Годишно приключване - част VI

дата: 05.03.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 12 мин.

гледания: 229

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Последната част от поредицата за годишното приключване. Фокусира се върху преобразувания по Годишната данъчна декларация и отсрочени данъци. В детайли е разгледано декларирането на доходи от чужбина, деклариране на данъци върху разходите, деклариране на авансови вноски за 2013 г., счетоводно отчитане на активи и пасиви по отсрочени данъци

Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Как се преобразува данъчния финансов резултат с получените финансирания?
 • Кога и как се признават за данъчни цели разходите за учредяване на дружество?
 • Каква данъчна разлика и как се отразява погасяването на дивидент или ликвидационен дял с активи?
 • Как и по каква стойност трябва да се отпише актив, който сме предоставили като дивидент или ликвидационен дял?
 • Как се отразяват в отчетите и в Годишната Данъчна Декларация по ЗКПО неразпределяемите разходи на юридическите лица с нестопанска цел?
 • При какви условия разходите за дарения са данъчно признати?
 • Какъв е максималния размер на данъчно признатите разходи за дарения по ЗКПО?
 • Как се отразяват в ГДД направените разходи за дарения?
 • Разходите за дарения временна или постоянна данъчна разлика са?
 • Как се отразяват ползваните данъчни облекчения в ГДД?
 • Как се отразяват в ГДД печалбите (доходи) на юридически лица, обложени в чужбина?
 • Какво е третирането по ЗКПО на търговската репутация?
 • Могат ли да се признават разходите по изграждане на данъчно амортизируем актив и кога?
 • Къде се посочват отклоненията от пазарните цени при сделки между свързани лица?
 • Как могат да се прилагат принципите за избягване на двойното данъчно облагане при попълване на ГДД?
 • Какви методи има за избягване на двойното данъчно облагане?
 • Как се начислява текущия разход за корпоративен данък?
 • Как се могат да се приспадат надвнесени авансови вноски от предходни години?
 • Как се попълва справката за данъците върху разходите в ГДД – част 7?
 • Кога се дължат авансови вноски по ЗКПО?
 • Как се попълва справката за деклариране на авансовите вноски към ГДД?
 • Как да се определи прогнозната данъчна печалба, за целите на плащане на авансовите вноски по ЗКПО?
 • Кога възникват отсрочени данъчни активи и пасиви?
 • Какво представлява актив по отсрочен данъчен актив? (сега има увеличение, а в бъдеще ще има намаление, например загуба)
 • Кога се формира отсрочен данъчен пасив?
 • Пасив или актив по отсрочен данък се формира при по-високи данъчни амортизации от счетоводните за текущата година?
 • Кога допусната счетоводна грешка от предходен период може да се отчете като текущ разход?
 • Ако през текущата година са отчетени разходи за обезценка на вземане, отнасящи се за предходната година, къде ще се отрази това в ГДД?
 • Как се осчетоводяват отсрочените данъчни ефекти?
 • Какво е данъчна временна разлика по смисъла на ЗКПО?
 • Какво е данъчна временна разлика според счетоводните стандарти?
 • Какъв е еквивалента на балансовата стойност в Данъчния амортизационен план?
 • Какво представляват Текущите данъци за разходи и Отсрочени данъчни разходи или приходи в Отчета за приходи и разходи?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: