Предстоящи семинари

 • 21.11.2017

  Ползване на платен годишен отпуск
  Данъчни ефекти при бизнес комбинации
  Деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

  виж повече
 • 05.12.2017

  Годишно преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения
  Отчитане на имоти, машини и съоръжения
  Регламен за обработване и обмен на лични данни - правна рамка

  виж повече
 • 19.12.2017

  Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти (за изминалата год.)
  Годишно Приключване на ЮЛ – съставяне на ГДД (за изминалата год.)

  виж повече

Семинар: 21.11.2017 , София, 13:30 ч.

Затвори

Право на придобиване и ползване на платен годишен отпуск

 • Право на платен годишен отпуск
 • Право за ползване на платен годишен отпуск
 • Размер на платения годишен отпуск
 • Ползване на платен годишен отпуск
 • Прекъсване на ползването на ПГО
 • Отлагане на ползването на ПГО
 • Погасяване на правото за ползване на ПГО
 • Парично компенсиране на ПГО
 • Отчитане на ползваните отпуски.
 • Санкции.

Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

Доника Маринова

 • Определение за бизнес комбинация.
 • Определения за преобразуване, придобиване, сливане, вливане, разделяне, отделяне и несъстоятелност.
 • Дружества под общ контрол, които са извън обхвата на бизнес комбинациите.
 • Какви активи и пасиви могат да бъдат обект на бизнес комбинация – могат да сменят собственика си в резултат на бизнес комбинация.
 • Идентификация и оценка на придобити активи и поети пасиви в резултат на бизнес комбинация.
 • Разпределение на покупната цена върху придобитите активи и пасиви.
 • Счетоводно отчитане на преобразуване, придобиване, сливане, вливане, разделяне, отделяне и несъстоятелност.
 • Данъчни ефекти при вливане, сливане, разделяне и отделяне – в отчуждаващото и приемащото предприятие.
 • ДДС ефекти при активи, които са сменили собственика си при бизнес комбинация – в отчуждаващото и приемащото предприятие.
 • Положителна търговска репутация от бизнес комбинация и оценка на нейната стойност.
 • Тестове за обезценка на положителна търговска репутация.
 • Одиторска проверка на преобразуващи се дружества в резултат на бизнес комбинация.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с отчитане на бизнес комбинации.
 • Разлика в отчитане на бизнес комбинации по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на бизнес комбинации.

Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

Васил Пантев

 • Видове местни данъци.
 • Видове местни такси.
 • Местните данъци и такси, като политика на местната власт.
 • Наредбите на местната власт, свързани с определяне на местните данъци и такси.
 • Определяне на данъчната основа за физически и юридически лица.
 • Деклариране на местните данъци и такси.
 • Деклариране покупка на недвижим имот.
 • Деклариране покупка на МПС.
 • Деклариране на патентен данък.
 • Данъчни облекчения за местни данъци и такси.
 • Възможности за намаляване на местни данъци и такси по инициатива на данъкоплатеца.
 • Погасяване на данъчни задължения по давност.
 • Санкции за некоректно прилагане на ЗМДТ.

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Четирима от нашите експерти (в т.ч. лекторите от първите три панела) ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 05.12.2017 , София, 13:30 ч.

Затвори

Удостоверяване и документиране на изплатен доход и удържан данък по трудово правоотношение

 • Годишно преизчисляване на данъка по основно трудово правоотношение.
 • Срок за преизчисляване на данъка при работодателя по основно трудово правоотношение.
 • Ред за преизчисляване на данъка на годишна база.
 • Доходи, които се включват при годишното преизчисляване на ДОД.
 • Задължение на служителите за предоставяне на информация.
 • Случаи, при които не се извършва преизчисляване на годишна база.
 • Срок за предоставяне на документи на служителите, дори и в случаите, в които не е направено преизчисляване на данъка на годишна база.
 • Санкции при неправилно преизчисляване на данъка, при неиздаване на документите и непредставянето им на служителите.

Отчитане на имоти, машини и съоръжения

 • Определение за Дълготрайни Материални Активи (ДМА).
 • Разграничаване между материални запаси, ДМА, инвестиционни имоти и активи държани за продажба.
 • Начини на придобиване на ДМА – покупка, лизинг, изграждане за собствена сметка, апорт и чрез преобразуване.
 • Отчитане на разменени активи – бартер.
 • Определяне стойността на придобиване на ДМА.
 • Отчитане на ДМА след тяхното първоначално признаване по себестойност или по преоценъчна стойност.
 • Отчитане на активи държани за продажба.
 • Отчитане на активите в процес на изграждане.
 • Кога се капитализират ремонти и подобрения на собствен или нает актив и кога могат да се отчетат като разход.
 • Счетоводни методи за амортизация на ДМА.
 • Данъчна амортизация на ДМА.
 • Счетоводен и данъчен амортизационен план за ДМА.
 • Определяне и промяна на полезния живот на ДМА и ефектите върху финансовия резултат.
 • Остатъчна и амортизируема стойност на ДМА.
 • Спиране амортизацията на ДМА.
 • Преоценка и преоценъчен резерв на ДМА.
 • Обезценка на ДМА – счетоводен и данъчен ефект.
 • Реализиране/продажба на ДМА – данъчен и ДДС ефект, корекция на данъчен кредит.
 • Липса, брак и погиване на ДМА – счетоводен, данъчен и ДДС ефект.
 • Отписване на ДМА от счетоводния и данъчния амортизационен план.
 • Отчитане на активи придобити чрез финансиране от различни финансиращи програми на правителството и Европейския Съюз.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с ДМА.
 • Разлика в отчитане на ДМА по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на ДМА.

Правна рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 за обработването и обмена на лични данни на физически лица

 • Какви са новите положения, които създава регламентът;
 • За кого се прилага Регламента и за кого не
 • Кой е администратор на лични данни и кой обработващ;
 • Искане за съгласие, право на достъп до данните на лицата, чиито данни се обработват;
 • Задължения на администраторите при Предоставяне на информация и достъп до лични данни;
 • Правото да бъдеш забравен;
 • Обем на отговорността на обработващия и възможност за регресна отговорност;
 • Задължение за поддържане на регистри;
 • Определяне на длъжностно лице по защита на личните данни;
 • Задължение за отчетност;
 • Прилагане на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните;
 • Санкции за нарушения на законодателството относно защита на личните данни.

Дискусионен панел

Екип експерти от Академия Булмар

Четирима от нашите експерти (в т.ч. лекторите от първите три панела) ще отговарят на вашите въпроси. Първо се разглеждат казуси, зададени при записване. След изчерпване на предварителните въпроси, в случай че остане време се преминава към свободна дискусия с присъстващите.

Семинар: 19.12.2017 , София, 13:30 ч.

Затвори

Годишно Приключване на ЮЛ – Новости и важни моменти (за изминалата година)

Методи Христов

 • Новости в данъчното законодателство за 2017-та:
  1. промени в ЗДДС;
  2. промени в ЗКПО;
  3. промени в ЗДДС;
  4. промени в ЗДДФЛ;
  5. промени в ДОПК.

Димитър Пашов

Годишно Приключване на ЮЛ – Съставяне на ГДД (за изминалата година)

 • Преглед в детайли на правилният начин на попълване на Годишната данъчна декларация за 2017-та.

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2017-11-21
  2. 2017-12-05
  3. 2017-12-19
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 25 лв. (крайна цена)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, виж карта с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: