Място на изпълнение на доставките по ЗДДС

дата: 03.05.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 58 мин

гледания: 231

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Систематично представяне на материята относно мястото на изпълнение на доставките в контекста на международната търговия със стоки и услуги. Семинарът започва с въвеждаща дискусия относно видовете доставки от гледна точка на ДДС и някои релевантни за темата характеристики на ДДС като тип данък. Последователно са разгледани въпросите за:

 • Еднозначно определяне на държавата, в която се дължи ДДС;
 • Разграничение между стоки и услуги за целите на определянето на мястото на изпълнение;
 • Общ принцип за място на изпълнение на доставка на стоки;
 • Модификации на общия принцип при доставка на стоки – вътреобщностни доставки и придобивания, тристранни операции, дистанционни продажби, доставки с монтаж и инсталиране;
 • Общ принцип за място на изпълнение на доставка на услуги;
 • Модификации на общия принцип при доставка на услуги – услуги, свързани с недвижими имоти, транспортни услуги, провеждане на събития, наем на превозни средства и някои услуги, предоставени на лица, установени извън ЕС.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какви са видовете доставки от гледна точка на ЗДДС?
 2. Когато един служител на трудов договор изпълнява задълженията си по него, каква доставка извършва – облагаема, освободена, друго?
 3. Кои доставки са извън обхвата на ЗДДС?
 4. Кои доставки са облагаеми, освободени или необлагаеми по смисъла на ЗДДС?
 5. Когато едно физическо лице продаде наследствения си апартамент, това облагаема доставка ли е, трябва ли да се регистрира по ЗДДС и да начислява ДДС?
 6. Кога има липса на доставка за целите на ДДС, но всъщност има реална доставка на стока или услуга?
 7. Какъв е смисълът да има правила за определяне на място на изпълнение на доставката?
 8. Може ли при облагаема доставка, държавата, в която се дължи ДДС да е повече от една?
 9. Какъв е общият принцип за място на изпълнение на доставката?
 10. Какво е стока и какво е услуга, за целите на ЗДДС?
 11. Доставка на стока или услуга е доставката на нематериален актив, по смисъла на ЗДДС?
 12. Доставка на стока или услуга е продажбата на сграда, по смисъла на ЗДДС?
 13. Как следва да се третира за целите на ЗДДС продажбата на патент – като доставка на стока или като доставка на услуга?
 14. Къде е мястото на изпълнение при доставка на стоки?
 15. Как се третира за целите на ЗДДС продажба от българско дружество на стоки на дружество в страна членка на ЕС? Кой и какво ДДС начислява?
 16. Трябва ли и кой да начислява ДДС, при продажба на стоки от едно българско дружество, на друго българско дружество, като стоките ще се изнасят за страна извън ЕС?
 17. Къде е мястото на изпълнение на доставката при ВОД?
 18. Кой начислява ДДС при ВОД?
 19. Къде е мястото на изпълнение на доставката при ВОП?
 20. Как се облага и с каква ставка на ДДС доставката при ВОП?
 21. Как се облагат с ДДС тристранните операции?
 22. Къде е мястото на изпълнение при доставка на стоки с монтаж и инсталация?
 23. Какво е дистанционна продажба?
 24. Как се определя мястото на изпълнение на доставката при дистанционна продажба?
 25. Как се облага доставката на стоки от българско регистрирано по ЗДДС лице, което извършва дистанционни продажби в страна членка на ЕС, преди и след регистрацията му по ДДС в тази страна членка?
 26. Къде е мястото на изпълнение на достваките при доставка на услуги?
 27. Ако българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава услуга от фирма, регистрирана по ДДС в страна членка на ЕС, къде е мястото на изпълнение на доставката?
 28. Къде е мястото на изпълнение на доставката, ако българско дружество получава услуга от фирма със седалище извън ЕС?
 29. При получаване на услуга от нерегистрирано лице от ЕС, трябва ли да се начисли ДДС?
 30. Къде е мястото на изпълнение на доставката, ако българска фирма оказва услуги на физическо лице от ЕС?
 31. Къде е мястото на изпълнение на доставка на консултантска услуга от българска фирма на физическо лице извън ЕС?
 32. Как се определя мястото на изпълнение на доставката на услуга, когато получателите не са в рамките на ЕС?
 33. Как се определя мястото на изпълнение при доствака на услуги, свързани с недвижим имот?
 34. Къде е мястото на изпълнение на услугата, извършвана от туроператор?
 35. Как се облага за целите на ДДС туроператорската услуга?
 36. Как се определя мястото на изпълнение на доставката при международен пътнически транспорт?
 37. Как се облагат по ЗДДС доставките при международен пътнически транспорт?
 38. Как се определя мястото на изпълнение на доставката при провеждане на семинари, панаири и т.н.?
 39. Какви са различните варианти за данъчно облагане по ЗДДС на провеждането на семинари, обучения, панаири и други подобни?
 40. Каква е разликата между данъчно третиране по смисъла на ЗДДС на краткосрочното и дългосрочното отдаване под наем на превозно средство?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: