Дискусионен панел

дата: 04.10.2016

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 21 мин

гледания: 52

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Имаме вземане от клиент в размер на 50 000 лв. от 2014 г. През 2015 г. вземането е обезценено в размер на 50%. През 2016 г. прехвърляме вземането на друго дружество чрез цесия за 40 000 лв. Какво ще бъде счетоводното и данъчно третиране?
 • Наш клиент желае да назначи свой служител, с когото има сключен безсрочен трудов договор и на граждански договор към същото дружество за изпълнение на дейности извън тези, които са по трудовия договор. Гражданският договор ще се сключва всеки месец за една и съща дейност, с едно и също възнаграждение.
  Има ли законова пречка гражданският договор да бъде сключен?
  Има ли ограничение за срока, за който такъв договор може да бъде сключван?
  Ако се сключи граждански договор с лицето и съответно се начисляват осигуровки и данъци след приспадане на необходимо-присъщите разходи в размер на 25%, има ли опасност този договор да бъде приравнен на трудов договор за целите на ЗДДФЛ и КСО,
  което би довело до други размери на данъците и осигуровките?
 • Участват ли във формиране на данъчната основа допълните такси (местен данък и такса вписване) по сделката по чл. 26, ал. 3 от ЗДДС, след промяната от 29.01.2016г. на ППЗДДС по чл. 15, когато са платени от и за сметка на купувача?
 • Какви са предпоставките за реализиране на солидарната отговорност на управител в ООД по чл. 19 от ДОПК?
  Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
  (1) Който в качеството си на член на орган на управление, управител, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2 укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски, отговаря за несъбраното задължение.
  (2) Който в качеството си на управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2 недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски, отговаря за задължението до размера на извършените плащания, съответно
  до размера на намалението на имуществото.
 • Детето ми от 3.10.2016 ще посещава детска ясла. Майка ми - бабата на детето получава до момента - 30.09.2016г. 340 лв. обезщетение за гледане на дете. Какво и какви действия трябва да предприема аз, моя работодател и съответно работодателя на бабата на детето?
 • Фирмата ни е по НСС. В началото на 2014 г. закупихме апартамент за офис. Апартаментът е с отчетна стойност 100 000 и е заведен в инвентарната книга. Начислени са амортизации 4% годишно (4 000 лева за 2014г.). През 2015 г. година се допитахме до оценител и се оказа, че реалната цена на апартамента е по-ниска (80 000 лева). С какви счетоводни операции трябва да отразим това намаление в отчетната стойност на актива и начислените
  до момента амортизации?
 • Започнах работа през май, като преди това не съм работил. Ще направя 8 месеца през януари следващата година. Знам, че докато не направя 8 месеца нямам право на платен отпуск. Дали ще се прехвърлят дни за догодина, въпреки че не мога да взема отпуск сега?


 • Всички семинари от тази дата

  Кой подава декларации 1 и 6; Срокове за коригиране и заличаване на декларациите; Ограничения при коригиране; Кои данни се коригират и кои заличават; Примери от практиката.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 28 мин

  гледания: 187

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове проверки и техните особености; Какво представляват ревизиите; Ревизионно производство и обжалване на актове.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 47 мин

  гледания: 67

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Цел и обхват на МСС 36 Обезценка на активи; Индикатори, които налагат обезценка на активите; Процедури при обезценяването на активи; Данъчни ефекти при обезценка на активи.

  лектор: Величка Маркова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 153

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 52

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: