Деклариране на доходите в приложенията към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ

дата: 03.04.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 24 мин.

гледания: 73

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Подробно и изчерпателно е разгледана проблематиката по декларирането на различните видове облагаеми доходи съобразно приложенията към Годишната Данъчна Декларация (ГДД) по чл.50 от Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ). Разгледани са доходите от дейност като Едноличен Търговец (ЕТ), като е поставен особен акцент върху различията между облагането на ЕТ по ЗДДФЛ и общите правила по ЗКПО за формиране на данъчен резултат. Разяснено е декларирането и ползването на нормативно признати разходи за доходи от друга стопанска дейност – земеделски производители, авторски възнаграждения, дейци на изкуството и културата, свободни професии, граждански договори. Разгледани са доходите от наеми, продажба на активи, лихви и други доходи. Засегнати са доходите, облагани с патентен данък и декларирането на имущество, и инвестиции в чужбина. Подробно са разгледани правилата за документиране и авансово облагане на доходите. Казусите са онагледени с множество практически примери.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какво представлява данъчната печалба на ЕТ?
 2. Как се отразяват на данъчната основа, осигуровките платени от ЕТ за негова сметка?
 3. Необходимо ли е да се сключва договор за заем и да се начислява лихва, когато физическото лице ЕТ ползва средства от касата на фирмата?
 4. Посочват ли се данъчните облекчения, които не са облагаеми с данък върху разходите в Годишната Данъчна Декларация на ЕТ?
 5. Дължат ли ЕТ данък при източника?
 6. Какво се попълва в Приложение 3 за Доходи от Друга Стопанска Дейност към Годишната Данъчна Декларация по ЗДДФЛ?
 7. Какви доходи от субсидии се приспадат от облагаемия доход на земеделските производители?
 8. Кога земеделски производител има право на 60% нормативно признати разходи и кога на 40%?
 9. Как се документират доходите от друга стопанска дейност на физически лица?
 10. Кой е длъжен да плаща авансово данъка върху доходите на физически лица, когато платеца на дохода е физическо или юридическо лице?
 11. Кой трябва да плати авансов данък за платена юридическа консултация от юридическо лице на адвокат?
 12. Как се формира годишната данъчна основа от упражняване на свободна професия?
 13. Има ли право ЕТ, осигурен на минималния осигурителен доход, ако е на загуба да си възстанови внесените осигуровки?
 14. Дължи ли се авансов данък от физическите лица за последното тримесечие?
 15. Трябва ли фирма-наемател да удържи авансов данък при изплащане на наем на физическо лице за последните два месеца от годината?
 16. Кои доходи се включват в Приложение 4 към Годишната Данъчна Декларация по ЗДДФЛ?
 17. Какви осигуровки и данъци трябва да внасят физически лица, които получават доход единствено от наем?
 18. Трябва ли да подава Годишната Данъчна Декларация физическо лице, което работи по трудов договор и получава доходи от наем, ако наемателя му е удържал целия дължим авансов данък?
 19. Има ли право на данъчното облекчение за ранно подаване, лице, което не е внесло в срок дължимите авансови данъци?
 20. Как се документира удържането на авансов данък от наемател на наемодател физическо лице?
 21. Как ще се документира и облага направен ремонт на нает актив, който ще се приспада от дължимите наеми?
 22. Кога са облагаеми доходите от продажба на недвижимо имущество?
 23. Как се изчислява облагаемия доход от продажба на недвижимо имущество?
 24. Как се облага дохода от наем на недвижим имот, който е семейна собственост?
 25. Как ще се облагат доходите на физически лица, които са продали недвижимо имущество, но не е платена цялата част от договорената сума?
 26. Как ще се обложи дохода от продажба на произведения на изкуството, за които не можем да докажем покупната цена?
 27. Как се изчислява облагаемия доход от продажба или замяна на финансови инструменти?
 28. Компенсират ли се печалбите и загубите при изчисляване на облагаемия доход от търговия с финансови инструменти?
 29. Какъв ще е облагаемият доход от продажба на няколко превозни средства през годината?
 30. Как се изчислява облагаемия доход при продажба на ЕТ?
 31. Ако продажбата на ЕТ е на загуба, може ли тази загуба да се приспада от другите облагаеми доходи на физическото лице?
 32. Възможно ли е ЕТ да си прехвърли предприятието, без да е заличено и какво е данъчното облагане?
 33. Посочват ли се в Годишната Данъчна Декларация необлагаемите доходи на физически лица?
 34. Как се плаща авансов данък от физически лица при продажба на недвижимо имущество, превозни средства и търговия с финансови инструменти?
 35. Има ли авансово облагане при доходи на физически лица от лихви?
 36. Как се документират изплатени доходи от лихви на физически лица?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: