Предстоящи семинари

 • 17.09.2019

  Системи за заплащане на тр. възнаграждение
  Сделки между свързани лица
  Съставяне на консoлидирани финансови отчети

  виж повече
 • 01.10.2019

  Права и задължения при ревизионен процес
  Командировки в страната и чужбина
  Отчитане на провизии, условни задължения и активи

  виж повече
 • 15.10.2019

  Обезщетения за неспазено предизвестие, неизползван отпуск
  Обезщетения при съкращения и оставане без работа
  Първоначално преминаване между счетоводни рамки

  виж повече
 • 05.11.2019

  Документиране на осигурителен стаж
  Дисциплинарно уволнение на служител
  Обезценка на активи

  виж повече
 • 19.11.2019

  Размер и право за ползване на платен годишен отпуск
  Хонорари и осигуровки по граждански договори
  Корпоративно облагане и корекция на счетоводни грешки

  виж повече
 • 03.12.2019

  Документиране на доход и данък по трудово правоотношение
  Отчитане на земеделско производство
  Отговорност на съдружника, пълномощника и длъжностното лице

  виж повече

Семинар: 17.09.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори

Структура и организация на работната заплата – основно и допълнително възнаграждение и системи за заплащане

 • Системи за заплащане на труда.
 • Правила за организацията на работната заплата.
 • Основно трудово възнаграждение.
 • Допълнителни възнаграждения.
 • Начини за определяне на допълнителните трудови възнаграждения.
 • Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер – процент за прослужено време и други.
 • Други допълнителни трудови възнаграждения – бонуси, премии, допълнително материално стимулиране и други.
 • Възнаграждение за положен извънреден или нощен труд или за труд по време на почивни и празнични дни.
 • Брутно трудово възнаграждение.
 • База за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск.
 • База за определяне на обезщетенията по Кодекса на Труда.
 • Санкции и административни нарушения за организация на работната заплата.

Сделки между свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти *

 • Определение за свързани лица по различните закони – ДОПК, ТЗ, ЗМСП, КТ, Закона за Кредитните Институции, Счетоводните Стандарти и други.
 • Оповестяване на свързани лица – случаите в които това се налага, не само от гледна точка на финансовите отчети.
 • Случаите в които две лица се приемат за свързани, дори и да не са.
 • Официално и неофициално свързани лица.
 • Отчитане на сделките между свързани лица.
 • Правила за ценообразуване между свързани лица.
 • Трансферно ценообразуване – основни принципи и методи за определяне на пазарни цени.
 • Отчитане на заеми между свързани лица.
 • ДДС ефекти при сделки между свързани лица.
 • Деклариране на сделки и заеми между свързани лица в ГДД и пред БНБ.
 • СИДДО ефекти между свързани лица.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани със сделки между свързани лица.
 • Разлика в отчитане на сделки между свързани лица по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на сделки между свързани лица.

Съставяне и представяне на консoлидирани финансови отчети

 • Кои дружества съставят консолидирани финансови отчети – задължителни прагове и доброволно съставяне.
 • Ползите от съставяне на консолидирани финансови отчети.
 • Консолидиране на финансови отчети за мениджърски или инвестиционни цели.
 • Кои дружества влиза в обхвата на консолидация?
 • Кои дружества участват с пълна и кои с частична консолидация?
 • Основни правила при съставяне на консолидирани финансови отчети.
 • Основни процедури при съставяне на консолидирани финансови отчети.
 • Идентифициране и елиминиране на вътрешно-групови салда, обороти и нереализирани печалби/загуби.
 • Отчитане дела на неконтролиращо участие.
 • Методи за отчитане на инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия – собствен капитал и себестойностен модел.
 • Консолидиране на дъщерни дружества в чужбина.
 • Оповестявания към консолидираните финансови отчети.
 • Разлика в съставянето на консолидирани финансови отчети по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Финансов одит на консолидирани финансови отчети.
 • Публикуване и комуникиране на консолидирани финансови отчети.
 • Санкции при некоректно съставяне и публикуване на консолидирани финансови отчети.

Съставяне и представяне на консoлидирани финансови отчети - Казуси

Семинар: 01.10.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори
Информация за темите очаквайте скоро...

Семинар: 15.10.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори
Информация за темите очаквайте скоро...

Семинар: 05.11.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори
Информация за темите очаквайте скоро...

Семинар: 19.11.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори
Информация за темите очаквайте скоро...

Семинар: 03.12.2019 , София, 13:30 ч.

Затвори
Информация за темите очаквайте скоро...

Форма за записване

 • Избери семинар

  1. 2019-09-17
  2. 2019-10-01
  3. 2019-10-15
  4. 2019-11-05
  5. 2019-11-19
  6. 2019-12-03
 • Начин на плащане

  1. На място
  2. Банков път

Обща информация за посетители на семинарите

 • начален час започваме в 13:30 ч., за регистрация и настаняване елате 15 мин. по-рано
 • продължителност семинарите протичат в 4 панела, средно по 50 мин., с кафе-паузи между тях
 • цена посещение на семинар струва: 30 лв. (с включен ДДС)
 • данни за плащане IBAN: BG13STSA93000022805817; Получател: Академия Булмар
 • местоположение виж на картата, или схема с обяснения
 • видео запис всеки посетител получава право на достъп до видео записите от семинара

Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: