Данъчни амортизируеми активи по ЗКПО – част І

дата: 03.05.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 15 мин.

гледания: 114

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Темите за данъчни амортизируеми активи, данъчен амортизационен план и признаване на данъчни амортизации често са твърде проблематични в практиката. В две отделни части е направено цялостно разглеждане на темата. В дискусията често се преплитат счетоводната и данъчната трактовка на проблемите. В част І са разгледани:

 • Разграничение между четирите основни вида данъчни амортизируеми активи;
 • Дискусия относно стойностния праг за признаване на амортизируеми активи, както по счетоводните стандарти, така и по ЗКПО;
 • Дълготрайни материални активи – счетоводна и данъчна дефиниция;
 • Дълготрайни нематериални активи – счетоводна и данъчна дефиниция, противоречия;
 • Инвестиционни имоти – различните счетоводни трактовки и единната данъчна концепция за тях;
 • Последващи разходи (подобрения), касаещи амортизируеми активи – счетоводна и данъчна трактовка;
 • Активи, които не се признават като данъчни амортизируеми активи – счетоводна и данъчна трактовка;
 • Формиране на данъчната амортизируема стойност и нейната връзка със счетоводната амортизируема стойност;
 • Изясняване и взаимовръзка между терминологията, касаеща счетоводната и данъчната амортизация;
 • Класификация на активите в категории, съобразно максимално позволените норми на данъчна амортизация – проблеми и решения;
 • Данъчни амортизационни норми и тяхната промяна;
 • Начисляване на данъчни амортизации – започване и преустановяване;
 • Случаи на отписване на актива от данъчния амортизационен план.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какви са видовете данъчни амортизируеми активи?
 2. Какво е данъчен амортизируем актив за целите на ЗКПО?
 3. Какво е стойностен праг и праг на същественост?
 4. Какво се прави, когато прага на същественост в счетоводната политика се различава с данъчния праг за признаване на актив?
 5. Как ще се отчитат счетоводни и данъчни разходи и амортизации, ако прагът в счетоводната политика е 500 лв., данъчния праг е 700 лв. и е закупен дълготраен  актив за 600 лв.?
 6. Какво представлява данъчен нематериален актив?
 7. Какво представлява критерият разграничимост при дефиниране на данъчен наматериален актив?
 8. Как ще се третира за счетоводни и данъчни цели разход за обучение на служител?
 9. Може ли разход за реклама да се класифицира като данъчен нематериален актив?
 10. Какви разходи могат да се отчитат за нематериални активи с неограничен полезен живот?
 11. Как се третират за счетоводни и данъчни цели разходите за изграждане на интернет сайт?
 12. Как се третиран за данъчни и счетоводни цели раходите за подобрение на нает имот?
 13. Какво е инвестиционен имот?
 14. Какви са възможните модели за отчитането на инвестиционни имоти?
 15. По какво се различава отчитането на инвестиционни имоти за счетоводни и за данъчни цели?
 16. Как се амортизират за данъчни цели последващите разходи за данъчен амортизируем актив?
 17. Може ли да се увеличи стойността на актива в Данъчния Амортизационен План с последващи раходи за активи, които не са отписани нито от Счетоводния Амортизационен План, нито от Данъчния Амортизационен План?
 18. Какво не е данъчен амортизируем актив?
 19. Какви са разликите в отчитането на репутацията между националните и международните счетоводни стандарти и данъчното им третиране?
 20. Какво представляват активи, държани за продажба и какво е тяхното данъчно третиране по ЗКПО?
 21. Какво представляват и как се формират счетоводна амортизируема стойност и данъчна амортизируема стойност?
 22. Какво представлява остатъчната стойност?
 23. Какво е провизия, свързана с дълготраен актив?
 24. Какво представлява данъчната стойност?
 25. Могат ли данъчните амортизационни норми да са по-ниски от дадените в ЗКПО?
 26. Как ще се амортизират за данъчни цели разходите за подобрение на имот, който е нает за 2 години?
 27. Кога и как могат да се сменят нормите за данъчна амортизация?
 28. Какви методи за амортизация могат да се прилагат за данъчното амортизиране?
 29. Може ли да се променят данъчната амортизируема стойност и начислената данъчна амортизация?
 30. За целите на данъчната амортизация, трябва ли да се съобразяваме с полезния живот на актива?
 31. В какъв случай бихме искали да намаляваме данъчните амортизационни норми?
 32. Как се прави класификацията по категории на данъчни амортизируеми активи?
 33. Как се класифицира за данъчни цели актив, придобиван чрез финансов лизинг?
 34. Кога започват да се начисляват данъчни амортизации, счетоводните амортизации по националните стандарти и счетоводни амортизации по международните стандарти?
 35. Кога се преустановява начисляването на данъчни амортизации?
 36. Кога данъчният амортизируем актив се отписва от Данъчния Амортизационен План?
 37. Кога може или кога задължително се прави промяна на стойности в Данъчния Амортизационен План?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: