Данъчни разлики – специфични суми – част II

дата: 17.07.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 50 мин

гледания: 79

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Продължение на темата за специфичните суми, влияещи върху данъчния резултат. Материята е разгледана в счетоводен и данъчен ракурс. Представени са практически примери, демонстриращи ефектите от тези събития във финансовите отчети и в годишната данъчна декларация по ЗКПО. Разгледани са по-конкретно:

 • Ефекти от ползването на данъчен кредит за наличните активи при регистрация по ЗДДС;
 • Дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал;
 • Прехвърляне на място на стопанска дейност;
 • Ефекти от последващите оценки на финансови активи и пасиви, признати в текущата печалба, при финансови институции;
 • Ефекти от последващите оценки на финансови активи и пасиви, признати директно в собствения капитал, при финансови институции.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Каква е регулацията в ЗКПО по отношение на данъчния кредит при регистрация по ЗДДС?
 2. Как ще се осчетоводи признаване на данъчния кредит за наличните активи при регистрацията по ЗДДС?
 3. Как ще се отрази за данъчни цели ползването на данъчен кредит за наличните активи при регистрация по ЗДДС?
 4. Какви варианти има за осчетоводяване на ползван данъчен кредит за налични активи?
 5. Възниква ли данъчна разлика при ползване на данъчен кредит за налични активи при регистрация по ЗДДС?
 6. Как се декларира данъчната разлика при ползване на данъчен кредит за налични активи при регистрация по ЗДДС?
 7. Може ли при ползване на данъчен кредит за налични активи при регистрация по ЗДДС, да се признае приход, вместо да се намалява стойността на наличните активи?
 8. Как се отразява в годишната данъчна декларация продажбата на стоки, които са били налични при регистрация по ЗДДС и за тях е ползван данъчен кредит?
 9. Какво е данъчното третиране по ЗКПО на дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал?
 10. Какво представлява асоциирано предприятие?
 11. Как се осчетоводява инвестицията в асоциирано предприятие, отчитана по метода на собствения капитал?
 12. Каква данъчна разлика поражда реализираната печалба от асоциирано предприятие?
 13. Как се отразява счетоводно и данъчно продажбата на инвестиция, отчитана по метода на собствения капитал?
 14. Каква данъчна разлика могат да породят дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал или по себестойностния метод?
 15. Как се отразяват в годишната данъчна декларация получените дивиденти по метода на собствения капитал?
 16. Какво е данъчното третиране по ЗКПО на прехвърляне на място на стопанската дейност?
 17. Възниква ли данъчна разлика при прехвърляне на място на стопанската дейност?
 18. Какво е специфичното данъчно третиране на реализираните приходи и разходи от последваща оценка на финансови активи и пасиви от финансовите институции?
 19. Как се отчитат последващите оценки на финансови активи и пасиви, признати директно в собствения капитал от финансовите институции?
 20. Как се отчитат и облагат последващи оценки на финансови активи от финансови институции?
 21. Как се отчитат и облагат последващи оценки на финансови активи от нефинансови институции?
 22. Как се отписва преоценъчен резерв от търговия с финансови инструменти?
 23. Какво е данъчното третиране на отписване на преоценъчния резерв от търговия с финансовите инструменти?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: