Корекция на счетоводни и данъчни грешки

дата: 19.06.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 57 мин.

гледания: 75

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Материята за коригиране на грешки и отразяване на промени в счетоводната политика е разгледана в счетоводен и данъчен ракурс. Представени са практически примери, демонстриращи ефектите от тези събития във финансовите отчети и в годишната данъчна декларация по ЗКПО. Разгледани са по-конкретно:

 • Класификация на счетоводните и данъчните грешки;
 • Счетоводни подходи за коригиране на грешките;
 • Данъчни ефекти от коригирането на грешки;
 • Разграничение на промяната на счетоводна политика от корекция на грешка и преразглеждане на приблизителна счетоводна оценка;
 • Счетоводни подходи за отразяване на промяна в счетоводната политика;
 • Данъчни ефекти от промяната на счетоводна политика.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Има ли Европейски Директиви, които да касаят ЗКПО?
 2. Какви видове може да са допуснатите счетоводни грешки?
 3. Какви са възможните подходи за поправяне на счетоводни и данъчни грешки от предходни периоди?
 4. Как се осчетоводява приходна фактура от минала година, която не е осчетоводена в съответната минала година?
 5. Как влияе осчетоводяване на приход от минала година в ОПР-то и Баланс-а на текущата година?
 6. Как влияе осчетоводяване на приход от минала година в ОПР-то и Баланс-а на годината, в която е трябвало да бъде осчетоводена?
 7. Кога може да се прилага алтернативния подход и по кои стандарти е позволен?
 8. Кое е съществена грешка и това влияе ли на начина на осчетоводяването и в текущата година?
 9. Може ли несъществена грешка да окаже съществено влияние върху икономически показател на компания?
 10. Каква е разликата между съществена и фундаментална грешка?
 11. Какво е разликата за данъчни цели между съществени и несъществени грешки?
 12. Как се коригира счетоводна грешка за данъчни цели?
 13. Каква е санкцията за допусната счетоводна грешка, която е довела до по-нисък данък печалба (по-ниско данъчно облагане)?
 14. Как ще се преизчислят данъчните задължения през годините, ако счетоводна грешка за приход е от година, в която резултатът е данъчна загуба и с този приход резултатът е данъчна печалба?
 15. По коя данъчна ставка трябва да се обложи неотчетен приход от предходен период с друга данъчна ставка?
 16. Ако се прилага алтернативния подход, как ще се отрази корекцията на счетоводна грешка в данъчния финансов резултат?
 17. Как се осчетоводява счетоводна грешка от минали години, която касае некоректно отчитане на възстановима стойност на дълготраен актив?
 18. Може ли да се намали данъчна печалба в текуща година при грешно осчетоводяване в предходна година на възстановима стойност на дълготраен актив?
 19. Как се отразява неотчетена обезценка на активи от предходен период в данъчната декларация?
 20. Как се изчислява данъчната давност за целите на ЗКПО?
 21. Правят ли се корекции на счетоводни грешки за периоди с изтекъл давностен срок?
 22. Може ли да е налице данъчна грешка, без да е налице счетоводна грешка?
 23. Как се коригират данъчните грешки от предходна година, които са открити в следваща година?
 24. До кога и как може да се подава коригираща данъчна декларация?
 25. Какво се случва, ако се подаде коригираща данъчна декларация, след изтичане на срока за подаването й?
 26. В коя данъчна декларация се отразяват допуснати данъчни и счетоводни грешки?
 27. Какви са основанията за промяна на счетоводната политика в едно предприятие?
 28. Смяната на прилаганите стандарти, промяна в счетоводната политика ли е?
 29. Промяната в прага на същественост, промяна в счетоводната политика ли е?
 30. Смяната на методите на амортизация, промяна ли е в счетоводната политика?
 31. Промяната в стандартите, която се налага да се прилага, промяна ли е на счетоводната политика?
 32. Промяна ли е на счетоводната политика промяната на метода на изписване на материални запаси?
 33. Може ли всяка година да се сменя метода на изписване на материални запаси?
 34. Може ли съгласно МСФО да се прави промяна в счетоводната политика от средата на годината, а от средата на месеца?
 35. Ако счетоводната политика се промени от средата на текущата година, от кога тя трябва да бъде приложена за целите на отчетността?
 36. Трябва ли да се прави нещо предходните периоди, при промяна на счетоводната политика в текущия период?
 37. Какво представлява ретроспективния метод за представяне на промяна в счетоводната политика?
 38. Как се осчетоводяват ефекти от променена счетоводна политика в предходен период, които се отразяват на финансовия резултат?
 39. Има ли санкция за данъчен ефект, който се е проявил в предходен данъчен период, в резултат на променена счетоводна политика в текущия период?
 40. Ако от промяна в счетоводна политика се е получила загуба в предходна година, с  нея може ли да се коригира данъчната печалба в текущата година?
 41. Какъв метод се прилага за данъчни цели за отразяване на ефекта от промяна на счетоводната политика? Има ли възможност на избор на метод?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: