Данъчно задължени лица и видове доставки на стоки по ЗДДС

дата: 03.07.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 13 мин.

гледания: 162

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

С множество практически примери е разгледана темата за данъчно задължените лица по ЗДДС и видовете доставки на стоки. Практически анализът опира в това, кога едно лице има статут на данъчно задължено, съответно кога има задължение да се регистрира по ЗДДС и да начислява ДДС за извършваните доставки или да самоначислява ДДС за получените доставки. Разгледани са в практически аспект различните видове доставки на стоки, съответно кога и по какъв начин  се начислява ДДС за тях. Разгледани са по-конкретно следните теми:

 • Концепцията за независима икономическа дейност;
 • Концепцията за данъчно задължено лице в различните случаи на доставки;
 • Разграничение между стоки и услуги за ДДС цели;
 • Прехвърляне на право на собственост или друго вещно право;
 • Продажби на стоки на изплащане или под отлагателно условие;
 • Консигнация на стоки и доставки от собствено име, но за чужда сметка;
 • Лизинг – сравнителен анализ на правните, счетоводните и ДДС аспекти на лизинга.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Кое е данъчно задължено лице (ДЗЛ) по смисъла на ЗДДС?
 2. Нетърговец може ли да бъде данъчно задължено лице (ДЗЛ) по смисъла на ЗДДС?
 3. Може ли физическо лице да е данъчно задължено лице (ДЗЛ) по ЗДДС?
 4. Може ли лице, работещо по Трудов Договор да бъде данъчно задължено лице (ДЗЛ) по смисъла на ЗДДС?
 5. Може ли лице, работещо по Граждански Договор да бъде данъчно задължено лице (ДЗЛ) по смисъла на ЗДДС?
 6. Какво е независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС?
 7. Трябва ли данъчно задълженото лице (ДЗЛ) непременно да е търговец по смисъла на Търговския Закон?
 8. Независима икономическа дейност ли е работата по трудов договор?
 9. Гражданският договор счита ли се за независима икономическа дейност?
 10. При какви условия едно данъчно задължено лице (ДЗЛ) трябва да се регистрира по ЗДДС?
 11. Когато физическо лице отдава недвижим имот под наем, данъчно задължено лице ли е по смисъла на ЗДДС?
 12. Може ли едно лице да бъде задължено да се регистрира по ЗДДС, дори и да не реализира никаква печалба?
 13. Може ли едно лице да бъде данъчно задължено лице (ДЗЛ) по смисъла на ЗДДС, ако само извършва внос или в кои случаи на внос едно лице е данъчно задължено лице (ДЗЛ) по смисъла на ЗДДС?
 14. При ВОП само регистрирани по ЗДДС лица ли дължат ДДС?
 15. Кои са данъчно задължени лица при ВОП на ново превозно средство?
 16. Кое превозно средство е ново по смисъла на ЗДДС?
 17. Може ли едно лице да бъде данъчно задължено лице (ДЗЛ) по смисъла на ЗДДС при ВОД на ново превозно средство?
 18. Как ще се третира по ЗДДС сделката, когато българско физическо лице продава свое ново превозно средство в страна членка на ЕС?
 19. В кои случаи държавни и местните органи на власт са данъчно задължени лица по смисъла на ЗДДС?
 20. Държавните и местните такси представляват ли доставки по смисъла на ЗДДС?
 21. Кои лица са данъчно задължени, когато получават услуги (от страна членка на ЕС или от трета страна)?
 22. В кои случаи едно лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС преди да настъпи определено събитие или доставка?
 23. Трябва ли да се обложи с ДДС доставката, когато българско физическо лице получи консултантска услуга от доставчик от ЕС?
 24. Трябва ли да се регистрира по ЗДДС българско физическо лице, което получи консултантска услуга от доставчик от ЕС?
 25. Ако данъчно задължено лице получи услуга от европейски доставчик, трябва ли да внася ДДС за нея?
 26. Ако едно лице, което извършва независима икономическа дейност, но получи услуга от доставчик от ЕС, която не е свързана с независимата му икономическа дейност, ще трябва ли да начислява ДДС?
 27. Какво е стока по смисъла на ЗДДС?
 28. Какво е услуга по смисъла на ЗДДС?
 29. Парите и валутата стоки ли са по смисъла на ЗДДС?
 30. Инвестиционния имот стока или услуга е по смисъла на ЗДДС?
 31. Земята стока или услуга е по смисъла на ЗДДС?
 32. Инвестиционното злато стока или услуга е по смисъла на ЗДДС?
 33. Какво е доставка на стока по ЗДДС?
 34. Авансовото плащане за стока доставка ли е?
 35. Учредяването на ограничено вещно право стока или услуга е по смисъла на ЗДДС?
 36. В кои случаи на физическо предоставяне на стока има доставка на стока и в кои случаи не е налице доставка на стока?
 37. Правото на ползване стока или услуга е по смисъла на ЗДДС?
 38. Правото на строеж стока или услуга е по смисъла на ЗДДС?
 39. Кога се начислява ДДС при учредяване на вещно право на ползване, което се изплаща на части в продължение на месеци?
 40. Каква е разликата при начисляването на ДДС при доставка на стока и услуга?
 41. Какви са видовете лизинг от гледна точка на ЗДДС?
 42. Каква е разликата между финансов и оперативен лизинг от гледна точка на ЗДДС, ЗКПО и счетоводните стандарти?
 43. Кога възниква данъчно събитие при лизинг, продажба на изплащане и консигнация?
 44. Каква е разликата в начисляването на ДДС при финансов и оперативен лизинг?
 45. Кога финансовият лизинг се счита за доставка на услуга и кога за доставка на стока?
 46. Може ли да се избира лихвата по финансов лизинг да е с ДДС или не?
 47. Как се отразяват на доставчик на финансов лизинг различните варианти на начисляване на лихвата с ДДС и без ДДС?
 48. Може ли лихвата по финансов лизинг да се капитализира в стойността на придобивания актив?
 49. Какви са ДДС начисленията при продажба на актив с обратен лизинг?
 50. Как се начислява ДДС при бартер?
 51. Може ли да се отсрочи фактурирането на бартер?
 52. Какво е продажба на изплащане?
 53. Кога се начислява ДДС при продажба на изплащане?
 54. Кога се начислява ДДС при прехвърляне на собственост при изпълнение на отлагателно условие?
 55. Кога се прехвърля собствеността при продажба на изплащане?
 56. Как се документира разваляне на сделката при продажба на изплащане?
 57. Какво представлява продажбата на консигнация?
 58. Кога се начислява ДДС при продажба на консигнация?
 59. Как се документира сделката по продажба на консигнация?
 60. Как се определя датата на данъчното събитие при продажба на консигнация?
 61. Кога се прехвърля собствеността при продажба на консигнация?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: