Данъчни временни разлики – част I

дата: 07.08.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 03 мин.

гледания: 223

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Един от основните проблеми на корпоративното подоходно облагане са данъчните временни разлики, тяхното възникване и обратно проявление. Практически те стоят в основата и на коректното съставяне на годишната данъчна декларация. По време на семинара са дадени множество практически примери с тяхното коректно счетоводно и данъчно третиране.

Разгледани са по-конкретно:

 • Данъчна и счетоводна концепция за данъчни временни разлики;
 • Възникване на данъчна разлика от обезценка или преоценка на активи;
 • Обратно проявление на данъчната разлика от обезценка или преоценка на активи;
 • Примери с материални запаси (стоки), дълготрайни амортизируеми активи, земя, инвестиционни имоти, финансови инструменти, вземания и т.н..

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какво е временна данъчна разлика по ЗКПО?
 2. Какво представляват последващи оценки (преоценки и обезценки) на активи и пасиви?
 3. Как се осчетоводява преоценка на дълготраен актив?
 4. Какво е данъчното третиране на преоценка на актив?
 5. Какво е счетоводното и данъчното третиране на обезценка на стоки?
 6. Какво трябва да е основанието за обезценка на стоки?
 7. Каква данъчна разлика е разходът за обезценка на стоки?
 8. Как ще се третира за целите на ЗКПО продажбата на част от преоценени стоки, като не може да се определи точно каква част от продадените стоки са преоценени и каква са новозакупени?
 9. Какво влияние оказва използваният метод за отписване на материални запаси при данъчното признаване на разхода за обезценка?
 10. Какви са изискванията на ЗКПО за признаване на разхода за обезценка, ако не може да се дефинира кои материални запаси са обезценени?
 11. Кога ще се признае разход за обезценка на материали за данъчни цели?
 12. Кога и защо се обезценяват вземанията?
 13. Как се осчетоводява обезценка на вземания?
 14. Какво е данъчното третиране на обезценката на вземания?
 15. Какъв е давностният срок за видовете вземания?
 16. Какво е счетоводното и данъчно третиране при изтичане на давностния срок на обезценени вземания?
 17. Какво е счетоводното и данъчно третиране на продажбата на вземания на факторингова къща под номиналната или балансовата стойност на вземанията?
 18. Какво е данъчното третиране на обезценяване на вземанията на петата година?
 19. Какво е осчетоводяването и данъчното третиране при събирането на обезценено вземане, след като му е изтекла давността?
 20. Как се отразява корекция на обезценка, която е направена през предходен период, но в по-голям размер, отколкото е било необходимо?
 21. Какво е счетоводното и данъчното третиране на последващи оценки по справедлива стойност на финансовите инструменти?
 22. Как се осчетоводява и облага продажбата на преоценени по справедлива стойност финансови инструменти?
 23. Как се отразява обезценката на дълготрайни активи за счетоводни и данъчни цели и последващата продажба на тези обезценени активи?
 24. Как ще се отразява върху данъчния финансов резултат обезценката на дълготрайни активи и последващото му използване за дейността на дружеството?
 25. Как ще се отрази на счетоводните и данъчните амортизации използването за дейността на обезценен дълготраен актив?
 26. Как се правят последващи оценки на инвестиционни имоти?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: