Корекции на данъчен кредит

дата: 02.10.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 20 мин.

гледания: 154

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Ползването на данъчен кредит е практически най-важната част от материята за ДДС. Нерядко в практиката се налага корекция на вече ползван данъчен кредит. Практикуващите счетоводители трябва да познават много добре случаите, в които такава корекция е необходима и как тя се прави. В семинара са разгледани практическите казуси в тази насока.

Разгледани теми:

 • Изменения на данъчната основа – срокове за отразяване на дебитни, кредитни известия и коригиращи протоколи;
 • Корекции на данъчен кредит при промяна на предназначението на активите;
 • Корекция на данъчен кредит при липси, унищожаване и брак;
 • Формули за корекция на данъчен кредит при дълготрайни активи;
 • Увеличаване на ползван данъчен кредит;
 • Случаи, в които не се прави корекция на данъчен кредит: преобразувания и апорти, безвъзмездни доставки с право на данъчен кредит, непреодолима сила, аварии и катастрофи, естествени фири, технологичен брак, изтичане на срок на годност, амортизирани активи.

Разгледани въпроси и примери от практиката:
(За лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Кога се налага корекция на данъчен кредит?
 2. Какво представлява корекцията на данъчен кредит?
 3. Законосъобразна ли е корекцията на данъчен кредит?
 4. Съществуват ли законови ограничения за корекция на данъчен кредит?
 5. Кога едно лице има право на корекция на данъчен кредит?
 6. Колко пъти едно лице може да коригира данъчен кредит и в каква посока?
 7. Как се коригира данъчен кредит вследствие на изменението на данъчната основа?
 8. В какъв срок се включва получено дебитно известие в дневника за покупките?
 9. Има ли връзка и някакво ограничение във времето между ползването на данъчен кредит по фактура и последващото ползване на данъчен кредит по дебитно известие към същата фактура?
 10. Ако не е ползван данъчния кредит по основната фактура, имаме ли право да ползваме данъчен кредит по дебитно известие и да коригираме с кредитно известие?
 11. При анулиране на получена фактура и последващо издаване на нова фактура имаме ли ограничение за ползване на данъчния кредит по новата фактура?
 12. В какъв срок се включва кредитно известие в дневника за покупките?
 13. Как документално се извършва корекцията на данъчен кредит при ВОП?
 14. Как се документира корекцията на ползван данъчен кредит в различните случаи, налагащи това обстоятелство?
 15. Каква е разликата между корекция на данъчен кредит и начисление на ДДС?
 16. В случай на ВОП при намаляване на данъчната основа може ли да се издаде коригиращ протокол за самоначисляване за намаление на данъчния кредит?
 17. В какви срокове се включват коригиращите протоколи за самоначисляване в дневниците за покупки и продажби?
 18. Как се прави корекция на данъчен кредит, когато е ползван данъчен кредит за определени стоки, които по-късно започват да се използват за освободени доставки?
 19. В какъв срок се извършва корекцията на данъчен кредит за придобит актив, ако започнем за го използваме за освободени доставки?
 20. Как и кога се прави корекция при установяване, че даден актив, за който е ползван пълен данъчен кредит, ще се използва и за освободени и за облагаеми доставки?
 21. Има ли разлика между корекцията на данъчен кредит за дълготрайни и краткотрайни активи?
 22. Как се прави корекция на данъчен кредит за недвижими вещи?
 23. Как се изчислява периодът, за който се прави корекция на данъчен кредит за дълготрайни активи?
 24. Как се прави корекция на данъчен кредит за продукция или незавършено производство?
 25. Как и кога се прави корекция на данъчен кредит, в случаите на ползван частичен данъчен кредит?
 26. Кога е възможно корекцията на данъчен кредит да е в посока увеличение на ползвания данъчен кредит?
 27. Как се прави корекцията в увеличение на ползвания данъчен кредит за актив, за който е ползван частичен данъчен кредит?
 28. Колко пъти може да се прави корекция на данъчен кредит за един актив?
 29. Как се прави корекция на данъчен кредит при продажба под пазарната цена?
 30. Как се облага продажбата и прави ли се корекция на данъчен кредит при  продажба между свързани лица на МПС, което е извършено на по-ниска от пазарната цена, след като са изтекли 5 години от придобиването му?
 31. Какви са ограниченията за корекции на данъчен кредит?
 32. Правят ли се корекции на данъчен кредит при сделки по търговския закон?
 33. Прави ли се корекция на данъчен кредит при безвъзмездни доставки с право на данъчен кредит?
 34. Прави ли се корекция на данъчен кредит, когато данъчния режим на сделката се променя със закон?
 35. Прави ли се корекция на данъчен кредит за недвижими имоти след 20 години и за всички останали след 5 години от придобиването им?
 36. Прави ли се корекция на данъчен кредит при липси, брак и погиване, причинени от непреодолима сила?
 37. Прави ли се корекция на данъчен кредит при унищожаване на акцизни стоки по реда на ЗАДС?
 38. Коригира ли се данъчния кредит при липси от промяна на физикохимичните свойства в нормални размери съгласно нормите за пределните размери за фири?
 39. Правят ли се корекции на данъчен кредит при липси по време на съхранение и транспорт, брак поради изтичане срока на годност съгласно от нормативен акт?
 40. Прави ли се корекция на данъчен кредит в случай на брак на ДМА, когато балансовата му стойност е по-ниска от 10% от отчетната стойност?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: