Данъчни постоянни разлики - част II

дата: 18.09.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 28 мин.

гледания: 131

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Данъчните постоянни разлики са също един от основните проблеми на корпоративното подоходно облагане. За разлика от временните разлики, при постоянните има реален данъчен разход без обратно проявление, което прави темата още по-чувствителна. По време на семинара са дадени множество практически примери с тяхното коректно счетоводно и данъчно третиране.

Във ІІ част на темата са разгледани по-конкретно:

 • Необлагаеми приходи от дивиденти – общо правило и изключения;
 • Необлагаеми приходи по повод на непризнати разходи;
 • Необлагаеми приходи от лихви, платени от НАП;
 • Разходи от липси и брак на активи – общи правила и изключения;
 • Корекция на данъчен кредит при липси и брак;
 • Последващи приходи вследствие на липси и брак;
 • Разходи за учредяване на фирмата;
 • Признаване на разходи за командировки;
 • Сделки между свързани лица и отклонение от данъчно облагане.

Разгледани въпроси и примери от практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Какво представляват постоянните данъчни разлики?
 2. Кои са непризнатите разходи за целите на ЗКПО?
 3. Кои са разходите, които се класифицират като несвързани с дейността?
 4. Какво представляват разходи, които не са документално обосновани?
 5. Кога ДДС може да се прояви като постоянна данъчна разлика?
 6. Кои приходи са необлагаеми за целите на ЗКПО?
 7. Защо дивидентите са необлагаем приход?
 8. В кои случаи дивиденти, разпределяни в полза на местно юридическо лице, са облагаем приход?
 9. В кои случаи има непризнат приход по повод и до размера на данъчно непризнат разход?
 10. Облагаеми ли са приходите от лихви за невъзстановено в срок ДДС?
 11. Признат разход ли са лихви за недължимо внесени или събрани публични задължения?
 12. Признат разход ли са разходите за липси?
 13. Разходът за брак признат разход ли е за данъчни цели?
 14. Какви данъчни разлики могат да възникнат при отчитането на разходи за липси и брак?
 15. Липсата на пари признат разход ли е?
 16. Кога бракът на дълготрайни активи е данъчно признат разход?
 17. Какъв е данъчния ефект от бракуване на дълготрайни активи и как се отразява това счетоводно през различните периоди?
 18. Кои са изключенията от правилата за не признаване на разходи за липси и брак?
 19. Кражбата и пожарът могат ли да се считат за непреодолима сила?
 20. Възниква ли данъчна разлика, ако липсата е причинена от непреодолима сила?
 21. Какво се отразява в годишната данъчна декларация след липса или брак на актив?
 22. Какво представлява технологичният брак?
 23. Възниква ли данъчна разлика при условие на технологичен брак?
 24. Кои са начините за установяване на технологичен брак на актив и как се определя размера на разхода?
 25. Как се установява, че една стока е с изтекъл срок на годност?
 26. Необходимо ли е бракуването да бъде документирано?
 27. Съществуват ли законови облекчения във връзка с липси, когато става дума за магазин с пряк физически достъп до стоките?
 28. Как се установяват нормативно признатите фири поради промяна на физико-химичните свойства?
 29. Как се определя срок на годност на материалните запаси?
 30. Във всички случаи ли изтичането на срока на годност е данъчно признат разход?
 31. Кога и в какви размери разходите за липси на стоки са признати за данъчни цели?
 32. Каква корекция на данъчен кредит по ЗДДС се прави при разходи за липса и брак, непризнати по ЗКПО?
 33. Кои са необлагаемите приходи по повод на липси и брак?
 34. Какво е данъчното третиране на кражба на МПС, което е застраховано против кражба?
 35. Може ли да се отчита като брак даряването на стоки с изтекъл срок на годност?
 36. Може ли да се провизира бъдещ разход за брак на стоки, на които ще им изтече срока на годност?
 37. Какво е данъчното третиране на разходите за учредяване на данъчно задължено лице?
 38. Кога са признати и кога непризнати разходите за командировки (за пътуване и престой)?
 39. Признават ли се за данъчни цели разходите за командировка на физическо лице, което е служител на друго юридическо лице?
 40. Признават ли се за данъчни цели разходите за командировки на съдружник, който се самоосигурява, без да е управител?
 41. Как се облагат печалбите и загубите от търговията с финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: