Данъчни разлики – специфични суми – част I

дата: 17.07.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 59 мин

гледания: 113

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Материята за специфичните суми, влияещи върху данъчния резултат, е разгледана в счетоводен и данъчен ракурс. Представени са практически примери, демонстриращи ефектите от тези събития във финансовите отчети и в годишната данъчна декларация по ЗКПО. Разгледани са по-конкретно:

 • Данъчна концепция за постоянни и временни данъчни разлики;
 • Счетоводна концепция за временни данъчни разлики;
 • Специфичната класификация на така наречените други суми, влияещи върху данъчния резултат;
 • Финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар (фондова борса);
 • Преоценъчен резерв на неамортизируеми активи (например земя);
 • Данъчно третиране на задълженията.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какво представляват постоянните и временните данъчни разлики по ЗКПО?
 2. Какво са данъчни разлики съгласно счетоводните стандарти (МСС 12)?
 3. Кои са другите суми, участващи в определянето на данъчния финансов резултат?
 4. Кои приходи са необлагаеми по смисъла на ЗКПО?
 5. Кои разходи са непризнати за данъчни цели по смисъла на ЗКПО?
 6. Как се определя данъчната стойност на активите и пасивите?
 7. Има ли различия в концепциите за данъчни разлики по счетоводните стандарти и по ЗКПО?
 8. Кога са налице постоянни данъчни разлики?
 9. Кога имаме временни данъчни разлики?
 10. Кои суми променят данъчния резултат, без да са класифицирани като постоянни или временни данъчни разлики?
 11. Възможно ли е възникването на временна данъчна разлика преди нейното осчетоводяване?
 12. Какъв е данъчният ефект от търговия с финансови инструменти на регулиран пазар?
 13. Данъчното третиране на резултата от търговия с финансови инструменти на регулиран пазар отнася ли се и за борсите в САЩ?
 14. Как се отразява върху данъчния финансов резултат преоценката на неамортизируем актив (земя)?
 15. Какво представлява преоценъчният резерв?
 16. Къде в отчетите се отразява преоценъчният резерв?
 17. Променя ли се данъчният резултат за бъдещ данъчен период при натрупване на преоценъчен резерв?
 18. Как се осчетоводява преоценката на земя?
 19. Как се осчетоводява продажбата на преоценена земя?
 20. Как се осчетоводява формирането и отписването на преоценъчен резерв?
 21. Какъв данъчен ефект поражда продажбата на преоценен актив?
 22. Преоценъчният резерв постоянна или временна данъчна разлика е?
 23. Как се определя облагаемата данъчна разлика при преоценен актив и какво поражда това по смисъла на счетоводните стандарти?
 24. Как се осчетоводява пасив по отсрочени данъци?
 25. Кога се формират актив или пасив по отсрочени данъци?
 26. Как се третират за данъчни цели задълженията?
 27. Какви са обстоятелствата, при които задължението към контрагент се третира като данъчна разлика?
 28. Къде в годишната данъчна декларация се посочват задължения с изтекъл давностен срок?
 29. При отписване на задължение преди изтичане на давностния му срок, това ще бъде ли облагаем приход?
 30. Как ще се отрази в годишната данъчна декларация изтичането на давностния срок на задължение, което не е отписано от счетоводните регистри?
 31. Каква данъчна разлика възниква при отписване на задължения?
 32. Може ли да има временна данъчна разлика в годишната данъчна декларация, без да има осчетоводяване на приход или разход?
 33. Как се третира за данъчни цели задължение към НАП, за което е изтекъл давностния срок?
 34. Каква данъчна разлика се формира при отписване на задължение, преди да е изтекъл давностния срок?
 35. Какво ще възникне от данъчна разлика по отписано задължение?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: