство
  Обезщетение на гражданите за вреди причинени от държавата

  виж повече
 • 18.12.2018

  Годишно Приключване на ЮЛ
  Съставяне на ГДД

  виж повече

Семинар: 20.11.2018 , София, 13:30 ч.

Затвори

Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

 • Право на платен годишен отпуск.
 • Право за ползване на платен годишен отпуск
 • Размер на платения годишен отпуск.
 • Ползване на платен годишен отпуск
 • Прекъсване на ползването на ПГО
 • Отлагане на ползването на ПГО
 • Парично компенсиране на ПГО
 • Отчитане на ползваните отпуски.
 • Санкции

Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

Доника Маринова

 • Определение за бизнес комбинация.
 • Определения за преобразуване, придобиване, сливане, вливане, разделяне, отделяне и несъстоятелност.
 • Дружества под общ контрол, които са извън обхвата на бизнес комбинациите.
 • Какви активи и пасиви могат да бъдат обект на бизнес комбинация – могат да сменят собственика си в резултат на бизнес комбинация.
 • Идентификация и оценка на придобити активи и поети пасиви в резултат на бизнес комбинация.
 • Разпределение на покупната цена върху придобитите активи и пасиви.
 • Счетоводно отчитане на преобразуване, придобиване, сливане, вливане, разделяне, отделяне и несъстоятелност.
 • Данъчни ефекти при вливане, сливане, разделяне и отделяне – в отчуждаващото и приемащото предприятие.
 • ДДС ефекти при активи, които са сменили собственика си при бизнес комбинация – в отчуждаващото и приемащото предприятие.
 • Репутация от бизнес комбинация и оценка на нейната стойност.
 • Тестове за обезценка на репутацията.
 • Одиторска проверка на преобразуващи се дружества в резултат на бизнес комбинация.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с отчитане на бизнес комбинации.
 • Разлика в отчитане на бизнес комбинации по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на бизнес комбинации.

Корпоративно облагане, плащане на данъците по ЗКПО, документална обоснованост и корекция на счетоводни грешки, съгласно ЗКПО

Салих Асанов

 • Обекти на облагане с корпоративен данък.
 • Данъчно задължени лица по ЗКПО.
 • Видове данъци – корпоративен, данък при източника, данък върху разходите и алтернативен данък.
 • Определяне на данъчна основа.
 • Данъчни ставки.
 • Срок и начин за деклариране на данъците по ЗКПО.
 • Плащане на данъците по ЗКПО.
 • Авансови вноски – изчисляване, деклариране и внасяне.
 • Какви са изискванията към документирането на сделките, за да бъдат документално обосновани?
 • Кои разходи са данъчно признати и при какви условия?
 • Какво представлява счетоводна грешка и как се коригира – счетоводни и данъчни аспекти.
 • Погасяване на данъчни задължения по давност.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗКПО.

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Четирима от нашите експерти (в т.ч. лекторите от първите три панела) ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 04.12.2018 , София, 13:30 ч.

Затвори

Удостоверяване и документиране на изплатен доход и удържан данък по трудово правоотношение

 • Годишно преизчисляване на данъка по основно трудово правоотношение.
 • Срок за преизчисляване на данъка при работодателя по основно трудово правоотношение.
 • Ред за преизчисляване на данъка на годишна база.
 • Доходи, които се включват при годишното преизчисляване на ДОД.
 • Задължение на служителите за предоставяне на информация.
 • Случаи, при които не се извършва преизчисляване на годишна база.
 • Срок за предоставяне на документи на служителите, дори и в случаите, в които не е направено преизчисляване на данъка на годишна база.
 • Санкции при неправилно преизчисляване на данъка, при неиздаване на документите и непредставянето им на служителите.

Отчитане на земеделско производство

Доника Маринова

 • Определение за земеделска продукция и биологичен актив.
 • Разграничаване на земеделска продукция от биологичен актив.
 • Разграничаване на земеделска продукция от преработена земеделска продукция.
 • Признаване и оценяване на земеделска продукция и биологичен актив.
 • Определяне себестойността на земеделска продукция и биологичен актив.
 • Отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавни и европейски фондове – субсидии.
 • Данъчно третиране на субсидиите за земеделски производители.
 • Фючърсни сделки за земеделска продукция – счетоводно отчитане и данъчни ефекти.
 • Брак и погиване на земеделска продукция – счетоводно отчитане и данъчни ефекти.
 • Обратно начисляване на ДДС за определени доставки на земеделска продукция.
 • Приспадане на акциз за горива за земеделски производители.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с отчитане на земеделското производство.
 • Разлика в отчитане на земеделското производство по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на земеделското производство.

Обезщетение на гражданите за вреди причинени от държавата и общините и Защита на правата на гражданите пред Европейския съд по правата на човека

 • При какви случаи може да се търси обезщетение от държавата и общините;
 • Кои са приложимите нормативни актове;
 • Кой е компетентният съд, който може да разгледа спора;
 • Разлика между право на Европейския съюз и международно право;
 • Принцип на наднационална правна система на ЕС, резултат от трансфера на законодателен суверенитет от държавите членки на ЕС;
 • Компетентност на Съда на европейския съюз и Европейския съд по правата на човека;
 • Подаване на Жалба до Европейския съд по правата на човека;
 • Европейска конвенция за правата на човека

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Четирима от нашите експерти (в т.ч. лекторите от първите три панела) ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 18.12.2018 , София, 13:30 ч.

Затвори

Годишно Приключване на ЮЛ – Новости и важни моменти (за изминалата година)

Методи Христов

 • Новости в данъчното законодателство за 2017-та:
  1. промени в ЗДДС;
  2. промени в ЗКПО;
  3. промени в ЗДДС;
  4. промени в ЗДДФЛ;
  5. промени в ДОПК.

Васил Пантев

Годишно Приключване на ЮЛ – Съставяне на ГДД (за изминалата година)

 • Преглед в детайли на правилният начин на попълване на Годишната данъчна декларация за 2018-та.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2018-11-20
  2. 2018-12-04
  3. 2018-12-18
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 30 лв. (с включен ДДС)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, или схема с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: