Годишно приключване - част I

дата: 05.02.2013

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 06 мин.

гледания: 608

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Семинара разглежда изчерпателно и в тясна взаимовръзка счетоводните проблеми на годишното приключване и съставянето на Годишна данъчна декларация по ЗКПО. Застъпени са по-конкретно следните теми:

 • Счетоводни проблеми в края на годината – инвентаризации, приблизителни оценки, начисления
 • Счетоводно отчитане и ефекти в ГДД при инвентаризационни разлики, последващи оценки и отписвания на:
  • Дълготрайни активи
  • Краткотрайни активи
  • Вземания и задължения
 • Начисления и провизии – счетоводни и данъчни аспекти
 • Кога има задължение за подаване на ГДД

Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Кога и как и защо е е нужно да се извършва инвентаризация на активите и пасивите на предприятието? Кои активи и пасиви подлежат на годишна инвентаризация?
 • Как се осчетоводява липса на дълготрайни активи и има ли тя ДДС ефект?
 • Как ще се класифицират за данъчни цели разходите за липси и разходите за корекция на ползван данъчен кредит за дълготрайни активи?
 • Данъчно признат разход ли е липсата на дълготрайни активи, в случай на кражба?
 • Има ли влияние натрупаната амортизация на липсващ актив, при изчисляване на корекцията на данъчен кредит?
 • Облагаеми ли са с корпоративен данък приходите от установени излишъци при инвентаризация?
 • Кога с приходите от установени излишъци се намалява данъчния финансов резултат?
 • Как се осчетоводява брак на дълготрайни активи?
 • Прави ли се корекция на ползвания данъчен кредит при брак на дълготраен актив?
 • В кои случаи не се прави корекция на данъчен кредит при липси и брак на ДМА?
 • Прави ли се преобразуване на данъчния финансов резултат с разходите за брак на дълготрайни активи?
 • Къде в годишната данъчна декларация се посочват данъчната и счетоводната амортизация за съответната година?
 • Временна или постоянна данъчна разлика са данъчната и счетоводната амортизация?
 • Как се отразява увеличаването на полезния срок на използване на дълготраен актив?
 • Кога може да се преразглеждa полезния живот на дълготраен актив? Кога може да се променя използваната амортизационна норма?
 • Може ли да се увеличи полезния срок на използване на вече амортизиран дълготраен актив?
 • Какво е остатъчната стойност на дълготраен актив?
 • Спира ли се амортизацията за консервирани активи за счетоводни и за данъчни цели?
 • Позволено ли е амортизационната норма в данъчния амортизационен план да е под установената граница в ЗКПО?
 • Задължително ли е начисляването на амортизационни разходи, докато ДМА не се използва?
 • Какви корекции може да се прави в счетоводния и в данъчния амортизационен план?
 • Какви преобразувания се правят в ГДД при отписване на актив и има ли значение основанието за отписването на актива?
 • Кога може да се отписват дълготрайни активи, за сметка на собствен капитал?
 • Какво е данъчното и счетоводното третиране на липси и излишъци на материални запаси?
 • Как се осчетоводява брак на материални запаси и какво е данъчното му третиране?
 • Как се прави компенсиране на липси с излишъци на материални запаси?
 • Кои липси на материални запаси са признати за данъчни цели?
 • Кой и как определя нормата на естествената ира на материални запаси, за целите на ЗКПО?
 • Как се осчетоводява начет на материално отговорно лице при липса на материални запаси?
 • Какво е счетоводното и данъчното отчитане на брак на материални запаси?
 • Как се бракуват хранителни стоки?
 • Прави ли се корекция на ползвания данъчен кредит при липса на материални запаси и на каква стойност?
 • Данъчно признат разход ли е технологичния брак?
 • Признават ли се за данъчни цели разходите за брак, поради изтичане на срока на годност на материалните запаси?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: