Актуални Въпроси по ЗКПО и ЗДДС – част II

дата: 23.10.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 15 мин.

гледания: 196

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Този семинар е посветен само на отговори на актуални въпроси по ЗКПО и ЗДДС, които са зададени от участници в семинара, без да са обвързани с конкретни теми.

Разгледани въпроси и примери от практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Трябва ли да се самоначислява ДДС с протокол, когато се плаща с кредитна карта за чуждестранен софтуер или абонамент за уеб услуги и сайтове?
 2. Трябва ли да се самоначислява ДДС при покупка с кредитна карта на услуги, за които липсват документи или са с недостатъчни реквизити?
 3. Необходима ли е регистрация по ЗДДС при получаване на услуга от чуждестранна фирма, регистрирана по ДДС?
 4. Може ли да се осчетоводи като разход предплатена сума за ваучери за храна, когато те не са налични поради изчерпана квота?
 5. Какво е данъчното и счетоводното третиране на дарение на изграден обект със собствени средства в полза на общината?
 6. Признат разход ли е начисленият ДДС по дарение на изграден обект със собствени средства в полза на общината?
 7. Дължи ли се ДДС върху неамортизираната част (балансовата стойност) на дълготраен нематериален актив при дерегистрация на дружеството по ЗДДС?
 8. Кой определя пазарната стойност на наличните активи при дерегистрация на дружество по ЗДДС?
 9. Какво е ДДС третирането за налични рекламни материали, които са неизползваеми при дерегистрация по ЗДДС?
 10. Налице ли е документална обоснованост при извършени представителни разходи, за които има само касова бележка, без фактура?
 11. Какво е данъчното третиране и дължи ли са данък върху разходите при отчетени представителни разходи само с фискален бон, без да има фактура?
 12. Какво е данъчното и счетоводното третирате при бракуване на обезценени стоки, с оглед реализацията им на по-ниски цени?
 13. Върху коя стойност се прави корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на обезценени стоки?
 14. Какво е ДДС третирането за българска фирма, която получава адвокатска услуга от кантора в страна от ЕС?
 15. Как се третира по ЗДДС получената адвокатска услуга от българско дружество с постоянен обект в ЕС, като услугата е извършена от адвокатска кантора от ЕС и е предназначена за постоянния обект на дружеството в ЕС?
 16. Търговското представителство може ли да се третира като постоянен обект?
 17. Кой, кога и колко ДДС ще начисли и как ще се документира доставката, при която българско адвокатско дружество консултира фирма в страна от ЕС, но с търговско представителство в България?
 18. Какво е ДДС третирането на извършена консултация от българско адвокатско дружество към фирма в страна от ЕС, която консултация е свързана с недвижим имот?
 19. Ако българска фирма не е регистрирана по ЗДДС и получи фактура за международен панаир с включено ДДС, какво следва?
 20. Къде е мястото на изпълнение при доставка на услуги, свързани с международен панаир?
 21. Кой и колко ДДС начислява и има ли право на данъчен кредит  дружество за получени доставки, свързани с участие международен панаир?
 22. Как се осчетоводява отказан данъчен кредит при данъчна ревизия?
 23. Показва ли се в увеличение на финансовия резултат в Годишната Данъчна Декларация сумата на отказан данъчен кредит?
 24. Как се осчетоводяват лихвите по ревизионен акт?
 25. Как се осчетоводяват глобите и лихвите, ако се обжалва ревизионен акт?
 26. Трябва ли да се издаде фактура при продажбата на дружествени дялове между юридически лица?
 27. Как се изчислява давностният срок?
 28. Как се осчетоводява отписването на вземания и задължения с изтекъл давностен срок?
 29. Какво е данъчното третиране при отписване на обезценени вземания и задължения?
 30. Какво е счетоводното и данъчното третиране на получен заем от собственик – чуждестранно физическо лице с постоянно пребиваване в България?
 31. Възможно ли е собственик – чуждестранно физическо лице с постоянно пребиваване в България да отпусне безлихвен заем към собственото си дружество?
 32. Дължи ли се данък при договорена и неплатена лихва по заем?
 33. Как се облага начислена, но неплатена лихва за отпуснат заем между дружество и неговия собственик, който е юридическо лице?
 34. Дължи ли се данък при недоговорена и неплатена лихва по отпуснат заем между дружество и неговия собственик?
 35. Какво е данъчното и счетоводно третиране на договор за заем между две юридически свързани лица, според който има гратисен период за неплащане на лихва?
 36. Възможно ли е договор за заем между две свързани юридически лица да се прекласифицира като собствен капитал, докато дружеството заемополучател не излезе на печалба и не започне да изплаща заема?
 37. Трябва ли да се осчетоводява като Вземания по записани дялови вноски взетото решение за апортна вноска, която все още не е направена?
 38. Ако чрез апортна вноска се придобие стара сграда, полезният живот отново ли е 20 години?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: